Kjøpsloven § 41 med lovkommentar

Kjøpsloven § 41 med lovkommentar

Kjøpsloven § 41 gjelder ansvaret til selger for rettsmangler og andre tredjemannskrav. Definisjonen på rettsmangel fremgår av første ledd. Andre tredjemannskrav er krav som bygger på en immaterialrett, se fjerde ledd.


Kjøpsloven § 41:

§ 41. Rettsmangler. Andre tredjemannskrav.

(1) Har tredjemann eiendomsrett, panterett eller annen rett i tingen (rettsmangel), gjelder reglene om mangler tilsvarende dersom det ikke følger av avtalen at kjøperen skal overta tingen med den begrensning tredjemanns rett medfører. Toårsfristen for reklamasjon i § 32 (2) gjelder likevel ikke.

(2) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning for tap som følge av rettsmangel som forelå ved kjøpet og som han verken kjente eller burde ha kjent til.

(3) Gjør tredjemann krav på å ha rett i tingen og dette bestrides, gjelder reglene i første og andre ledd tilsvarende når kravet ikke er klart ugrunnet.

(4) For tredjemannskrav som bygger på immaterialrett gjelder reglene i første ledd tilsvarende.


Definisjoner

Rettsmangel

En rettsmangel (vanhjemmel) vil foreligge når kjøper ikke får den rådigheten over tingen som kontrakten forutsetter. Dette kan være tilfelle fordi selgeren ikke eier tingen, eller fordi den er beheftet med en begrenset rett som tredjemann kan gjøre gjeldende overfor kjøper.

Total, partiell, opphavelig og etterfølgende

Total vanhjemmel betyr at eiendomsretten tilhører en annen enn selgeren. Dersom kjøperen får eiendomsretten, men den rettslige rådigheten er mer begrenset enn forutsatt i avtalen, er det tale om partiell  (delvis) vanhjemmel. Dersom vanhjemmelen forelå ved kjøpets avslutning, er det tale om opphavelig vanhjemmel. Etterfølgende vanhjemmel er vanhjemmel som først er inntrådt senere.

Dersom tingen er stjålet, eller selgerens hjemmelsmann har gyldig eiendomsforbehold i den, eller at den allerede er solgt til en tredjemann, vil det foreligge total vanhjemmel.

Dersom tingen senere blir beslaglagt av selgerens kreditorer, eller dersom selgeren senere selger tingen til en tredjemann, vil det være snakk om etterfølgende total vanhjemmel.

Pant

Dersom det er tatt gyldig pant i tingen, vil det foreligge partiell vanhjemmel. Tilsvarende vil være tilfelle ved salgspant, utlegg eller utpanting. Se Rt. 1991 s. 804 om arrestkrav.

Rådighetsinnskrenkninger av offentlige myndigheter

Rådighetsinnskrenkninger som resultat av offentlige myndigheters enkeltvedtak eller forskrifter faller utenfor denne bestemmelsen.

(1) – når foreligger en rettsmangel?

Det fremgår indirekte av første ledd når en rettsmangel anses å foreligge. Bestemmelsen omfatter både de tilfeller hvor en annen eier tingen (total vanhjemmel) og tilfeller hvor vedkommende har panterett eller en annen rett til den.

Ved total rettsmangel kan det tenkes at selgeren ikke har noen rett til tingen overhodet. Men det er også mulig at selgeren har en bruksrett eller at tingen er leaset.

Med uttrykket «annen» rett vises det først og fremst til andre begrensede rettigheter, som for eksempel leieretten, tilbakeholdsretten og servitutter.

Kontraktsrettslige salgsforbud og andre rådighetsbegrensninger har en spesiell stilling. De kan anses for å være negative servitutter, og bør underkastes reglene om rettsmangler for så vidt de tar sikte på å følge tingen og binde også en kjøpers rådighet.

Les også: Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Godtroerverv

Reglene om godtroerverv av løsøre (jf. lov 2. juni 1978 nr. 37) kan føre til at kjøperen, til tross for rettsmangelen, vil vinne rett til tingen i henhold til kontrakten. Dette vil ikke uten videre hindre kjøperen i å gjøre rettsmangelen gjeldende. Selv om kjøperen har vært i god tro, kan han ikke tvinges til å benytte seg av reglene om godtroerverv når han får vite at en tredjemann har rett i tingen. Det vil i alle fall gjelde dersom selgeren ikke har vært i god tro ved kjøpet. Trolig må kjøperen også ellers kunne velge å holde seg til selgeren. Se Rt. 1948 s. 601 og RG 1954 s. 189 om dette.

Det er imidlertid en forutsetning for anvendelse av bestemmelsene om rettsmangel at det er snakk om en rett som tredjemann i utgangspunktet kan gjøre gjeldende overfor kjøperen. Dersom tredjemanns rett overhodet ikke kan gjøres gjeldende overfor kjøperen, vil det ikke foreligge noen rettsmangel. Dette gjelder uavhengig av dennes onde eller gode tro. Det må altså være snakk om en rett som begrenser kjøperens rådighet i forhold til det som er avtalt.

Tidspunkt

Det er tiden for risikoens overgang som er det avgjørende tidspunktet for vurderingen av hvorvidt rettsmangel foreligger. Dette er ikke uttrykkelig nedfelt i bestemmelsen, men henvisningen til reglene om mangler innebærer at § 21 får en tilsvarende anvendelse. Selgeren vil dermed i utgangspunktet svare for både opprinnelig og etterfølgende rettsmangel.

Forsinkelse

Reglene om forsinkelse må anvendes i tilfeller der leveringen blir forsinket som følge av at en annen har gjort gjeldende en rett til tingen. Tilsvarende gjelder dersom tingen etter kjøpet er solgt til en annen person som har overtatt den i god tro.

Reglene om forsinkelse vil også komme til anvendelse i tilfeller der tingen etter kjøpet men før leveringen blir tvangssolgt eller inndratt i selgerens konkursbo. Det er selvsagt forutsetning at kjøperen ikke har oppnådd et rettsvern for sitt krav, slik at han kan kreve tingen utlevert fra boet.

Forholdet til offentligrettslige vedtak er et spesielt spørsmål. Dersom tingen rekvireres av myndighetene før leveringen, eller denne hindres av import- eller eksportforbud, vil det være naturlig å anse det som et spørsmål om forsinkelse.

Dersom myndighetsvedtaket fører til at tingen må leveres i en annen stand ell hva som er forutsatt, eller uten enkelte deler, kan det enten være et rent mangelsspørsmål eller forsinkelse for en del av tingen, jf. § 43.

Mangel

Dersom det foreligger en rettsmangel, vil reglene om mangler gjelde tilsvarende. Her tas det først og fremst sikte på reglene i §§ 30 til 40 om kjøperens krav ved mangelfull levering.

Bestemmelsene i kapittel IV om varens egenskaper m.m. vil ikke uten videre kunne anvendes tilsvarende. Men ordlyden i § 41 tilsier at både prinsippet i § 17 første ledd om samsvar med avtalen og ansvaret for opplysninger etter § 18 vil være av betydning ved rettsmangler.

Kjøperen må også ha en generell plikt til forundersøkelse, jf. § 20. At kjøperen ikke var kjent med heftelsen på bilen på avtaletiden, vil likevel ikke avskjære senere krav på grunn av rettsmangel dersom kjøperen hadde grunn til å regne med at heftelsen ville bli borte før leveringen.

Det er gjort unntak fra toårsfristen i § 32 (2) i forbindelse med kjøperens krav på grunn av rettsmangel. Det gjelder dermed ikke noen absolutt frist for reklamasjon ved rettsmangel.

Reklamasjon

Det er kun den ubestemte reklamasjonsfristen i § 32 (1) som får anvendelse. Denne fristen innebærer at kjøperen vil tape sin innsigelse mot en mangel som han kjente eller burde ha kjent til, dersom han ikke reklamerer innen rimelig tid etter at tingen er overtatt.

Dette gjelder også dersom kjøperen ikke har godtatt heftet, og fristen innebærer dermed en praktisk viktig justering av akseptkravet.

Les mer om reklamasjonsrett på bil her

Undersøkelse

Det er ikke gjort noen unntak fra kjøperens undersøkelsesplikt etter § 31 og plikten til å melde krav på avhjelp etter § 35.

Det vil vanligvis ikke være grunn til å stille strenge krav til undersøkelse av eventuelle rettsmangler etter leveringen. Rettsmangler vil ikke bli oppdaget ved en undersøkelse av ingen selv. Undersøkelser av registre o.l. vil kjøperen som regel ha foretatt før kjøpet av egen interesse.

Det er imidlertid ikke rimelig å fullstendig frita kjøper fra sin undersøkelsesplikt etter leveringen. Ved kjøp av bil vil det for eksempel være rimelig at i hvert fall yrkeskjøperen foretar en undersøkelse av eventuelle mellomkommende rettsstiftelser. Dette kan være utlegg som måtte være tinglyst i tiden etter kjøpet. Det kan også være tilfeller hvor heftet er angitt på tingen, for eksempel ved at det er påsatt et merke med opplysning om videresalgsforbud e.l. Det er dermed ikke tilstrekkelig grunn til å gjøre noen unntak fra § 31 i forbindelse med rettsmangler.

Om betydningen av selgerens onde tro, se §§ 33 og 35 (1).

Prisavslag

Prisavslag vil ikke være en spesielt god løsning dersom rettsmangelen for eksempel består i en påhvilende panterett. I andre tilfeller kan det imidlertid tenkes at prisavslag. kan være en hensiktsmessig reaksjon. Dette kan være særlig hvor rettsmangelen kun gjelder en del av tingen, som hvis dekkene på en solgt bil viser seg å være stjålet. Med sikte på slike tilfeller er det opprettholdt en adgang til å kreve prisavslag på grunn av rettsmangel. Det følger imidlertid et nødvendig forbehold av uttrykket «tilsvarende» i lovteksten. Det er en forutsetning at en prisreduksjon som følge av rettsmangelen vil kunne beregnes etter reglene i § 38.

Hefte som overtas

I praksis kan man tenke seg at kjøperen ikke forutsetter at tingen skal leveres helt fri for heftelser. Dersom kjøpet gjelder en fiskebåt, kan det for eksempel være praktisk at kjøperen overtar ansvaret for noen av lånene som selgeren har tatt opp for å finansiere fartøyet som en del av oppgjøret. Det vil da gjerne også avtales at långiverens panterett skal overtas.

Med sikte på slike og liknende tilfeller sier første ledd uttrykkelig at misligholdsreglene ikke får anvendelse dersom det følger av avtalen at kjøperen skal overta tingen med den begrensning en tredjemanns rett medfører.

Uttrykket «følger av avtalen» vil si at det ikke er tilstrekkelig at kjøperen kjente til heftelsen ved kjøperen, dersom det var grunn for han til å tro at den ville bli slettet før selve leveringen. På en annen side kan forholdene være slik at det må være klart for kjøperen at heftelsen ikke ville bli slettet. Dersom kjøperen da likevel gjennomfører kjøpet uten å gjøre noen innvendinger mot heftelsen, vil det kunne tolkes som en aksept av overtagelse av heftelsen.

(2) – objektivt ansvar for opphavelig rettsmangel

Andre ledd inneholder en erstatningsregel for tap som følge av opprinnelige rettsmangler som kjøperen verken kjente eller burde ha kjent til.

For slike tap vil selgeren bli objektivt ansvarlig, uansett om tapet er direkte eller indirekte.

Dersom rettsmangelen oppstår etter kjøpet, eller dersom kjøperen ikke er i god tro om en rettsmangel som forelå ved kjøpet, følger det av første ledd at erstatningsspørsmålet må avgjøres på grunnlag av reglene i § 40.

(3) – bestridt krav

Tredje ledd gir reglene i første og andre ledd samme anvendelse i tilfeller hvor tredjemann gjør krav på å ha rett i tingen og dette bestrides.

Hensynet bak denne regelen er at kjøperen skal slippe å bli innblandet i en tvist mellom selgeren og en utenforstående, som han ikke har regnes med.

Et tredjemannskrav kan medføre usikkerhet, kostnader og ulemper for kjøperen, selv om kravet ikke er holdbart eller fører frem. Kravet vil også kunne begrense kjøperens rådighet over tingen til tvisten er løst. Kjøperen kan derfor i slike tilfeller gjøre de samme virkningene gjeldende som om tredjemanns rett var utvilsom.

Kjøperen kan likevel ikke gjøre gjeldende krav etter første eller andre ledd hvis tredjemanns krav er ugrunnet. Kun en påstand fra en tredjemann kan ikke være tilstrekkelig til å utløse et misligholdskrav for kjøperen. Tilsvarende må gjelde dersom begrunnelsen som tredjeparten anfører er åpenbart uholdbar. Det kan likevel ikke stilles for strenge krav, ettersom det kan ta tid å få klarlagt om kravet er holdbart til tross for at de grunner som anføres er uklare.

(4) – immaterialrett

Fjerde ledd gir reglene i første ledd tilsvarende anvendelse for tredjemannskrav som bygger på immaterialrett.

Virkningene for kjøperen av at det er immaterialretten i tingen, kan være like uheldige som når det foreligger rettsmangler. Kjøperen kan dermed ha behov for å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser.

Har du solgt bil, men kjøper klager? Les mer om det her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.