Kjøpsloven § 45 med lovkommentar

Kjøpsloven § 45 med lovkommentar

Kjøpsloven § 45 gir regler om kjøpesummens størrelse. Prisen vil som regel være fastsatt i avtalen mellom partene. Det vil ofte ikke bli ansett å foreligge et bindende kjøp dersom et så sentralt moment som prisen ikke er avtalt. Bestemmelsen får derfor bare anvendelse i de tilfeller hvor kjøp anses inngår til tross for at prisen ikke er fastsatt.


Kjøpsloven § 45:

§ 45.

Er kjøp inngått uten at prisen følger av avtalen, skal kjøperen betale gjengs pris på avtaletiden for samme slags ting solgt under tilsvarende forhold, for så vidt prisen ikke er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, må kjøperen betale det som er rimelig under omsyn til tingens art og godhet og tilhøva ellers.


«følger av avtalen»

Bestemmelsen gjelder kun i de tilfeller hvor prisen ikke følger av avtalen mellom partene. Dersom det uttrykkelig er angitt en totalpris eller pris per enhet i kjøpsavtalen, vil denne selvsagt være avgjørende. Prisen kan også fremgå på andre måter. Det kan henvises til prisnotering på et bestemt marked e.l. Selgeren kan også ha en prisliste som omfatter det aktuelle kjøpet, emballasjen kan være prismerket, eller selgeren har gitt opplysninger i markedsføringen som kan antyde prisen. Tidligere kjøp mellom partene kan også gi holdepunkter for prisen.

Bestemmelsen vil ikke komme til anvendelse der partene har avtalt en pris, men er uenige om hva som er avtalt. Slik uenighet vil måtte løses ved en alminnelig bevisvurdering.

Prisoverslag

Dersom selgeren har gitt et prisoverslag, for eksempel ved et tilvirkningskjøp, vil bestemmelsen heller ikke gjelde uten videre. Prisoverslaget må sies å gi et visst holdepunkt for prisen, selv om det ikke er bindende. Dersom verken prisoverslaget eller avtalen for øvrig leder frem til et klart resultat, kan § 45 likevel få anvendelse.

Forbehold om prisendring

Selger har adgang til å ta forbehold om prisendringer innenfor rammene av de generelle bestemmelser. Dette følger av § 3, men se også pristiltaksloven § 2 og avtaleloven § 36. Dette vil være uproblematisk så lenge en slik prisendring er knyttet til endringer i en prisnotering, indeks e.l.

Selgeren kan imidlertid ikke ta et generelt forbehold uten holdepunkter for hvordan den endrede prisen fastsettes. Dersom forbeholdet gjøres gjeldende i slike tilfeller, vil det være naturlig å bruke «gjengs pris», eventuelt en rimelig pris som kriterium.

«gjengs pris»

Første punktum fastslår at kjøperen skal betale «gjengs pris» for tilsvarende ting under tilsvarende forhold.

Begrepet «gjengs pris» er ikke helt presist. Et naturlig utgangspunkt er bransjeprisen, dersom det er flere selgere som forhandler samme vare under tilnærmet like forhold.

Tilsvarende forhold

At det må betales gjengs pris under tilsvarende forhold, innebærer at man må se hen til prisen i samme omsetningsledd. Det må også tas hensyn til øvrige betalingsvilkår, varekvalitet, servicenivå, leveringssted o.l.

Avtaletiden

Det er gjengs pris på avtaletiden som er avgjørende. Prisen på leveringstiden kan imidlertid legges til grunn i tilfeller hvor selgeren har tatt et forbehold om prisendringer. Dette vil være naturlig, da et slikt forbehold nettopp vil ta sikte på å fange opp prisendringer før levering.

Urimelig gjengs pris

Som regel vil gjengs pris være rimelig. Det kan imidlertid tenkes unntak, for eksempel monopolsituasjoner. Dersom en gjengs pris er urimelig, skal den ikke legges til grunn. Hva som skal til for at prisen skal regnes for å være urimelig, er ikke presisert i forarbeidene.

Rimelig pris

Bestemmelsens andre punktum får anvendelse der det ikke foreligger noen gjengs pris eller der denne prisen er urimelig. At det ikke foreligger noen gjengs pris kan skyldes at tingen er svært individuelt bestemt, eller at det omsettes få ting av denne typen. I slike tilfeller skal kjøperen betale det som er rimelig. Ved denne rimelighetsvurderingen skal det tas hensyn til tingens art og kvalitet, samt forholdene ellers. Under slike forhold faller for eksempel prislister som ikke legges til grunn som del av avtalen, jf. proposisjonen s. 99.

Gebyrer m.m.

Et spørsmål i forbindelse med fastsettelsen av prisen er hvilke gebyrer selgeren kan kreve i tillegg til selve kjøpesummen.

Loven inneholdt tidligere et annet ledd med forbud mot gebyr for utstedelse og sending av regning. Bestemmelsen gjaldt kun i forbrukerkjøp, og ble opphevet ved vedtakelsen av forbrukerkjøpsloven. En tilsvarende bestemmelse er tatt inn i forbrukerkjøpsloven § 37.

Opphevelsen av § 45 andre ledd endrer ikke rettstilstanden for de kjøp som kjøpsloven får anvendelse på. Selgeren kan trolig ikke ensidig ta særskilte gebyrer for fakturering o.l. i tillegg til den avtalte prisen, uten at det følger av partenes avtale. Slike gebyrer dekker utgiftsposter som naturlig hører til selgerens kostnader ved kjøpet, og det vil komme som et overraskende pristillegg for kjøperen dersom det ikke er avtalt. Dette følger også av alminnelige avtalerettslige regler. Det følger også av proposisjonen s. 100 at det kreves forholdsvis klare holdepunkter for at et slikt gebyr skal anses avtalt.

Loven har heller ingen bestemmelser om andre gebyrer eller tillegg, for eksempel knyttet til frakt, porto og andre kostnader ved å sende tingen. Slike tillegg kan heller ikke sies å kunne medregnes uten grunnlag i avtale eller sedvane.

Kjøperen må kunne nekte å betale gebyr eller tillegg som ikke er spesifisert i avtalen.

Merverdiavgift

Offentlige avgifter, herunder merverdiavgift, er et særskilt tillegg til prisen. Dersom selgeren uttrykkelig har oppgitt en pris uten mva., må kjøperen regne med å betale avgiften i tillegg. Dersom prisen er oppgitt uten presisering av om avgift er inkludert eller ikke, kan ikke selgeren uten videre legge til avgiften i regningen.

Spørsmålet vil som regel oppstå i forbrukerkjøp, og er ikke lenger like praktisk innenfor kjøpslovens virkeområde. Spørsmålet vil trolig måtte avgjøres ved en konkret vurdering av forholdene i det enkelte kjøp.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.