Kjøpsloven § 52 med lovkommentar

Kjøpsloven § 52 med lovkommentar

Kjøpsloven § 52 handler om selgerens rett til oppfyllelse av kjøperens plikt til å betale kjøpesummen. Andre ledd inneholder i tillegg bestemmelser om avbestilling. Om kjøperens rett til å kreve oppfyllelse vises til § 23 med lovkommentar.


Kjøpsloven § 52:

§ 52. Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling. Avbestilling.

(1) Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor kjøperens kontroll og som han ikke kan overvinne.

(2) Avbestiller kjøperen ting som skal tilvirkes særskilt for ham, kan selgeren ikke fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkningen, gjøre andre forberedelser til leveringen samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham eller risiko for at han ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører. Kan selgeren ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar med reglene i kapittel X.

(3) Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.


(1) – selgerens rett til å fastholde kjøpet og kreve betaling av kjøpesummen

Første ledd regulerer utgangspunktet om selgerens rett til å fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Etter den tidligere kjøpsloven var retten til å fastholde kjøpet en mulighet ved siden av heving. Selgeren kan også velge å heve etter den nye loven, dersom vilkårene for dette er til stede, jf. § 54. Det kan være et aktuelt alternativ dersom selgeren har mulighet for å selge varen videre til andre. Det kan imidlertid lønne seg å fastholde kjøpet dersom for eksempel markedet er vanskelig. Retten til å kreve oppfyllelse vil være særlig viktig ved individuelt bestemte kjøp eller tilvirkningskjøp hvor tingen er tilpasset kjøperens spesielle behov.

Unntak

Andre punktum inneholder et unntak fra hovedregelen. Om denne uttales følgende i proposisjonen:

«Fra norsk side har det være ansett rimelig at kjøperen i prinsippet skal ha tilsvarende muligheter til å bli fri sin oppfyllelsesplikt som den selgeren har, jf § 23. Det anses heller ikke fullstendig upraktisk at f eks stans i samferdselen eller betalingsformidlingen kan utgjøre en uovervinnelig hindring for betaling i rett tid. Fra norsk side ble det derfor også i arbeidsgruppen lagt opp til en fritaksregel som skulle gjelde også for betalingsplikten. Det er ikke kommet innvendinger mot dette under høringen. Departementet har på denne bakgrunn kommet til at det bør gjelde visse unntak fra betalingsplikten. De hindringer for oppfyllelse som kan tenkes å foreligge, er imidlertid ikke så mangeartete som når det f eks gjelder oppfyllelse av leveringsplikten. Unntaksbestemmelsen er derfor formulert noe enklere enn etter § 23. Bestemmelsen i § 23 (2) om begrensning av oppfyllelsesplikten etter at hindringen er falt bort, passer ikke for betalingsplikten.«

Stans i samferdsel eller betalingsformidling

Stans i samferdselen eller betalingsformidlingen nevnes eksplisitt i lovteksten som eksempler på hindringer som fritar fra betalingsplikten. Det kan for eksempel være snakk om en omfattende streik i samferdselssektoren, som hindrer at utbetalingskort eller sjekker kommer frem i posten. Det kan også være en bankstreik. Ellers kan en krigssituasjon eller en naturkatastrofe gjøre det umulig å formidle betalingen.

De ovennevnte forholdene er kun nevnt som eksempler på grunner for fritak fra betalingsplikten. Kjøperen vil også være fritatt fra å oppfylle dersom det foreligger andre forhold som hindrer ham fra dette. Det kan for eksempel tenkes at en valutarestriksjon gjør det umulig å betale i tide med den avtalte valuta.

Hindring

Uansett hvilket forhold som er til hinder for betalingen, må de øvrige vilkår etter første ledd foreligge. Det vil si at betalingen må være hindret, forholdet må ligge utenfor kjøperens kontroll, og kjøperen må ikke kunne overvinne hindringen.

At det må foreligge en hindring vil si at det må foreligge et forhold som hindrer betalingen. Forholdet må være relevant. Det avgjørende er om vedkommende kjøper er hindret i å betale. Det vil være irrelevant at det er en pågående bankstreik dersom kjøperen disponerer kontanter og ikke bor langt unna selger, eller dersom han benytter seg av en annen bank.

Utenfor kjøperens kontroll

Hindringen må videre ligge utenfor kjøperens kontroll. Kjøper vil ikke være fritatt for betalingsplikten dersom hindringen skyldes forhold som beror på kjøperen selv eller noen han svarer for. Bestemmelsen stiller strengere krav overfor kjøperen enn tilsvarende krav overfor selgeren, jf. kommentarene til § 23. Uttrykket «utenfor kjøperens kontroll» må trolig forstås tilsvarende uttrykket i § 27 (1), se kommentarene til § 27.

Forhold som for eksempel kjøperens egen økonomi vil være forhold som ligger innenfor hans kontroll. Pengemangel hos kjøperen er ingen fritaksgrunn. Det er også innenfor kjøperens kontroll hvem han bruker til å formidle pengene. Dersom en av kjøperens tilsatte tar pengene selv og reiser avgårde, vil kjøperen neppe bli fritatt. Det vil imidlertid være utenfor kjøperens kontroll dersom budet blir overfalt og ranet underveis, så lenge pengetransporten er forsvarlig utført.

«ikke kan overvinne»

Spørsmålet her må holdes adskilt fra spørsmålet om hvem som har risikoen for at betalingen kommer frem, jf. kommentarene til § 48. Kjøperen har risikoen for eget valg av betalingsmåte og betalingskanal, selv om dette ikke fører frem på grunn av oppstått hindring. Hvorvidt kjøperen vil være forpliktet til å foreta en ny betaling i slike tilfeller, beror på om vilkårene i § 52 (1) foreligger. Dersom alle betalingskanaler blir stengt av en relevant hindring, vil dette frita kjøperen fra betalingsplikt (og erstatningsplikt).

Dette beror endelig på om hindringen er slik at kjøperen ikke kan overvinne den. Det er ikke noe krav om objektiv umulighet. Forholdene må imidlertid være slik at kjøperen i hvert fall ikke på kort sikt har mulighet til å overvinne betalingshindringen. Se også kommentarene til § 23.

Bortfalt hindring

§ 52 (1) inneholder ingen bestemmelse tilsvarende § 23 (2). Dette innebærer at dersom hindringen faller bort, vil betalingsplikten alltid inntre igjen. Dette forutsetter at foreldelse ikke er inntrådt.

(2) – avbestilling

Andre ledd handler om virkningene av at kjøperen avbestiller ting som skal tilvirkes særskilt for ham. Bestemmelsen gjelder kun ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen. Dette omfatter trolig alle kjøp som går inn under § 2 første ledd.

Unntak fra første ledd

Bestemmelsen er formulert som et unntak fra selgerens rett til å fastholde kjøpet etter første ledd. Ved å avbestille kan kjøperen avskjære selgerens mulighet for å få kjøpet gjennomført. Avbestillingen vil ha samme virkninger som en heving, men er likevel forskjellig fra heving. Det kreves ikke noe kontraktbrudd fra selgeren. Avbestilling skiller seg også fra heving med hensyn til erstatning, jf. andre punkt. Den kan derfor omtales som en særregel om plikt til tapsbegrensning.

Dersom kjøperen avbestiller, kan ikke selgeren fastholde kjøpet; Han kan ikke fortsette tilvirkningen, han kan ikke gjøre andre forberedelser til leveringen, for eksempel bestille transport eller pakke tingen. Han kan heller ikke kreve betaling.

Unntak: «betydelig ulempe»

Avbestilling kan være veldig ugunstig for selgeren, da han kan risikere å bli sittende med en ting som verken han selv eller noen andre vil ha, uten noen mulighet til å kreve kjøpesummen av kjøperen. Selgeren kan derfor fastholde kjøpet, på visse vilkår.

Dette gjelder først og fremst dersom det vil medføre en betydelig ulempe å avbryte tilvirkningen. Det kan i følge NU 1984 s. 321 for eksempel være at selgeren får betydelige sysselsettingsproblemer, at han har gjort særskilte investeringer med hensyn til denne tilvirkningen, eller at han har spesiell interesse i bestillingen som referansearbeid.

Det kan også være uheldig å avbryte en tilvirkning fra et rent økonomisk perspektiv, dersom den er kommet langt og medført store kostnader for selgeren.

Risiko for tap

Selgeren kan også fastholde kjøpet dersom et avbrudd medfører en risiko for at selgeren ikke får dekket sitt tap. Det kan være tilfelle dersom for eksempel tingen ikke har nevneverdig verdi slik den foreligger, samtidig som muligheten for å selge tingen til noen andre er større dersom den gjøres ferdig.

Erstatning

Andre punktum inneholder en grunnleggende forutsetning for avbestilling: at selgeren får erstatning for sitt tap.

Erstatningsansvaret er ubetinget og de vanlige erstatningsvilkårene gjelder ikke. Dette er en naturlig konsekvens av at avbestillingen er et brudd på prinsippet om at avtaler skal holdes.

Utmålingen skal skje etter kapittel X. Det innebærer at selgeren må få dekket sitt fulle økonomiske tap.

(3) – frist for å gjøre gjeldende krav

Tredje ledd inneholder en frist for selgeren for å gjøre krav om oppfyllelse gjeldende.

Bestemmelsen gjelder bare før tingen er levert, dvs. i tilfeller der kjøpesummen helt eller delvis skal betales på forskudd. Den avtalte leveringstiden er ikke avgjørende, det er den faktiske leveringen som er av betydning.

Begrunnelsen for at selgeren ikke taper kravet sitt etter at levering har skjedd er at leveringen innebærer en klar beskjed til kjøperen om at selgeren også venter oppfyllelse fra denne.

Urimelig lenge

Kravet på fastholdelse vil gå tapt dersom selgeren venter urimelig lenge med å fremme det. Hva som skal regnes for å være rimelig tid, må vurderes konkret. Selgeren kan måtte finne seg i å reagere raskere på forespørsel fra kjøperen enn han ville gjort ellers. Fristene i §§ 24 og 29 kan for øvrig gi en viss veiledning, selv om de i utgangspunktet gjelder for andre situasjoner.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.