Kjøpsloven § 57 med lovkommentar

Kjøpsloven § 57 med lovkommentar

Kjøpsloven § 57 handler om kjøperens erstatningsansvar for de tap som selgeren lider som følge av mislighold fra kjøperens side. Bestemmelsen gjelder bare ansvarsgrunnlaget, det vil si vilkårene for ansvar. Regler om utmåling av erstatningen finnes i §§ 67 til 70. Både første og andre ledd gjelder uansett om selgeren har hevet kjøpet eller ikke. Hvorvidt selger hever eller fastholder kjøpet vil imidlertid ha betydning for hvilke tapsposter som kan kreves dekket.


Kjøpsloven § 57:

§ 57. Erstatning.

(1) Selgeren kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse med betalingen fra kjøperens side. Dette gjelder likevel ikke så langt kjøperen godtgjør at forsinkelsen skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor kjøperens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Reglene ellers i § 27 (2) og (3) gjelder tilsvarende.

(2) Selgeren kan kreve erstatning etter reglene i § 27 for det tap han lider som følge av at

(a) kjøperen ikke medvirker ved oppfyllelsen av kjøpet, eller

(b) kjøperen ikke i rett tid overtar tingen etter § 50 bokstav (b), i tilfelle hvor selgeren har en særlig interesse i å bli av med tingen.


(1) – kontrollansvaret

Første ledd og andre punktum er formulert på tilnærmet samme måte som § 27 (1). Kjøperens erstatningsplikt for betalingsmislighold bygger på kontrollansvaret. Stans i samferdselen eller betalingsformidlingen er, på samme måte som i § 52 (1), nevnt særskilt som eksempler på hindringer utenfor kjøperens kontroll. Dette er gjort fordi slike hindringer er de mest praktiske grunnlagene for fritak fra erstatningsplikten. Eksemplene er ikke uttømmende. For nærmere innhold i kontrollansvaret, se § 27 med kommentarer.

Avbestilling

En avbestilling fra kjøperens side vil innebære at kjøperen ikke vil overta tingen, samt at han ikke vil oppfylle betalingsplikten. Årsaken til avbestillingen vil imidlertid vanligvis ikke være at det foreligger en hindring for betalingen. Kjøperen vil derfor normalt bli ubetinget erstatningsansvarlig for selgerens tap på grunn av avbestillingen. Ansvaret for kostnader ved å ha omsorg for tingen vil likevel bygge på reglene i § 75.

Forholdet til reglene i § 27

Tredje punktum gir § 27 (2) og (3) tilsvarende anvendelse. Kjøperen har samme ansvar for sine kontrakthjelpere som selgeren har. Henvisningen innebærer også at betalingshindringen bare fritar for ansvar så lenge den er til stede.

Det vises ikke til § 27 (4) og (5) i bestemmelsen. Ved betalingsmislighold vil kjøperen derfor ha samme ansvar for indirekte og direkte tap. Begrunnelsen for dette er todelt. For det første vil et slikt mislighold nesten utelukkende medføre et direkte tap for selgeren. For det andre må det tas hensyn til betalingspliktens karakter, som er slik at det vil være lite naturlig med en liknende nyansering av ansvaret som ved forsinkelse.

Ethvert betalingsmislighold

Første ledd nevner forsinkelse med betalingen, se § 49. Den må gjelde tilsvarende for uriktig betaling, betaling i feil valuta eller betaling på uriktig sted, jf. § 48.

 

(2) – medvirkning

Andre ledd gjør seg gjeldende ved manglende medvirkning etter § 50 bokstav a. Bestemmelsen får også anvendelse ved brudd på andre medvirkningsplikter etter avtalen, jf. kommentarene til § 53. Videre er også ansvaret for manglende overtakelse av tingen regulert, jf. § 50 bokstav b.

Kjøperen har i alle tilfellene ansvar i samsvar med reglene i § 27. Til forskjell fra første ledd innebærer dette at kjøperen bare har culpaansvar for indirekte tap. Ellers vil kjøperens ansvar være likt etter første og andre ledd.

For manglende overtakelse av tingen gjelder imidlertid et særskilt vilkår for erstatning. Selgeren må ha en særlig interesse til å bli kvitt med tingen, sml. kommentarene til § 55.

Bestemmelsen regulerer ikke selgerens rett til erstatning for kostnader ved å ha omsorg for tingen i de tilfeller hvor kjøperen ikke overtar den til riktig tid. Erstatning for slike kostnader må bygges på reglene i § 75.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.