Kjøpsloven § 38 med lovkommentar

Kjøpsloven § 38 med lovkommentar

Kjøpsloven § 38 gjelder kjøperens rett til prisavslag i forhold til avtalt pris dersom det foreligger mangel.


Kjøpsloven § 38:

§ 38. Prisavslag.

Har tingen mangel, kan kjøperen kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden.


Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som kan gjøres gjeldende dersom det foreligger en mangel. Hva som regnes for å være en mangel, fremgår av §§ 17 til 21 (§ 17, § 18, § 19, § 20, § 21), jf. § 41 om rettsmangler. Det er ikke noe krav om at mangelen må være vesentlig. Mangelen kan også være «skjult».

Avhjelp

En forutsetning for å kreve prisavslag er at avhjelp ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt i tide, se § 37, jf. §§ 34 til 36.

Det er ellers ikke satt noen begrensning i adgangen til å kreve prisavslag. Kjøperen kan, innenfor de rammer som er satt i § 37, kreve prisavslag på objektivt grunnlag. Dette er uavhengig av årsaken til mangelen og vilkårene for erstatningsansvar.

Det er ingen krav til særskilt reklamasjon for krav om prisavslag. Det må imidlertid være foretatt nøytral reklamasjon etter § 32. Meldingen om kravet går på selgerens risiko etter hovedregelen i § 82.

Forholdsmessig avslag

Kjøperen kan kun kreve et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. I bestemmelsens forarbeider (Ot.prp.nr.80 (1986-1987) står følgende:

«Forholdet mellom den nedsatte og den avtalte pris skal tilsvare forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand. Har kjøperen fått tingen til under markedsverdien, skal han altså ikke ha et prisavslag som fullt ut tilsvarer verdireduksjonen. Omvendt vil en kjøper som har betalt overpris få et større prisavslag enn verdireduksjonen.«

Objektivt grunnlag

I motsetning til erstatningsansvar, som beror på skyld eller vilkår for kontrollansvar etter § 40, beror prisavslag kun på forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dette er uavhengig av andre forhold på selgersiden.

Forholdet til erstatning

Prisavslag skiller seg fra tapserstatning. Prisavslag beregnes i forhold til kjøpesummen, mens erstatning beregnes mer etter det tapet som er lidt som følge av mangelen. Prisavslag innebærer altså en korreksjon av kjøpesummen etter et verdiforhold, ikke en uavhengig erstatning.

Markedsverdi

Det kan være vanskelig å finne frem til en markedsverdi dersom tingens verdi i mangelfull og/eller i kontraktsmessig stand ikke er på det rene. Dette kan særlig være tilfelle dersom det gjelder ting som ikke er beregnet for videresalg, men for kjøperens egen bruk.

Utregningen må skje mer skjønnsmessig på grunnlag av mangelens betydning for kjøperen.

Også i de tilfeller hvor mangelen består i at selgeren har gitt uriktige opplysninger om tingens egenskaper (se § 18), kan det være behov for en mer skjønnsmessig vurdering.

Tidspunkt for beregningen av tingens verdi

Loven inneholder ingen uttrykkelige bestemmelser om hvilket tidspunkt som skal legges til grunn ved beregningen av tingens verdi. Det følger av forarbeidene at det er leveringstiden som må være avgjørende. Dette innebærer at en prisstigning i tiden mellom kjøpet og leveringen vil føre til et større prisavslag enn om markedsprisen hadde vært fast.

Erstatning

Et krav om prisavslag utelukker ikke at kjøperen også kan kreve erstatning. Kjøperen kan imidlertid ikke få erstatning for den delen av tapet som dekkes av prisavslaget.

Les også: Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.