Kjøpsloven § 37 med lovkommentar

Kjøpsloven § 37 med lovkommentar

Kjøpsloven § 37 gjelder hvilke beføyelser kjøperen kan gjøre gjeldende dersom mangelen ikke blir avhjulpet ved retting eller omlevering. De generelle vilkårene for prisavslag og heving følger av §§ 38 og 39. Kjøperen kan ikke kreve både prisavslag og heving på samme tid, da prisavslag innebærer at han beholder tingen.


Kjøpsloven § 37:

§ 37. Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp.

(1) Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag eller heve kjøpet etter §§ 38 eller 39. Dette gjelder ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta.

Bilde av boken

(2) Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon.


(1) – valget mellom prisavslag eller heving etter manglende avhjelp

Første ledd angir hvilke beføyelser kjøperen har dersom mangelen ikke blir avhjulpet ved retting eller omlevering.

Etter første punktum kan kjøperen velge mellom å kreve prisavslag etter § 38 eller heve etter vilkårene i § 39. Prisavslag kan kun kreves dersom kjøperen velger å beholde tingen. Formålet med prisavslag er å gjenopprette balansen mellom selgerens mangelfulle ytelse og vederlaget som kjøperen skal betale.

«ikke kommer på tale»

Prisavslag eller heving blir aktuelt dersom avhjelp ikke kommer på tale. Dette vil være tilfelle dersom verken vilkårene i §§ 34 eller 36 er til stede. Årsaken kan også være at ingen av partene ønsker å avhjelpe mangelen. Retten til å kreve og utføre avhjelp kan også tenkes å være avskåret ved avtale, men dette vil være lite praktisk.

«ikke blir foretatt innen rimelig tid»

Bestemmelsen gjelder videre når retting eller omlevering ikke blir foretatt innen rimelig tid. Formuleringen «ikke blir foretatt» gjelder særlig de tilfellene hvor kjøperen har krevd avhjelp, og selgeren ikke gjør noe forsøk på avhjelp eller mislykkes i forsøkene. At bestemmelsen også gjelder etter mislykket retting eller omlevering er understreket i Innst. O. 1988 s. 18.

Uttrykket «rimelig tid» knytter seg kun til vilkåret om at avhjelp «ikke blir foretatt». Det kan ikke forventes at selgeren umiddelbart kan avhjelpe enhver mangel. Han vil gjerne trenge litt tid til å foreta det som er nødvendig. Hva som skal regnes for å være rimelig tid, må vurderes blant annet ut fra hva slags kjøp det gjelder og mangelens art, og andre faktorer som kan påvirke gjennomføringen av avhjelpen.

Virkninger

Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt, kan kjøperen kreve prisavslag eller heve kjøpet. Virkningen er imidlertid ikke automatisk. Det forutsettes at vilkårene etter §§ 38 og 39 også er til stede.

Vilkårene vil nesten alltid være til stede for prisavslag, fordi prisavslag kan kreves på objektivt grunnlag. Et forbehold er at mangelen medfører en verdireduksjon.

Dersom kjøperen vil heve kjøpet, må mangelen være vesentlig. Dersom kjøperen har krevd retting av en liten og nærmest ubetydelig feil, vil han ikke kunne heve selv om selgeren ikke retter feilen innen rimelig tid. Gjentatte rettinger kan imidlertid representere såpass store ulemper at de til sammen gir hevingsgrunnlag, jf. Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) s. 90. Dette må også gjelde de tilfeller hvor det er én og samme feil som forsøkes rettet gjentatte ganger.

Kjøperen kan også kreve erstatning for sitt tap så langt det ikke dekkes av et eventuelt prisavslag eller kompenseres ved delvis gjennomført retting. Forutsetningen for erstatning er at vilkårene i § 40 er til stede. Dersom vilkårene er til stede, kan kjøperen også kreve erstatning for utgifter i forbindelse med forsøk på avhjelp, jf. kommentarene til § 36.

Unntak for tilfeller hvor kjøperen avslår tilbud om avhjelp

Andre punktum er et unntak for de tilfeller hvor kjøperen avslår tilbud om retting eller omlevering som han plikter å motta, jf. § 36. I så fall mister kjøperen sin mulighet til å heve eller kreve prisavslag, selv om vilkårene i §§ 38 og 39 er til stede.

Begrensningen kan virke hard, for eksempel i tilfeller der tingen har en vesentlig mangel. Men når vilkårene i § 36 har vært til stede, har kjøperen hatt muligheten til å få en mangelfri ting. Når han selv har valgt å ikke benytte seg av denne muligheten, er det en naturlig konsekvens at han ikke deretter kan heve kjøpet.

Kjøperens rett til erstatning berøres i prinsippet ikke. Det kan imidlertid ha betydning for erstatningsutmålingen at kjøperen har avslått et tilbud om avhjelp dersom dette ville ha redusert kjøperens tap, jf. § 70. Se også kommentarene til § 36.

(2) – kjøp av brukte ting på auksjon

Andre ledd er et unntak fra retten til å kreve prisavslag når det gjelder kjøp av brukte ting på auksjon. Begrunnelsen for bestemmelsen er at dette er en spesiell form for salg «as is»/»som den er», hvor kjøperen selv bestemmer prisen.

Se mer om heving av eiendom i lovkommentaren til avhendingsloven § 4-13.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.