Kjøpsloven § 42 med lovkommentar

Kjøpsloven § 42 med lovkommentar

Kjøpsloven § 42 gir kjøperen rett til å holde kjøpesummen tilbake. Bestemmelsen er et uttrykk for prinsippet «ytelse mot ytelse». Hovedreglene om prinsippet står i § 10 og § 49, men det kommer også til uttrykk i § 22


Kjøpsloven § 42:

§ 42. Kjøperens tilbakeholdsrett.

Har kjøperen krav som følger av selgerens kontraktbrudd, kan kjøperen holde tilbake så mye av kjøpesummen som bil sikre at han får kravet dekket.


Krav som følge av kontraktbrudd

Vilkåret for kjøperens tilbakeholdsrett er at kjøperen har krav som følge av selgerens kontraktbrudd. Dette gjelder generelt, uansett hva slags krav som gjøres gjeldende, eller hva slags kontraktbrudd det bygger på.

Kjøperen kan gjøre tilbakeholdsretten gjeldende selv om han på forhånd har misligholdt sin betalingsplikt dersom vilkårene ellers foreligger. Dersom han imidlertid ikke betaler, og selgeren i medhold av § 10 holder tingen tilbake, kan kjøperen ikke bruke dette som grunnlag for fortsatt tilbakeholdsrett. Det foreligger da ikke noe kontraktbrudd fra selgerens side.

Risikoen for at krav foreligger

Det kan være uklart hvorvidt kjøperen faktisk har noe krav. Det kan også tenkes at kjøperen benytter seg av tilbakeholdsretten for å ikke betale uten at det er noe grunnlag for det. Han kan for eksempel gjøre dette i stedet for å erkjenne at han ikke er i stand til å betale.

Det er imidlertid kjøperen som har risikoen for at han virkelig har et krav på grunn av kontraktbrudd. Dersom det viser seg at kjøperen ikke har noe slikt krav, kan selgeren gjøre gjeldende de vanlige konsekvensene av manglende betaling. I tilfeller hvor selgeren har gitt kreditt, kan muligheten for å verge seg mot ugrunnede krav fra kjøperens side være begrenset.

Tilbakeholdsrettens omfang

Tilbakeholdsretten til sikkerhet for mangelkrav vil kun være aktuell i tilfeller hvor det er gitt kreditt, jf. § 21 om tidspunkt for mangel. Begrensningen gjelder likevel ikke i forbindelse med forventet kontraktbrudd.

Kjøperen kan holde tilbake en så stor del av kjøpesummen som sikrer at kjøperen får dekket kravet. Hvor stort kravet vil bli, kan ofte være usikkert på tidspunktet da tilbakeholdsretten gjøres gjeldende. Det kan særlig tenkes dersom kravet hovedsakelig består i en naturalytelse som oppfyllelse eller avhjelp av mangler.

Bestemmelsen gir rom for et visst slingringsmonn for kjøperen. Ved forsinkelse vil kjøperen i alle tilfeller kunne holde tilbake hele kjøpesummen, fordi retten gjelder til sikkerhet for alle krav kjøperen måtte ha.

Spørsmålet om tilbakeholdsrett ved delvis oppfyllelse fra selgerens side drøftes i Innst. O. s. 18. Det vises til at ordlyden legger opp til at kjøperen ikke kan holde tilbake hele kjøpesummen dersom selgeren har levert deler av ytelsen, men dette må imidlertid ikke trekkes for langt:

«Av hensyn til regelens formål, å legge et oppfyllelsespress på selgeren, må kjøperen ha forholdsvis vid adgang til å utøve tilbakeholdsrett. Det betyr at han må kunne holde tilbake mer enn det som tilsvarer verdien av det ikkeleverte kvantum. Han må også kunne holde tilbake hele kjøpesummen dersom selgeren bare har levert en liten del av sin kontraktsmessige forpliktelse».

§ 43 (1) tilsier også at tilbakeholdsretten må knyttes til den delen kontraktbruddet gjelder. Justiskomiteens uttalelse må trolig forstås slik at man mener at slingringsmonnet i slike tilfeller skal være noe større enn ellers. Det må i alle fall legges vekt på hvor stor betydning den uteblitte delen har for kjøpet i sin helhet, jf. § 43 (1).

Situasjonen vil kunne bli noe annerledes etter som selgeren kan antas å ha avsluttet sin levering eller ikke, jf. § 43 (2). Hva slags krav som kan gjøres gjeldende beror på om det foreligger forsinkelse eller mangel, og dette påvirker igjen kravets størrelse.

Virkningen av at for mye holdes tilbake

Dersom kjøperen holder mer tilbake av kjøpesummen enn han har rett til, kan selgeren gjøre gjeldende krav på grunn av forsinket betaling av det overskytende. Her vil det først og fremst være tale om rente etter § 17.

Konsekvenser av tilbakeholdsretten

Hvis vilkårene for tilbakeholdsrett foreligger, kan selgeren ikke gjøre gjeldende krav på grunn av forsinket betaling, for eksempel erstatning eller rente.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.