Kjøpsloven § 54 med lovkommentar

Kjøpsloven § 54 med lovkommentar

Kjøpsloven § 54 gjelder selgerens hevingsrett ved forsinket betaling.


Kjøpsloven § 54:

§ 54. Heving når kjøperen ikke betaler.

(1) Selgeren kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling dersom kjøperens kontraktbrudd er vesentlig.

(2) Kjøpet kan også heves dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt for oppfyllelse.

(3) Mens tilleggsfristen løper kan selgeren ikke heve, med mindre kjøperen har sagt at han ikke vil oppfylle innen fristen.

(4) Er tingen allerede overtatt av kjøperen, kan selgeren bare heve dersom han har tatt forbehold om det eller kjøperen avviser tingen.


Melding om heving

Heving må skje ved særskilt skriftlig eller muntlig erklæring til kjøperen. Denne går på kjøperens risiko etter § 82.

Meldingen må inneholde en klar og tydelig erklæring fra selgeren om at han vil heve kjøpet. Det er ikke tilstrekkelig med forhåndsvarsel eller varsel om senere melding, nøytral forespørsel eller purring.

Hevingen vil være bindende for selgeren når meldingen er kommet frem til kjøperen. Den kan ikke ensidig tilbakekalles etter dette. En eventuell tilbakekalling kan få virkning dersom den når kjøperen før eller samtidig med hevingserklæringen.

Feil ved betalingen

Det fremgår ikke direkte av ordlyden, men bestemmelsen er også ment å omfatte andre feil ved betalingen enn ren forsinkelse i snever forstand. Dette kan for eksempel være betaling i feil valuta. Ren unnlatelse av å betale kombinert med uberettiget avvisning av tingen vil også være hevingsgrunn. Se for eksempel Eidsivating lagmannsretts dom LE-2009-089483.

(1) – mislighold

Første ledd inneholder hovedregelen om selgerens rett til å heve.

Vilkår for anvendelse av første ledd

For det første må kjøperen ha misligholdt sin betalingsplikt etter avtalen eller loven. Et slik mislighold kan gjelde forsinket eller uteblitt betaling, eller innholdet av oppfyllelsen (sted, måte, middel).

For det andre må kontraktbruddet være vesentlig etter en samlet vurdering. Begrepet «vesentlig kontraktbrudd» er definert i § 94, se også kommentarene til §§ 25 og 39.

Momenter i vesentlighetsvurderingen

Betalingsvilkårene kan ha betydning for utfallet av vesentlighetsvurderingen i det enkelte tilfeller. Ellers må det tas hensyn til blant annet kjøpets art. Ved handelskjøp kan for eksempel selv kortvarige betalingsforsinkelser være av vesentlig betydning for selgeren. Det er også et moment om forsinkelsen gjelder hele kjøpesummen, eller bare en mindre del av den.

 

(2) – tilleggsfrist

Andre ledd gir selgeren en rett til å heve også hvis kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Bestemmelsen tilsvarer § 25 annet ledd, og må forstås på tilsvarende måte.

Når kommer andre ledd til anvendelse?

Selgeren må ha fastsatt en rimelig og bestemt tilleggsfrist for oppfyllelse. Kjøperen må ha unnlatt å oppfylle sin betalingsplikt innen denne fristen, eller gitt beskjed om at han ikke vil gjøre det. Det er altså ikke et krav om vesentlig mislighold.

Adgangen til å heve er imidlertid begrenset til unnlatelse av å betale, og rammer ikke forsinkelse før tilleggsfristen utløp. Oppfyllelsesforsøk som ikke kan anses for å være oppfyllelse må sidestilles med slik unnlatelse. Dette kan for eksempel være betaling til uvedkommende, eller med valuta som selgeren ikke plikter å godta. Mindre feil ved oppfyllelsen innen fristen vil ikke gi noen hevingsrett.

Betalingsplikten omfatter også de nødvendige forberedelser til betaling etter § 48. For slike forberedelser kan det også settes frist med virkning etter § 54 annet ledd.

Når kan heving tidligst skje?

Heving kan tidligst skje dagen etter fristens utløp, eventuelt samme dag som selgeren mottar varsel fra kjøperen om at han ikke vil oppfylle, jf. tredje ledd nedenfor. Heving kan naturligvis også foretas senere.

(3) – hevingsrett mens tilleggsfristen løpet

Bestemmelsen tilsvarer § 25 tredje ledd og må forstås på samme måte.

Heving er ikke aktuelt mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har gitt beskjed om at han ikke vil oppfylle innen fristen.

(4) – når tingen er overtatt

Fjerde ledd er en innskrenking i selgerens hevingsrett i de tilfeller hvor tingen allerede er overtatt av kjøperen. Selgeren kan da bare heve dersom han har tatt forbehold om dette, eller om kjøperen avviser tingen. I tillegg må de generelle vilkårene for heving etter første til tredje ledd foreligge.

Begrunnelse for bestemmelsen

Bestemmelsen er begrunnet i likestilling av kjøperens kredittgivere. Selgerens krav er et rent betalingskrav, og en ubetinget hevingsrett vil gi selgeren en fordel fremfor andre som har gitt kjøperen kreditt.

Forbehold

Forbeholdet kan være utformet direkte som en rett til å heve, eller for eksempel som et rent eiendomsforbehold eller salgspant. Uansett form vil selgerens rett til å heve i slike tilfeller være undergitt ytterligere begrensninger etter bestemmelsene i panteloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Det følger av panteloven § 3-22 første ledd at dersom selgeren har tatt forbehold om eiendomsrett til salgstingen inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet, eller rett til å ta tingen tilbake ved betalingsmislighold, skal forholdet anses som en avtale om salgspant. Dette vil innebære at tilbakeføring av tingen må skje etter reglene om utlevering i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9. En slik utlevering kan bare skje dersom selgerens rett er gyldig stiftet etter reglene i panteloven § 3-14.

Avvisning

Henvisningen til avvisning tar først og fremst sikte på tilfeller hvor kjøperen avviser tingen av andre årsaker enn kontraktbrudd fra selgerens side. Bestemmelsen vil imidlertid også få anvendelse dersom kjøperen avviser tingen grunnet kontraktbrudd som selgeren bestrider, samtidig som selgeren selv hever grunnet betalingsmislighold.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.