Kjøpsloven § 53 med lovkommentar

Kjøpsloven § 53 med lovkommentar

Kjøpsloven § 53 handler om selgerens rett til å kreve oppfyllelse av medvirkningsplikter. Bestemmelsen gjelder medvirkning som nevnt i § 50 bokstav a, samt medvirkningsplikter ut over dette som kjøperen kan ha påtatt seg i avtalen. Bestemmelsen gjelder ikke plikten til å overta tingen etter § 50 bokstav b, jf, § 51 og kommentarene til § 51 første ledd.


Kjøpsloven § 53:

§ 53. Rett til oppfyllelse ved å kreve medvirkning til kjøpet.

Om selgerens rett til å kreve oppfyllelse av kjøperens plikt til å medvirke til kjøpet gjelder § 23 tilsvarende.


Hva gjelder bestemmelsen?

§ 53 omfatter direkte den medvirkningen som er nevnt i § 50 bokstav a. Dersom kjøperen har påtatt seg andre medvirkningsplikter etter avtalen, vil disse også omfattes. Dette gjelder plikter som ikke har en slik sammenheng med selgerens oppfyllelse at det er «rimelig å vente» dem av kjøperen, jf. ordlyden i § 50 bokstav a. Bestemmelsen vil trolig omfatte de fleste plikter som kan være pålagt kjøperen i kjøpsavtalen.

Overtakelse av tingen

Bestemmelsen gjelder ikke kjøperens plikt til å overta tingen etter § 50 bokstav b. Årsaken til dette er at det ikke ble ansett rimelig å gi selgeren en rett til naturaloppfyllelse av denne plikten, jf. proposisjonen s. 43. Han vil derfor her være henvist til øvrige beføyelser grunnet kontraktbrudd, jf. kommentarene til § 51 andre ledd.

Forholdet til CISG (konvensjonen)

Spørsmålet om forholdet til konvensjonen er drøftet i proposisjonen vedlegg 6, hvor det heter:

«Partenes rett til å kreve oppfyllelse er uttrykt bl.a. i konvensjonens art. 46 og 62. Retten til å kreve oppfyllelse er her uttrykt i en mer absolutt form enn i proposisjonsutkastet og omfatter som utgangspunkt også kjøperens plikt til å overta tingen. De nevnte artikler modifiseres imidlertid av art. 28 om naturaloppfyllelse. Om denne vises til merknader til proposisjonsutkastet § 88 (3) og vedlegg 6. Konklusjonen der er at de nasjonale regler må antas å bli bestemmende for retten til å kreve oppfyllelse. En domstol vil derfor heller ikke i internasjonale kjøp være berettiget til å gi dom for naturaloppfyllelse i den utstrekning dette er utelukket etter nasjonal rett.

På denne bakgrunn har departementet kommet til at det ikke er nødvendig med noen særregel for internasjonale kjøp om retten til naturaloppfyllelse av kjøperens plikt til å overta tingen.«

Vilkår for krav om oppfyllelse

Kjøperens medvirkningsplikter vil likne på selgerens plikt til å levere. Vilkårene for at selgeren skal kunne kreve oppfyllelse av disse pliktene tilsvarer derfor vilkårene i § 23, se kommentarene til denne bestemmelsen.

Ved anvendelsen av § 23 må det imidlertid tas hensyn til hva slags plikter det konkret er snakk om. I proposisjonen er det særskilt nevnt at det har betydning for interesseavveiningen etter § 23 (1) at kjøperens medvirkning kan være helt nødvendig for at selgeren skal kunne oppfylle sine plikter.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.