Kjøpsloven § 33 med lovkommentar

Kjøpsloven § 33 med lovkommentar

Kjøpsloven § 33 inneholder en unntaksbestemmelse fra reglene i §§ 31 og 32. Kjøperen har rett til å likevel gjøre mangelen gjeldende dersom selgeren har opptrådt på en klanderverdig måte.


Kjøpsloven § 33:

§ 33. Unntak fra reklamasjonsreglene.

Uansett §§ 31 og 32 kan kjøperen gjøre mangelen gjeldende dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.


Bestemmelsen gjør unntak fra virkningene av manglende undersøkelse etter § 31 og for sen reklamasjon etter § 32 ved tilfeller der det foreligger grovt klanderverdige forhold på selgerens side.

Les også: Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Når gjelder § 33?

Bestemmelsen gjelder for det første i de tilfeller hvor selgeren har handlet grovt uaktsomt.

For det andre gjelder bestemmelsen i tilfeller der selgeren har handlet i strid med redelighet og god tro. Begrepet er parallelt med formuleringen i avtaleloven § 33, og må forstås på tilnærmet samme måte, jf. NU 1984 s. 276.

Det klanderverdige forholdet hos selgeren må være knyttet til mangelsspørsmålet. Dersom selgeren har opptrådt klanderverdig i andre sammenhenger, vil det ikke ha noen betydning i forbindelse med reglene i § 33 her.

Bestemmelsen tar sikte på tilfeller hvor mangelen beror på faktiske forhold som selgeren kjente eller burde kjent til – som han ikke kunne ha vært ukjent med, uten at han måtte gjøre kjøperen kjent med disse. Selgeren er for eksempel klar over at bilen har vært kollisjonsskadd, men unnlater bevisst å opplyse om dette. Dersom det senere viser seg mangler som kan tilbakeføres til skaden, vil selgeren kunne holdes ansvarlig selv om kjøperen burde ha oppdaget mangelen ved en undersøkelse etter § 31.

Til tross for reglene her kan ikke kjøperen vente i det uendelige med å reklamere. Mangelskravet kan gå tapt etter alminnelige foreldelses- og passivitetsregler dersom kjøperen venter lenge med å reklamere.

Krav mot tidligere salgsledd

Dersom kjøperen har rett til å gjøre krav gjeldende mot tidligere salgsledd, jf. §§ 84 og 85, vil § 33 også få anvendelse. Det går ikke eksplisitt frem av § 85, men er forutsatt i forarbeidene til § 33. Det avgjørende vil være om vedkommende salgsledd har opptrådt klanderverdig.

Les også: Reklamasjonsrett på bil

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.