Kjøpsloven § 43 med lovkommentar

Kjøpsloven § 43 med lovkommentar

Kjøpsloven § 43 regulerer selgerens kontraktbrudd (1) når det gjelder en del av det solgte, og (2) når selgeren må antas å ha avsluttet sin levering enda ikke alt er levert.


Kjøpsloven § 43:

§ 43. Kontraktbrudd ved del av tingen.

(1) Gjelder selgerens kontraktbrudd bare en del av det solgte, får reglene i kapitlet her anvendelse på denne del. Kjøperen kan heve kjøpet i sin helhet når kontraktbruddet er vesentlig for hele kjøpet.

(2) Må selgeren etter forholdene antas å ha avsluttet sin levering enda ikke alt er levert, får reglene om mangler anvendelse.


Bestemmelsen gjelder tilfeller hvor selgeren kun leverer en del av det solgte (delvis forsinkelse eller kvantitetsmangel) eller leverer en del med mangler (kvalitetsmangler).

Om misligholdet skal anses som delvis forsinkelse eller som mangel fremgår av andre ledd. Ved forsinkelse vil §§ 22 til 29 være gjeldende. Ved mangler gjelder §§ 39 til 41 for den del som mangler eller ikke er i kontraktsmessig stand.

Om avtalte delleveranser vises til § 44.

Skummingsrett

Etter tidligere rett var det ikke helt klart hvorvidt kjøperen hadde rett til å «skumme» varen, det vil si beholde det som er kontraktsmessig og gjøre misligholdsvirkninger gjeldende for resten som ikke er det.

I proposisjonen ble det pekt på at selgeren i alle tilfeller skulle ha mulighet til å foreta retting i medhold av § 36 for den del som kjøperen vil avvise. Dersom vilkårene etter § 36 er til stede, kan selgeren også foreta omlevering uten å ta hensyn til kjøperens rett etter § 43. Selgeren har dermed ganske gode muligheter for å unngå ulempene ved en slik «skummingsrett».

(1) – del eller helhet

Første ledd gjør seg gjeldende der en viss mengde eller visse eksemplarer av et parti blir levert for sent eller har mangler. I slike tilfeller kan kjøperen gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende for del delen av det solgte som kontraktbruddet gjelder, og som regel kun for denne.

Forutsetningen for slik delbehandling («skumming») er at selgerens oppfyllelse kan deles i kontraktsmessige og ikke-kontraktmessige sendinger, deler eller andre enheter (for eksempel sekker, tønner, beholdere, pakninger e.l.), og at misligholdskravet kan begrenses til denne delen.

Del

Med «del» menes en adskilt del eller enhet av en viss betydning. Oppdelingen kan gjelde en adskilt sending eller delt leveranse, en bestanddel eller enhet av den leverte tingen eller av en varedel. Grensen nedad for hvor langt en kan splitte opp enheten er vag. En kornsekk til være en relevant del av et helt parti, men ikke det enkelte korn.

Lovteksten er ikke klar på hvor grensen går mellom hva som er ett kjøp og hva som er to eller flere selvstendige kjøp. Spørsmålet er relevant i forbindelse med hevingsadgangen for hele kjøpet. Utgangspunktet må være at alt som er solgt i henhold til samme avtale er ett kjøp. Dette må gjelde selv om kjøpet omfatter helt forskjellige ting med helt forskjellige formål.

Bestemmelsen har størst praktisk betydning for hevingsretten. Kjøperen kan heve kjøpet for den delen som kontraktbruddet gjelder og beholde resten. Forutsetningen er at vilkårene for heving foreligger for den vedkommende del. Hvorvidt mangelen er vesentlig må avgjøres i forhold til den delen som mangelen rammer.

Bestemmelsen er også praktisk i forbindelse med omlevering. Kjøperen kan, på de vilkårene som følger av § 34 (2), kreve omlevering av en del av det solgte, og beholde resten.

Problemer ved krav om vesentlig kontraktbrudd

Det kan oppstå spørsmål om kravet til «vesentlig kontraktbrudd»  som et vilkår for omlevering og heving etter § 34 (2) og §§ 25 og 39. Skal kravet til vesentlig mislighold vurderes i forhold til avtalen som en helhet og derfor leveransen som ett hele? Meningen med § 43 første punktum er at vilkårene primært skal vurderes særskilt for vedkommende del av leveringen, dersom oppfyllelsen av denne kan vurderes særskilt. Det er dermed tilstrekkelig etter dette punktum at det foreligger en vesentlig mangel eller forsinkelse bare ved en del av leveransen.

Salget gjelder for eksempel et parti med varer i kasser. Det hefter vesentlig forsinkelse eller mangel bare ved én av kassene av totalt 100. Kjøperen kan da kreve etterlevering, omlevering eller heving særskilt for denne enheten. Det er da ikke av betydning at feilen ikke kan anses som et vesentlig mislighold av hele avtalen. Han kan imidlertid ikke plukke ut enkelte få mangelfulle varer fra den ene kassen, det vil si sortere eller «skumme» varen. I slike tilfeller vil det måtte vurderes om det foreligger en mangel ved varepartiet som helhet.

Integrerte deler av en helhet

Det kan være vanskelig med partiell heving dersom salgstingen er en helhet, og delen ikke kan vurderes isolert. Et eventuelt krav om delvis heving i slike tilfeller må vurderes i lys av helheten, samt andre mulige misligholdskrav. Det kan for eksempel være reparasjon, omlevering eller total heving. Det kan ikke være adgang til å særskilt heve kjøpet for en nødvendig og uadskillelig del av tingen. Tilsvarende gjelder dersom det er en del som står i såpass fysisk og funksjonell sammenheng med resten av tingen at det ikke er rimelig å dele den opp. Dersom det for eksempel er feil ved en komponent i en maskin, må det som regel anses som en mangel ved hele maskinen. Det vil også være tilfelle dersom maskinen sendes i flere deler, og det inntrer forsinkelse for en av delene.

Særskilt heving vil imidlertid tillates dersom det er en del som er enkel å skifte ut og har en egenpris. Et eksempel på dette er bilhjul.

Grensen kan være vanskelig å trekke. En stasjonær datamaskin blir gjerne solgt i separate komponenter, som kjøperen selv kan sette sammen og eventuelt bytte ut. Særskilt heving vil trolig være en mulighet dersom det foreligger en mangel ved en komponent i et slikt kjøp. På en annen side kan det stille seg annerledes ved kjøp av en bærbar datamaskin, hvor alle komponentene vanligvis er integrert.

Hva menes med heving i denne sammenhengen?

At hevingsadgangen er begrenset til en del av salgstingen betyr at kjøperen kun avviser denne delen. Han kan kreve tilbake kun vedkommende del av kjøpesummen, eventuelt ikke betale denne. Heving i et slikt tilfelle innebærer ikke heving med fulle virkninger etter kapittel IX, og særlig ikke full tilbakeføring av ytelser fra begge parter etter § 64.

Andre punktum: Heving av hele kjøpet

Dersom kontraktbruddet er vesentlig for hele kjøpet, kan det gjøres gjeldende med full virkning for hele leveransen. Kjøperen kan da heve kjøpet i sin helhet.

Andre punktum er en gjentakelse av regelen i § 39, jf. § 25.

(2) – kvantitetsmangel

Andre ledd gjelder kun kvantitetsmangler.

Dersom en selger kun har levert deler av bestillingen, vil det oppstå spørsmål om dette skal bedømmes etter mangelreglene, eller om dert må anses som forsinkelse for den resterende delen.

Reglene om mangler vil få anvendelse hvor selgeren ved en misforståelse har levert for lite uten å selv være klar over dette. Dersom selgeren må antas å ha vært klar over at leveringen ikke var fullstendig, må man legge til grunn reglene om forsinkelse.

Hvorvidt det er tale om en kvantitetsmangel, må avgjøres etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. Den uteblitte delen av leveransen kan etter forholdene anses som en forsinkelse av hele leveransen. Vilkåret må i så fall være at det uteblitte utgjør en såpass betydelig del av det hele at det objektivt sett må forutsettes at det må komme mer. Det aktuelle spørsmålet blir dermed når resten måtte komme. Utgangspunktet vil være forsinkelsesreglene, jf. §§ 22 til 29.

Dersom reglene om mangler får anvendelse, er det en viktig konsekvens at kjøperens plikt til å reklamere blir regulert av § 32. I motsetning til det som følger av forsinkelsesreglene, kan det også bli tale om retting eller omlevering.

Reglene om heving etter tilleggsfrist etter § 25 får kun anvendelse ved forsinkelse.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.