Kjøpsloven § 48 med lovkommentar

Kjøpsloven § 48 med lovkommentar

Kjøpsloven § 48 handler om stedet for betaling av kjøpesummen og innholdet i kjøperens plikt til å betale denne.


Kjøpsloven § 48:

§ 48.

(1) Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted (i tilfelle bosted jf. § 83). Dersom betaling skal skje mot overlevering av tingen eller dokument, skal det gjøres på det sted overleveringen skjer.

(2) Plikten til å betale kjøpesummen omfatter også plikt etter avtalen til å akseptere veksel, stille remburs, bankgaranti eller annen sikkerhet samt å treffe andre tiltak for å få betalt kjøpesummen.

(3) Selgeren svarer for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at han har flyttet sitt forretningssted etter at kjøpet ble inngått.


(1) – selgerens forretningssted

Første ledd handler om betalingsstedet. Hovedregelen er at betalingen skal skje på selgerens forretningssted. Dersom selgeren ikke har noe forretningssted, vil det være hans bosted som gjelder, jf. § 83.

Det avgjørende er forretningsstedet, eventuelt bostedet, på betalingstiden. Det kan tenkes at det vil påføre kjøperen bryderi og kostnader, men dette vil til en viss grad kompenseres av tredje ledd.

Betaling mot overlevering

Etter andre punktum er det et unntak for de tilfeller der betaling skal skje mot overlevering av tingen eller dokumenter etter avtalen. Betalingen skal da skje på overleveringsstedet. Bestemmelsen omfatter for eksempel salg ved postoppkrav.

Fravikelighet

Dersom det er avtalt betaling mot overlevering av tingen eller dokumentet, vil dette gå foran kjøperens rett til undersøkelse etter § 49 (2), jf. (3). Selgeren kan imidlertid ikke ensidig velge en transportmåte som avskjærer undersøkelsesretten, jf. § 49 (2) med kommentarer.

Reglene i første ledd gjelder ikke dersom noe annet følger av avtalen mellom partene. Partene kan for eksempel avtale at betaling skal skje på kjøperens forretningssted eller til en tredjemann.

Girering o.l.

Betalingsstedet er ikke like relevant med dagens betalingssystemer. Kjøperen betaler gjerne via bank eller post. At kjøperen kan betale på denne måten, følger som regel av avtalen eller sedvane. Betalingsformen er likevel såpass vanlig at kjøperen som regel må kunne betale via bank eller post selv om det ikke følger av avtale eller sedvane.

Regelen i første ledd innebærer imidlertid at det er kjøperen som har risikoen for eventuelle forsinkelser eller feil i formidlingssystemet, dersom betalingen ikke når frem til selgeren eller hans bank.

Kjøperen kan også betale direkte til selgerens konto. Det følger av forarbeidene at kjøperen kan ha rett til dette, selv om det ikke følger av avtale eller sedvane. Kjøperen kan velge å sende en innbetalingsblankett sammen med regningen, og kjøperen må da ha adgang til å betale ved bruk av blanketten.

Kjøperen kan også trolig velge å møte opp hos selgeren og betale kontant. Selgeren kan neppe nekte ham dette, med mindre det er tatt et uttrykkelig forbehold.

(2) – sideplikter

Andre ledd presiserer at betalingsplikten også omfatter plikt etter avtalen til å akseptere veksel eller stille remburs, bankgaranti eller annen sikkerhet. Den omfatter også eventuelle andre tiltak for å få betalt kjøpesummen som måtte følge av avtalen.

Bestemmelsen i andre ledd innebærer at brudd på slike plikter vil regnes som et selvstendig brudd på betalingsplikten. Bestemmelsen har ikke avgjørende betydning for selgerens stilling, fordi pliktene uansett ville omfattes av § 50. Den kan imidlertid ha betydning for selgerens rett til heving og erstatning, ettersom reglene for mislighold med betaling og øvrige plikter er forskjellige, jf. §§ 54 flg.

(3) – økte kostnader

Tredje ledd gjelder tilfeller hvor selgeren har flyttet sitt forretningssted, eventuelt bosted, etter kjøpet. Som regel vil flytting sjelden gjøre det mer kostbart for kjøper å betale. Dersom det imidlertid skulle være tilfelle, vil det være selgeren som svarer for de økte kostnadene etter denne bestemmelsen. Dette kan være tilfelle dersom selger har flyttet til utlandet.

Dersom det fremgår av avtalen at betaling skal skje på det stedet selgeren senere flytter til, vil ikke bestemmelsen uten videre være gjeldende. Tilsvarende gjelder dersom kjøperen ved kjøpet ble gjort kjent med at selgeren kommer til å flytte til det vedkommende stedet.

Forsinkelse

Et spørsmål som kan oppstå er hvem som skal bære følgene av at betalingen blir forsinket som følge av at selgeren har flyttet. Forsinkelsen vil kunne bero på selgeren. Kjøperen vil da ikke bli erstatningsansvarlig, jf. § 51 (1). Dersom kjøperen var eller burde ha vært kjent med flyttingen, vil forsinkelsen sannsynligvis ikke være en følge av flyttingen. Kjøperen vil da som regel bli erstatningsansvarlig, forutsatt at vilkårene i § 56 er til stede.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.