Kjøpsloven § 56 med lovkommentar

Kjøpsloven § 56 med lovkommentar

Kjøpsloven § 56 handler om selgerens rett til heving når det er avtalt at kjøperen skal eller kan betale eller medvirke i forbindelse med delleveringer. Dette kan være praktisk ved kontrakter om suksessiv levering og betaling etter hvert. Det gjelder imidlertid ikke ved rene avbetalingskontrakter med samlet levering av salgstingen.


Kjøpsloven § 56:

§ 56. Levering etter hvert.

(1) Skal selgeren levere etter hvert og kjøperen betale eller medvirke i tilsvarende poster, og det er kontraktbrudd fra kjøperens side ved en enkelt levering, kan selgeren heve for denne levering etter reglene i §§ 54 og 55.

(2) Gir kontraktbruddet selgeren god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved senere leveringer, kan han på dette grunnlag heve for disse leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.


Selgerens rettigheter etter denne bestemmelsen svarer i stor grad til kjøperens rettigheter ved dellevering etter § 44. Bestemmelsen gjelder heving ved alle slags kontraktbrudd vedrørende kjøperens delytelse, jf. § 51. Både betalingsmislighold etter § 54 og manglende medvirkning etter § 55 omfattes.

(1) – heving ved delleveranser

Første ledd gjelder de tilfeller hvor selgeren skal levere etter hvert, og kjøperen skal betale eller medvirke særskilt for de enkelte leveringene. Bestemmelsen innebærer at de ulike delleveransene anses som selvstendige kjøp i forbindelse med hevingsretten, på samme måte som i § 44 (1). Ved kontraktbrudd vil selgeren kunne heve for den enkelte aktuelle leveringen. Vilkårene for hevingen vil måtte vurderes ut fra denne.

Heving av aktuell leveranse

Henvisningen til § 54 innebærer blant annet at kontraktbruddet må være vesentlig eøøker at en fastsatt tilleggsfrist er oversittet. Heving kan videre også være begrenset for leveranser som allerede er overtatt av kjøperen, se § 54 (4). Hevingsfristene i § 59 får også anvendelse her.

(2) – heving for senere leveranser

Andre ledd gir selgeren en rett til å heve for senere delleveranser på tilsvarende vilkår som kjøperens rett etter § 44 (2).

Det er ikke nødvendigvis et krav at det aktuelle kontraktbruddet er vesentlig. At selgeren er avskåret fra å heve fra den enkelte misligholdte leveringen etter § 54 (4) utelukker heller ikke retten til å kunne heve for senere leveringer.

Forholdet til § 62

Etter § 56 (2)  kreves det at det allerede foreligger et kontraktbrudd ved den enkelte delleveringen. Dette er forskjellig fra heving ved forventet kontraktbrudd etter § 62. Kontraktbruddet etter bestemmelsen her må være av en slik karakter at det gir «god grunn til å rekne med » at det kommer til å inntre et eller flere nye kontraktbrudd som vil gi hevingsrett for en eller flere senere leveranser. Det kreves at det forventete misligholdet er vesentlig, men ikke slik som i § 62 at forventningen er «klar».

Fare for gjentakelse

Hvorvidt det er fare for gjentakelse må vurderes etter hva det er «god grunn til å rekne med», på samme måte som i § 44 (2). Et inntruffet betalingsmislighold vil imidlertid som regel faktisk indikere fare for gjentakelse. Dette vil være en «god grunn».

Mislighold av kjøperens medvirkningsplikt vil ikke like ofte indikere fare for gjentakelse. Eksempel på en situasjon hvor det som regel ikke vil være fare for gjentakelse er hvor det inntrufne mislighold skyldes en misforståelse eller tilfeldig forglemmelse, en midlertidig hindring eller liknende årsak som ikke har noen sammenheng med kjøperens evne eller vilje til å oppfylle sine plikter i forbindelse med en fremtidig levering.

Flere gjenstående leveranser

Dersom det gjenstår flere leveranser, må vurderingen i utgangspunktet foretas særskilt for de enkelte leveransene. Det kan imidlertid tenkes at kjøperen grunnet sammenhengen mellom leveransene vil kunne motsette seg en begrenset heving som ikke omfatter alle gjenstående leveranser. Bestemmelsen må sies å være åpen for en slik tolkning.

Kjøperen blir i alle fall ansvarlig som misligholdspart for de tap som selgeren måtte lide, og han kan derfor ha interesse i at selgeren begrenser hevingen til enkelte poster.

Tidligere delleveranser

§ 56 gir ingen særregel om en adgang for selgeren til å heve kjøpet i sin helhet eller for tidligere delleveranser som kjøperen allerede har mottatt. Dette har sammenheng med at kjøperens ytelser ikke er av slik art og har innbyrdes sammenheng som selgerens leveranser. Dette spørsmålet kan være komplisert, men har liten betydning i praksis. En hevingsadgang i slike tilfeller vil bero på en helhetsvurdering etter de alminnelige reglene i §§ 54 og 55.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.