Kjøpsloven § 6 med lovkommentar

Kjøpsloven § 6 med lovkommentar

Kjøpsloven § 6 regulerer hentekjøp, og inneholder bestemmelser om leveringssted og leveringstidspunkt ved hentekjøp.


Kjøpsloven § 6:

§ 6. Hentekjøp.

(1) Tingen skal holdes klar for henting på det sted der selgeren hadde sitt forretningssted (i tilfelle bosted jf. § 83) da kjøpet ble inngått. Visste partene ved kjøpet at tingen eller det vareparti eller produksjonssted som tingen skal tas fra, var på et annet sted, skal tingen holdes klar for henting der.

(2) Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen.


Det skilles mellom tre ulike typer kjøp i forbindelse med leveringssted:

  • Kjøp hvor tingen skal hentes hos selger (hentekjøp)
  • Kjøp hvor tingen skal leveres til kjøper på samme sted (plasskjøp)
  • Kjøp hvor tingen skal sendes til et annet sted (sendekjøp)

De to sistnevnte tilfellene er regulert i § 7 (les mer om plasskjøp og sendekjøp her).

Leveringsstedet

Utgangspunktet er at selger skal holde tingen klar til henting på sitt forretningssted dersom annet ikke er avtalt. Dersom selger ikke har et forretningssted med tilknytning til kjøpet, skal selgers bosted legges til grunn, jf. § 83 (2). Leveringsstedet endres ikke dersom selger flytter sitt forretnings- eller bosted etter at det er inngått avtale om kjøp, hvilket følger av ordlyden.

Kravet til kunnskap

Dersom partene ved kjøpet visste at tingen var på et annet sted, skal tingen holdes klar til henting der. For eksempel hvis en person som er bosatt i Oslo selger en bil som står i Sandefjord, og han ved kjøpet har opplyst kjøper om at det er der bilen står, vil Sandefjord være leveringsstedet med mindre partene avtaler noe annet.

Det kreves faktisk kunnskap hos begge parter om at tingen er på et annet sted. Kjøper må vite hvor tingen er for at regelen skal få anvendelse.

Regelen gjelder også når tingen skal tas fra et vareparti eller produksjonssted som er et annet sted enn selgerens forretningssted, og partene vet om dette. Merk formuleringen «tas fra», som medfører at bestemmelsen ikke får anvendelse ved vanlige butikkjøp. Regelen tar sikte på for eksempel tilvirkningskjøp, der selger har et forretningssted og et produksjonssted utenom forretningsstedet.

Når er tingen levert?

Bestemmelsens andre ledd presiserer leveringstidspunktet: Tingen er levert når den er overtatt av kjøperen. Det avgjørende er at kjøper, eller en som opptrer på vegne av kjøper, har overtatt besittelsen av tingen.

Forsinket levering

Dersom tingen ikke blir levert til riktig tid, og dette skyldes forhold på kjøperens side, vil dette få konsekvenser for kostnadsfordelingen mellom partene, jf. § 11 (les mer om bestemmelsen her). Risikoen for tingen vil gå over på kjøperen etter § 13 (2) (les mer om risikoens overgang her). Selgeren får også omsorgsplikt etter kapittel XI, se § 72 (les mer om selgerens plikt til omsorg her).

Dersom tingen ikke blir levert til riktig tid, og dette skyldes forhold på selgerens side, kan kjøper kreve misligholdsbeføyelser etter § 22 (les mer om bestemmelsen her) eller erstatning etter § 27 (les mer om erstatning for tap som følge av forsinkelse fra selgerens side her).

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.