Kjøpsloven § 44 med lovkommentar

Kjøpsloven § 44 med lovkommentar

Kjøpsloven § 44 regulerer kjøperens hevingsrett der det er avtalt at selgeren skal eller kan levere etter hvert. Bestemmelsen gjelder for heving ved alle slags kontraktbrudd ved delleveringer. For forsinkelse, se §§ 25 og 26. For mangler, se § 39. Bestemmelsen gir regler om (1) heving av den enkelte delleveranse, (2) heving av fremtidige leveranser og (3) heving av andre tidligere og/eller fremtidige leveranser.


Kjøpsloven § 44:

§ 44. Levering etter hvert.

(1) Skal selgeren levere etter hvert og er det kontraktbrudd ved en enkelt dellevering, kan kjøperen heve for denne levering etter reglene om heving.

(2) Gir kontraktbruddet kjøperen god grunn til å rekne med at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi hevingsrett ved seinere leveringer, kan han på dette grunnlag heve for slike leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.

(3) Dersom kjøperen hever for en enkelt levering, kan han samtidig heve kjøpet for tidligere eller seinere leveringer som på grunn av sammenhengen mellom leveringene ikke vil kunne brukes til formål som partene forutsatte på avtaletiden.


(1) – partiell heving, særskilt vurdering

Første ledd gir kjøperen rett til å heve kjøpet av en enkelt delleveranse. Vilkåret er at selger ikke oppfyller en plikt knyttet til leveransen, og denne utgjør et vesentlig mislighold.

Vesentlighetsvurderingen vil måtte foretas for vedkommende dellevering, og ikke for kjøpet som helhet. Det trenger derfor ikke å foreligge et vesentlig mislighold av kontrakten som helhet. På en annen side avskjæres kjøperens adgang til å heve for leveringer som ikke er omfattet av kontraktbruddet. Prinsippene i første ledd modifiseres imidlertid av andre og tredje ledd.

Sammenhengende leveranser

En slik særskilt vurdering er uproblematisk i tilfeller hvor delleveransen kan brukes og selges uavhengig av de andre leveransene.

Det kan imidlertid bli vanskeligere i tilfeller hvor de enkelte leveransene er deler av en helhet. For eksempel kan det dreie seg om en stor maskin som leveres i separate deler som må monteres sammen. I slike tilfeller er det adekvat å kreve etterlevering, reparasjon eller omlevering. Heving av alle sammenhengende leveranser kan være aktuelt etter tredje ledd. Dersom kjøperen likevel vil kreve separat heving, bør vesentlighetsvurderingen gjøres i lys av hele kontraktsituasjonen og de andre mulige misligholdskrav.

Mangler

Dersom det foreligger mangler, vil de alminnelige reglene i §§ 17 til 21 være gjeldende. Dette gjelder også fristene i §§ 31, 32 og 39.

Forsinkelse – tilleggsfrist

Ved forsinkelse eller unnlatt levering må hevingsadgangen etter § 25 gjelde tilsvarende, selv om § 44 etter ordlyden krever vesentlig kontraktbrudd. Ved heving etter § 43 gjelder dette utvilsomt.

(2) – senere leveranser

Andre ledd gir kjøperen rett til å heve også for senere leveranser, på visse vilkår. Det er ikke noe krav til vesentlig kontraktbrudd for det aktuelle mislighold, men at det er en fare for det ved de fremtidige leveransene.

Forholdet til § 62

En slik hevingsrett kan følge allerede av § 62 (heving ved forventet kontraktbrudd). Bestemmelsen i § 44 forutsetter imidlertid at det allerede foreligger et kontraktbrudd ved én dellevering. I slike tilfeller vil kjøperen ha en videre hevingsadgang enn etter § 62.

§ 62 forutsetter at det må være «klart» at det vil inntre kontraktbrudd. Etter § 44 (2) er det tilstrekkelig at kjøperen har «god grunn til å rekne med» dette. En slik formulering innebærer at forventningen om det fremtidige kontraktbruddet bygger på kontraktbruddet ved den tidligere leveringen.

Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 98 sier videre følgende om ventet kontraktbrudd:

«Det er dessuten ikke tilstrekkelig at det er grunn til å vente kontraktbrudd. Det kontraktbruddet som kan ventes må være av en slik art at det vil gi hevingsrett. På den annen side trenger ikke det ventete kontraktbruddet være av samme art som det tidligere. Dersom en vesentlig mangel ved første levering gir god grunn til å vente en vesentlig forsinkelse med neste, må kjøperen kunne heve for begge leveringers vedkommende

Må kjøperen heve også for den første leveringen?

Det er ikke noe vilkår for heving etter andre ledd at kjøperen også hever for den første leveringen. Et eksempel kan være et kjøp hvor selgeren kan levere i fem omganger. Dersom det inntrer vesentlig forsinkelse for den andre leveringen, kan kjøperen finne ut at han uansett er tjent med å kreve oppfyllelse. Videre oppstår det forsinkelse for neste levering. Kjøperen kan nå, på de vilkår som følger av andre ledd, kunne heve for den fjerde og femte leveringen. Dette er uavhengig av om han velger å heve for den tredje.

«rimelig tid»

Et vilkår for heving av senere leveringer er at det skjer innen rimelig tid etter det kontraktbruddet som utløser hevingsretten. Dersom det inntrer kontraktbrudd ved flere leveringer etter hverandre, vil en ny frist løpe fra hvert enkelt kontraktbrudd.

Forhåndsvarsel

Det kreves ikke at kjøperen gir noe forhåndsvarsel. Selgeren har ingen formell rett til å avverge heving ved å stille sikkerhet. Et slikt tilbud kan imidlertid ha betydning ved vurderingen av faren for vesentlig mislighold.

(3) – sammenhengende leveranser

Tredje ledd gir kjøperen rett til å heve både for tidligere og senere leveringer når det er en viss sammenheng mellom leveringene og den levering kontraktbruddet gjelder. Det forutsettes at kjøperen hever for den leveringen kontraktbruddet gjelder.

Det er dermed et vilkår at hevingen skjer enten samtidig med den primære hevingen for vesentlig mislighold av en delleveranse etter første ledd, eller samtidig med heving for fremtidige leveranser etter andre ledd på grunn av frukt for at det vil inntre vesentlig mislighold.

Gjensidige leveranser

Det er også et vilkår at leveransene overhodet ikke kan bli brukt uten de leveranser som heves etter første eller andre ledd. Det må være en gjensidig sammenheng eller avhengighet mellom leveransene, slik at de ikke kan anvendes til det formål som partene forutsatte på avtaletiden.

Noen eksempler er delleveranser til et større anlegg, en fabrikk, en maskin eller en annen integrert helhet.

Det kan også være tilfeller hvor det er en råvare av spesiell kvalitet og bestemt mengde som skal leveres. Andre kvaliteter eller mindre partier kan være utjenlige alene.

Det kan ikke være til hinder for heving at det foreligger en rent teoretisk bruksmulighet. Det er tilstrekkelig at det ikke foreligger noen rimelig praktisk og tjenlig bruk i kjøperens situasjon. Dersom flere mulige formål er forutsatt av partene, vil alle formålene kunne være relevante.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.