Kjøpsloven § 59 med lovkommentar

Kjøpsloven § 59 med lovkommentar

Kjøpsloven § 59 angir selgerens frist for å heve kjøpet etter §§ 54, 55 og 56 (1). Selgeren vil tape hevingsretten dersom han ikke gjør dette innen de nærmere bestemte fristene.


Kjøpsloven § 59:

§ 59. Selgerens frist for å heve.

Er kjøpesummen betalt, kan selgeren ikke heve kjøpet med mindre han gir kjøperen melding om det:

(a) ved forsinkelse, før han gikk vite om oppfyllelsen fra kjøperens side, eller

(b) ved annet kontraktbrudd, innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til kontraktbruddet, eller etter at rimelig tilleggsfrist som følger av § 55 (2) er gått ut.


Bestemmelsen får bare anvendelse når hele kjøpesummen er betalt, eller når selgeren må forutsette at kjøperen har betalt alt.

Ingen frist før betaling

Det løper ingen hevingsfrist for misligholdskrav så lenge kjøperen ikke har betalt fullt ut. Dette gjelder både for forsinket betaling og for mislighold av andre plikter. Selgeren vil stå fritt til å heve, så lenge de materielle vilkårene foreligger. Synspunktet er at selgeren skal passivt kunne avvente betaling før han må aksjonere grunnet betalingsforsinkelse eller annet mislighold, uten rettstap. Selgeren vil ofte ikke ha den nødvendige oversikten misligholdet og konsekvensene av dette før betaling har skjedd.

Når betalingen faktisk har skjedd, har selgeren mottatt kjøperens hovedytelse. Han har da ikke lenger noen beskyttelsesverdig interesse i å heve ved en betalingsforsinkelse. På dette stadiet vil det heller ikke være rimelig at selgeren skal kunne vente urimelig lenge med å fremme et eventuelt hevingskrav grunnet annet mislighold.

Hevingsfristen utløses altså ikke ved delvis betaling før alt er betalt.

Delytelse etter § 56

Det vil være vanskelig å tilpasse alle fristene i § 59 ved avtaler om dellevering og delbetaling etter § 56. Dette skyldes sammenhengen mellom delytelsene. Det er rimelig å la reglene i § 59 gjelde for heving av en enkelt delleveranse etter § 56 (1), slik at fristene utløses når denne delbetalingen er gjennomført, ikke når alle delleveransene er betalt for.

For heving av fremtidige terminer etter § 56 gjelder kravet om heving innen rimelig tid uten begrensningene i § 59 bokstav a. Disse kan i den forbindelse synes vilkårlige og ugrunnede. For heving av tidligere og fremtidige terminer samtidig med en enkelt termin i analogi med § 44 (3) skal imidlertid fristene i § 59 gjelde uavkortet for denne terminen.

Det gjelder ingen hevingsfrister for heving på grunn av forventet mislighold etter § 62.

Vilkåret om at fristreglene i § 59 ikke utløses før kjøperen har betalt gjelder uansett hvilken plikt som er misligholdt. Selgeren vil ikke tape retten til å påberope seg noe mislighold så lenge kjøperen ikke har betalt.

Når kjøperen har betalt

Når kjøperen har betalt vil det sondres mellom forsinket oppfyllelse etter bokstav a og annet kontraktbrudd som gir hevingsrett etter bokstav b.

Bokstav (a) – forsinkelse

Bokstav a er formulert slik at den får anvendelse for forsinkelse generelt, uansett om forsinkelsen gjelder betalingsplikten, overtakelse av tingen eller annen medvirkning.

Selgeren må i et slikt tilfelle gi melding om heving før han får vite om oppfyllelsen av plikten.

Det foreligger for eksempel en vesentlig forsinkelse som gir hevingsrett. Kjøperen oppfyller, men oppfyllelsen er forsinket. Selgeren kan i så fall heve, så lenge han ikke har fått vite om oppfyllelsen, det vil si en innholdsmessig riktig oppfyllelse.

En innvending mot en slik regel kan være at den gjør hevingsretten avhengig av tilfeldige forhold, for eksempel hvor ofte selgerens bank gir melding om innbetalinger på selgerens konto.  På en annen side vil det være urimelig å avskjære et berettiget hevingskrav etter at forsinkelsen faktisk har inntrådt, og som selgeren har fremmet i god tro om kjøperens manglende oppfyllelse. Merk at det ikke vil foreligge forsinkelse dersom beløpet er innbetalt i tide til selgerens bank, selv om selgeren først får melding om dette senere.

Forsinket betaling

Forsinket oppfyllelse etter bokstav a omfatter to forhold. For det første omfattes det tilfelle hvor plikten ikke blir oppfylt til riktig tid. For det andre omfattes det tilfelle hvor en mangelfull oppfyllelse blir avvist av selgeren, for eksempel oppfyllelse på feil sted, ufullstendig oppfyllelse eller betaling med feil valuta. Dersom selgeren ikke avviser et forsøk på slik mangelfull oppfyllelse i tide, vil bestemmelsens bokstav b få anvendelse.

I praksis vil forsinkelse ofte bestå i forsinket betaling. Etter at kjøperen har betalt, for eksempel til selgerens bank, vil selgeren ikke kunne vente med å heve grunnet forsinkelse frem til han får vite om betalingen. Selgeren må, etter loven, slå seg til ro når han har fått vite om en forsinket betaling.

Han vil i et slikt tilfelle ikke anses for å ha en tilstrekkelig sterk grunn til å heve. Han vil imidlertid kunne kreve erstatning for tap. Dersom det er satt en tilleggsfrist for betaling, må i tillegg fristreglene i § 54 (2) og (3) overholdes.

Forsinket overtakelse eller annen oppfyllelse

Bokstav a vil også gjelde forsinkelse av plikten til å overta tingen eller forsinket oppfyllelse av sideplikter. Dersom det er fastsatt en bestemt tilleggsfrist av selgeren for medvirkning etter § 55 (2) og (3), må fristreglene der overholdes.

Særskilt vurdering av hver enkelt forsinkelse

Formuleringen i bokstav a er abstrakt, og det er uklart hva en forsinket oppfyllelse faktisk innebærer. Den riktige tolkningen er at man må se på hver forpliktelse og forsinkelse for seg og uavhengig av andre sider ved en fullstendig oppfyllelse.

Dette byr ikke på store problemer i de tilfeller hvor forsinkelsen bare gjelder en av kjøperens plikter. Dersom kjøperen for eksempel ikke overtar tingen i tide, men har betalt i tide, taper ikke selgeren sin rett til å heve før han har fått vite at kjøperen har overtatt tingen. Han er altså nødt til å heve før dette.

Situasjonen blir mer komplisert dersom forsinkelsen gjelder flere plikter, særlig betaling og overtakelse. Selgeren vil da tape sin rett til å heve grunnet forsinket betaling når han får vite om denne. Han vil imidlertid ha sin eventuelle rett til å heve grunnet forsinket overtakelse i behold, frem til han får kjennskap til at kjøperen har overtatt tingen.

Bokstav (b) – annet kontraktbrudd

Bokstav b gjelder annet kontraktbrudd enn forsinkelse, for eksempel mangelfull medvirkning. Her vil fristens utgangspunkt være knyttet til det tidspunktet da selgeren fikk kjennskap til kontraktbruddet, eller det tidspunktet da tilleggsfristen etter § 55 (2) løper ut. Selgeren må heve innen rimelig tid deretter.

Annet kontraktbrudd enn forsinkelse kan være mangelfull oppfyllelse som blir mottatt av selgeren uten å bli avvist, for eksempel oppfyllelsesforsøk på feil sted, på feilaktig måte, ufullstendig eller med feil valuta. Det kan også være mangelfull overtakelse, som kjøperen etter forholdene må antas å ha avsluttet (sml. § 43 (2)), for eksempel hvis han har etterlatt rester eller unnlatt pliktig opprydding.

Fristen – innen rimelig tid

Fristen løper etter bestemmelsens ordlyd fra «kjennskap til kontraktbruddet», ikke fra den tid da kontraktbruddet ble vesentlig. Kravet om rimelig tid forutsetter imidlertid at det tas hensyn til når kontraktbruddet samlet sett ble vesentlig, samt partenes krav og tilbud om oppfyllelsesmåte i forbindelse med oppgjøret.

Tilleggsfrist

Bokstav b vil også gjelde for de tilfeller hvor selgeren har fastsatt en tilleggsfrist for medvirkning etter § 55 (2). En forutsetning for at hevingsfristen kan bli aktuell er at kjøperen først betaler etter at tilleggsfristen er ute. Det gjelder nemlig ingen hevingsfrist etter § 59 før betaling faktisk skjer, og selgeren kan da heve når som helst etter reglene i § 55, jf. § 54.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.