Kjøpsloven § 60 med lovkommentar

Kjøpsloven § 60 med lovkommentar

Kjøpsloven § 60 gjelder en bestemt form for medvirkningsplikt fra kjøperen. Bestemmelsen gir selgeren en alternativ løsning  fremfor å heve eller kreve erstatning ved brudd på denne plikten.


Kjøpsloven § 60:

§ 60. Spesifikasjon.

(1) Skal kjøperen bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper og han ikke gjør det til avtalt tid eller innen rimelig tid etter å ha fått oppfordring fra selgeren, kan selgeren selv gjøre det i samsvar med hva han må anta er kjøperens interesse. Dette hindrer ikke selgeren i å gjøre gjeldende andre krav som han har.

(2) Selgeren må opplyse kjøperen om de spesifikasjoner han vil bruke og gi kjøperen en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Gjør ikke kjøperen dette i tide etter å ha fått selgerens melding, blir selgerens spesifikasjoner bindende.


§ 60 gir selgeren adgang til å bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper når kjøperen ikke gjør dette selv som avtalt. Bestemmelsen kommer altså til anvendelse i tilfeller hvor tingens egenskaper ikke fullt ut er fastlagt i avtalen, samtidig som det er forutsatt at kjøperen plikter å oppgi nærmere angitte spesifikasjoner ved tingen. En slik plikt kan tenkes å følge av § 50 bokstav a. Bestemmelsen kan få anvendelse både ved tilvirkningskjøp og i de tilfeller hvor selgeren skal skaffe tingen særskilt for kjøperen.

Forholdet til heving

Det kan tenkes at det i mange situasjoner vil være naturlig for selgeren å heve og kreve erstatning dersom kjøperen ikke gir de nødvendige spesifikasjoner. Kjøperens mangelfulle medvirkning vil imidlertid ikke alltid være tilstrekkelig graverende til å gi selgeren hevingsrett. Selgeren vil i alle fall kreve erstatning, men kan risikere å bli møtt med innvendinger og motkrav fra kjøperen.

Det kan derfor være en fordel å åpne for andre løsninger som bidrar til gjennomføringen av kontrakten, selv om vilkårene for heving i utgangspunktet er til stede. Dette bidrar til å hindre hevingskrav og forebygge tvister mellom partene.

Spesifikasjonsrammen

Det kan være forutsatt i avtalen at kjøperen skal bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper. Det kan også være nærmere kvalitetskrav, tekniske detaljer, modell, stil eller farge. Det kan være aktuelt ved for eksempel bestilling av sesongvarer, samt tekniske detaljer ved ting som skal tilvirkes.

Kjøperens plikt eller rett

En forutsetning for at bestemmelsen skal få anvendelse er at kjøperen etter kontrakten plikter å bestemme nærmere angitte forhold ved tingen. Reglene om hva selgeren kan og eventuelt må gjøre, vil få tilsvarende anvendelse dersom det er avtalt en ensidig spesifikasjonsadgang for kjøperen.

Tilsvarende gjelder dersom det er tatt et generelt spesifikasjonsforbehold som ikke angir bestemt hva kjøperen skal eller kan spesifisere.

For øvrig kan kjøperens medvirkningsplikt følge av § 50 bokstav a, dersom spesifikasjonen er nødvendig for at selgeren skal vite hva han skal levere.

Kjøperen kan ikke ensidig endre en bestemt spesifikasjon. Når han har spesifisert en egenskap i samsvar med avtalen, blir denne spesifikasjonen en del av kontrakten og bindende for begge parter.

(1) – selgerens rett

Første ledd gir selgeren adgang til å foreta de nødvendige spesifikasjoner selv, på visse vilkår. Forutsetningen er at kjøperen ikke selv har gjort det til avtalt tid eller innen rimelig tid etter å ha fått oppfordring fra selgeren.

Den avtalte tiden kan være fastsatt direkte ved en dato eller en frist. Ellers vil spesifikasjonsplikten utløses når kjøperen mottar en oppfordring fra selgeren. Dersom selgeren angir en bestemt frist i sin oppfordring, må denne anses som en tilleggsfrist med mulig virkning etter § 55 (2) og (3).

Virkning: Selgeren spesifiserer selv

Hovedvirkningen av at kjøperen ikke oppfyller sin spesifikasjonsplikt er at selgeren kan spesifisere selv.

Selgeren står imidlertid ikke fritt til å bestemme spesifikasjonene. Disse må gjøres i samsvar med hva selgeren må anta er i kjøperens interesse. Dersom kjøperen skulle foretatt spesifikasjoner etter eget ønske, kunne det føre til at kjøperen fikk en ting han ikke ønsker eller er tjent med. Derfor er det viktig at selgeren opptrer aktsomt på dette punktet.

Selgerens kunnskap

Uttrykket «må anta» innebærer at selgeren må enten vite, eller ha en sterk antakelse. Dette blir et bevis- og vurderingsspørsmål. Det må normalt tas utgangspunkt i at han eller hans folk kjente til kjøperens behov og interesser gjennom det som har fremgått av forhandlinger og korrespondanse. Selgeren må videre respektere berettigete behov og ønsker som kjøpere i tilsvarende stilling normalt på antas å ha, for eksempel hvis det gjelder en ny årsmodell av en bil.

Hva er konsekvensen dersom selgeren ikke tar hensyn til kjøperens interesse?

Dersom selgeren ikke respekterer disse behovene som han plikter å ta hensyn til, vil ikke hans spesifikasjon være bindende for kjøperen. Det vil følgelig hefte mangel ved den leverte tingen.

Utfordringer med selgerens spesifikasjonsrett

Selgerens subsidiære spesifikasjonsrett byr ikke på store problemer hvor han skal velge ut varer fra lageret eller varer som omsettes på markedet. Det kan imidlertid stille seg annerledes ved tilvirkningskontrakter, særlig dersom tingen ikke lett kan selges videre til andre, og kontrakten forutsetter spesifikasjoner som er av begrenset verdi for andre.

En spesifikasjon kan i noen tilfeller ha stor betydning og være helt avhengig av kjøperens individuelle smak og behag. Dersom kjøperen unnlater å medvirke, vil han trolig være bundet av selgerens valg.

Situasjonen kan imidlertid reise vanskelige spørsmål i forbindelse med den videre utviklingen av kontraktforholdet og oppgjøret mellom partene. Selgerens plikt etter § 70 til å begrense tap kan også spille inn her og innebære kompliserte vurderinger.

Andre krav

På grunn av de kompliserte situasjoner som kan oppstå som følge av selgerens spesifikasjonsrett i praksis er det rimelig at § 60 ikke er til hinder for at selgeren skal kunne gjøre gjeldende andre krav grunnet manglende medvirkning fra kjøperen. Dette fremgår uttrykkelig av andre punktum. Bestemmelsen tar sikre på en supplering med de ordinære misligholdsbeføyelser, som heving og erstatning.

I prinsippet må selgeren antas å stå fritt til å kunne heve også etter at spesifikasjonene er blitt bindende for kjøperen etter andre ledd. Vilkårene for heving vil imidlertid i mange tilfeller ikke være oppfylt.

Et mulig krav er at tiden for levering må utsettes.

En annen mulighet er at selgeren kan kreve erstatning for tap etter § 57 (2) bokstav a.

Videre kan selgeren heve kontrakten i samsvar med § 55, særlig hvis spesifikasjonsmisligholdet utgjør et vesentlig kontraktbrudd.

Tilleggsfrist, nasjonale og internasjonale kjøp

Tilsvarende må gjelde dersom selgeren har fastsatt en rimelig tilleggsfrist, men kjøperen ikke medvirker til kjøpet etter § 55 (2) bokstav a.

Det er tvilsomt om det samme gjelder frist etter Art. 52 ved internasjonale kjøp. Vilkårene for heving etter ordlyden i Art. 64 (1) bokstav b – unnlatelse av å betale eller motta levering – foreligger ikke uten videre. Å motta levering etter Art. 60 omfatter «å gjøre alle handlinger som med rimelighet kan ventes for å sette selgeren i stand til å foreta levering». En nødvendig spesifikasjon er ikke et ledd i leveringen, men likevel en forutsetning for at det skal være noe å levere. Det kan være rimelig å tolke uttrykket «motta levering» vidt.

En mulig innvending mot hevingsrett etter tilleggsfrist er at mindre kontraktbrudd ikke skal gjøres vesentlige ved å kun sette en frist. Loven har tatt hensyn til dette ved mangler, men ikke i de tilfeller hvor ytelsen uteblir eller forsinkes. Manglende medvirkning fra kjøperen må anses som forsinkelse (uteblivelse) av ytelsen, og kan ikke likestilles med mangler ved ytelsen.

Antesipert mislighold

Det kan foreligge et forventet mislighold dersom kjøperen ikke medvirker til betaling eller øvrig medvirkning som kan være vesentlig. Dette kan gi hevingsrett etter reglene i § 62.

Heving etter tilleggsfrist kan være en praktisk måte å få forholdet oppgjort på med en gang, uten fare for videre problemer med kjøperen. Selgeren kan frykte at kjøperen vil ha ytterligere vansker med betaling eller medvirkning.

Dersom selgeren selv foretar de nødvendige spesifikasjonene, kan det tenkes tar kjøperen senere vil komme med innsigelser, selv om han i prinsippet skulle være bundet etter denne bestemmelsen. Også uberettigede innsigelser kan skape problemer.

Konklusjonen må være at regelen i § 55 (2) om heving etter tilleggsfrist er klar og har gode grunner for seg.

(2) – vilkår for selgerens spesifikasjoner

Andre ledd stiller ytterligere krav til selgeren i forbindelse med hans rett til å foreta spesifikasjonene.

Selgeren må for det første opplyse kjøperen om de spesifikasjoner som han vil bruke. Videre må han gi kjøperen en rimelig frist til å gjøre en endring i disse. Dersom kjøperen ikke foretar en slik endring, vil selgerens spesifikasjoner bli bindende for han. Han kan da ikke gjøre gjeldende misligholdsvirkninger på det grunnlag at spesifikasjonene ikke er i henhold til hans ønsker.

Kjøperen kan heller ikke bli fri fra avtalen ved å hevde at oppfyllelse av kjøpet var betinget av at kjøperen selv ga de nødvendige spesifikasjoner. Bestemmelsen gir derfor selgeren en mulighet til å fastholde kjøpet også i de tilfellene hvor kjøperens manglende medvirkning var begrunnet i et ønske om å bli fri fra avtalen.

Selgeren kan imidlertid ikke hindre at kjøperen avbestiller en ting i medhold av § 52 (2) med støtte i § 60, så lenge vilkårene for avbestilling er til stede. I så fall vil selgeren ha plikt til å begrense sitt tap etter § 70.

Rimelig frist

Bedømmelsen av hvorvidt fristen er rimelig tilsvarer den etter første ledd. En må regne fra den tid beskjeden ble mottatt av kjøperen. Det må tas hensyn til begge parters behov, dels for områdingstid og dels for fremdrift.

Risiko for melding

Det er en forutsetning for at selgerens spesifikasjoner skal bli bindende at kjøperen har fått selgerens melding. Dette fremgår uttrykkelig av andre punktum, som her vil gå foran den generelle regelen i § 82 om at meldinger sendes på adressatens risiko.

I tilfeller hvor selgerens spesifikasjoner ikke binder kjøperen, vil kjøperen fortsatt ha sin rett til å gjøre sin egen spesifikasjon eller til å gjøre gjeldende de misligholdskrav han eventuelt måtte ha.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.