Kjøpsloven § 39 med lovkommentar

Kjøpsloven § 39 med lovkommentar

Kjøpsloven § 39 gjelder kjøperens adgang til å heve kjøpet når det foreligger mangel ved tingen.


Kjøpsloven § 39:

§ 39. Heving.

(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd.

(2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt taktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.


(1) – hovedvilkåret

Første ledd inneholder hovedvilkåret for heving. Formuleringen er den samme som i bestemmelsene om heving ved forsinkelse og omlevering ved mangler i §§ 25 (1) og 34 (2), og må forstås på tilsvarende måte.

Vesentlig kontraktbrudd

Vurderingen av om mangelen er vesentlig beror på en helhetsvurdering hvor blant annet mangelens betydning og mulighetene for avhjelp må tas i betraktning.

Det er ikke tilstrekkelig at mangelen i seg selv er vesentlig, for eksempel dersom tingen ikke fungerer i det hele tatt, dersom mangelen kan avhjelpes uten forsinkelse som vil medføre vesentlig kontraktbrudd. Det er den samlede virkningen for kjøperen som er avgjørende.

Tilvirkningskjøp

Det er naturlig å legge særlig vekt på mulighetene for retting eller omlevering når det gjelder ting som er særskilt tilvirket eller skaffet for kjøperen. I slike tilfeller har selger gjerne en særlig interesse i at kjøperen overtar tingen. Det bør derfor stilles strengere krav enn ellers for at mangelen skal anses for å være vesentlig.

Det må imidlertid tas hensyn til tidsfaktoren og mulig ulempe for kjøperen ved eventuell avhjelp. Dersom selgeren ikke kan foreta nødvendig avhjelp eller mislykkes i forsøk på av hjelp, slik at mangelen ikke blir rettet, vil det få betydning for vurderingen.

Dersom det både foreligger mangel og forsinkelse, må man se på den samlede betydningen for kjøperen ved vurderingen av hevingsvilkårene.

Flere enheter

Dersom varen består av flere enheter, må betydningen av mangelen/manglene avgjøres etter en samlet vurdering av betydningen som de har for hele partiet og kontrakten som helhet. Se § 43 om partiell heving.

Melding

Det er ikke tilstrekkelig med nøytral reklamasjon etter § 32 eller krav etter § 34 dersom man ønsker å heve. Heving må skje ved særskilt melding til selgeren, jf. andre ledd.

Meldingen går på selgerens risiko etter hovedregelen i § 82. Hevingen har dermed virkning allerede når erklæringen er forsvarlig sendt eller gitt. Den kan imidlertid tilbakekalles inntil den er nådd frem til selgeren.

(2) – særskilt melding

Andre ledd inneholder en særskilt reklamasjonsregel for hevingskrav. Heving er en drastisk reaksjon som rammer selger hardt. Det er derfor rimelig med en særskilt reklamasjon i tillegg til nøytral reklamasjon etter § 32.

Utgangspunktet for fristen er som hovedregel det tidspunktet da kjøperen fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen.

Dersom kjøperen imidlertid har angitt en bestemt frist for avhjelp i forbindelse med krav eller melding etter §§ 34 eller 35, eller selgeren har angitt en bestemt tid for avhjelp etter § 36 (2), vil utløpet av denne fristen være avgjørende.

Rimelig tid

Hva som er «rimelig tid» for en slik reklamasjon, må som ellers vurderes konkret.

Redelighet og god tro

Andre punktum om unntak for selgerens atferd i strid med redelighet og god tro er formulert likt med og på forstås på samme måte som § 33, jf. også § 35 (2).

Les om kjøpers rettigheter ved reklamasjon på bruktbil her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.