Kjøpsloven § 36 med lovkommentar

Kjøpsloven § 36 med lovkommentar

Kjøpsloven § 36 gjelder selgerens rett til å foreta retting eller omlevering.


Kjøpsloven § 36:

§ 36. Selgerens rett til retting eller omlevering (avhjelp).

(1) Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren for egen kostnad rette mangel eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Bilde av boken

(2) Dersom selgeren spør om kjøperen vil godta retting eller omlevering, eller underretter kjøperen om at han vil rette eller omlevere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan selgeren foreta det nødvendige innen den tid som er angitt.

(3) Selgeren kan ikke gjøre gjeldende at han ikke har fått høve til å rette eller omlevere, dersom kjøperen har sørget for å få rettet mangelen og det etter forholdene ville være urimelig å kreve at han ventet på selgerens retting eller omlevering.


(1) – selgerens rett til å rette mangler eller foreta omlevering uavhengig av krav fra kjøper

Første ledd fastslår hovedregelen om selgerens rett til å foreta retting eller omlevering. Han kan gjøre dette uavhengig av om kjøperen krever det. Bestemmelsen setter imidlertid noen vilkår.

For selgerens kostnad

Det første vilkåret er at rettingen må skje for selgerens kostnad. Dette innebærer at selgeren skal dekke alle utgifter med rettingen, inkludert transportutgifter, jf. merknadene til § 34 (1).

Kjøperen må imidlertid antas å ha en medvirkningsplikt, som etter § 34. Dette kan innebære at han må sørge for å få sendt tingen til selgeren for reparasjon. Dersom kjøperen må legge ut for kostnadene til transport for å sende tingen, må han finne seg i det. Kjøperen kan også bli nødt til å leie en annen ting mens salgstingen er til reparasjon. Han kan da bli nødt til å legge ut for leien.

Deter likevel et vilkår at avhjelp ikke skal skje uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg. Ved vurderingen av denne risikoen vil det blant annet ha betydning hvor store utlegg det er tale om.

Uten vesentlig ulempe

Det andre vilkåret er at avhjelp må kunne skje uten vesentlig ulempe for kjøperen. En slik ulempe kan foreligge dersom for eksempel kjøperen ikke kan nytte av tingen mens retting foregår, og det ikke er noen rimelig mulighet til å skaffe en midlertidig erstatning for tingen. Et annet eksempel på ulempe er at rettingen vil måtte ta så lang tid at det vil overskride det som ville være en vesentlig forsinkelse med leveringen. Kjøper må kunne avvise retting dersom det på forhånd er klart at forsøket på retting ikke vil føre frem.

Kjøperen må finne seg i flere rettingsforsøk dersom det første mislykkes. Men dersom det blir mange forsøk, kan den samlede ulempen bli vesentlig. Kjøperens tillit til at tingen skal bli funksjonsdyktig kan også svekkes. Kjøperen kan i slike tilfeller avvise ytterligere retting og heve kjøpet.

Utgiftsrisiko

Det tredje vilkåret er at avhjelp må skje uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Vilkåret vil være aktuelt i tilfeller hvor kjøperen må forskuddsbetale utgifter i forbindelse med retting eller omlevering. Dersom kjøpesummen ikke er betalt, må kjøperen kunne holde tilbake en nødvendig del av denne til å dekke sine utlegg.

Kjøperens medvirkning

Kjøperen må medvirke til selgerens avhjelp. Medvirkningsplikten består delvis i å forskuttere utgifter så langt det er naturlig og rimelig etter forholdene. Kjøperen må også til en viss grad medvirke mer direkte og finne seg i det bryderi og tidstap som dette måtte medføre.

Dersom rettingen skal foretas på kjøperens sted, må han sørge for at forholdene er til rette for at retting skal kunne skje. Dersom rettingen skal foretas på selgerens sted, må kjøperen hjelpe til med fremsending.

Ved kjøp av mindre ting vil selgeren etter forholdene kunne kreve at kjøperen bringer tingen til selgerens salgslokale eller verksted, for selgerens regning.

I hvilken grad kjøperen kan pålegges slike plikter beror på om de kan sies å medføre noen vesentlig ulempe for ham.  Dette vil avhenge av avstanden mellom selger og kjøper, tingens art og vekt, om tingen må demonteres og hvor omfattende den prosessen eventuelt er m.m.

Selgerens valgrett

Selgeren kan velge om han ønsker å rette eller omlevere.

(2) – forespørsel fra selgeren

Andre ledd regulerer virkningene av en forespørsel om avhjelp fra selgerens side. Bestemmelsen er formulert på samme måte som § 24, og må forstås tilsvarende. Selgeren må angi en bestemt tid og foreta retting eller omlevering innen den angitte tiden for at kjøperen skal bli bundet til å godta det.

(3) – kjøperens egen avhjelp

Tredje ledd regulerer virkningene av at kjøperen har foretatt avhjelp uten å vente på at selger skulle gjøre det. Dersom kjøperen selv foretar retting vil han fortsatt ha krav på erstatning for mangelen. Erstatningen kan imidlertid bli redusert etter § 70 under henvisning til at tapet kunne ha blitt mindre dersom selgeren hadde fått benytte sin rett til avhjelp.

Urimelig å vente

Bestemmelsen gir imidlertid kjøperen rett til å foreta avhjelp uten konsekvensene som nevnt foran. Vilkåret for dette er at det vil være urimelig å vente på selgerens avhjelp etter forholdene.

Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor retting må skje raskt, eller på et sted hvor det er vanskelig å få tak i selgeren i tide. Det kan for eksempel være snakk om en vannlekkasje på en seilbåt, hvor kjøperen oppdager dette midt i en seiltur og blir nødt til å søke nærmeste havn for reparasjon. Her vil det neppe være rimelig eller aktuelt å vente på retting fra selgerens side, ettersom det vil påføre kjøperen en vesentlig ulempe, jf. første ledd.

Erstatning

Spørsmålet om erstatning for kostnadene ved avhjelp er ikke regulert i tredje ledd. Om kjøperen kan kreve erstatning for utgiftene til retting beror på § 40, jf. § 70. Bestemmelsen innebærer imidlertid at selgeren ikke uten videre kan gjøre gjeldende begrensningskrav etter § 70 dersom det ville være urimelig å forvente at kjøperen skulle vente på selgerens avhjelp.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.