Kjøpsloven § 30 med lovkommentar

Kjøpsloven § 30 med lovkommentar

Kjøpsloven § 30 inneholder en oversikt over kjøperens krav når tingen har en mangel. Den er formulert på lik måte som § 22 om forsinkelse, og har en parallell for selgerens krav ved kontraktbrudd fra kjøperens side i § 51.


Kjøpsloven § 30:

§ 30. Innledende bestemmelse.

(1) Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

(2) For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder reglene om mangler så langt de passer.


(1) – kjøperens beføyelser ved mangel

Første ledd gir en oversikt over kjøperens beføyelser ved mangler.

Bestemmelsen kommer til anvendelse dersom det foreligger mangel, jf. §§ 17 til 21 (17, 18, 19, 20, 21). Det stilles dessuten krav til årsaken til mangelen, ved at den ikke kan skyldes kjøperen eller forhold på hans side. Formuleringen «skyldes» må forstås på samme måte som tilsvarende formulering i § 22.

Avhjelp

Kjøperen kan for det første kreve avhjelp i form av retting eller omlevering. Vilkårene for dette fremgår av §§ 34 og 35, jf. § 36.

Prisavslag og heving

Kjøperen kan kreve prisavslag etter §§ 38, jf. § 37. Han kan også kreve heving etter § 39.

Erstatning og tilbakeholdsrett

Til slutt kan kjøperen kreve erstatning etter § 27, og holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

Forholdet mellom de ulike beføyelsene

Oppregningen av beføyelsene er ikke uttømmende, se kommentarene til § 22. Beføyelsene utelukker heller ikke hverandre. Kjøperen kan fremme et krav om retting eller omlevering, uten at det automatisk utelukker heving, forutsatt at kravet ikke fører frem, jf. § 38. Dersom kjøper imidlertid har valgt å heve, er det naturligvis utelukket å fastholde krav om retting eller omlevering.

Retten til erstatning gjelder uavhengig av hvilke andre krav som blir gjort gjeldende, i likhet med § 22. Dette er uttrykkelig presisert i andre punktum.

(2) – anvendelsesområdet for reglene om mangler

Andre ledd gir reglene om mangler anvendelse på andre feil ved selgerens oppfyllelse, så langt de passer. Dette omfatter mislighold og sideplikter. Om hva som ligger i uttrykket «så langt de passer», vises til kommentarene til § 22 annet ledd.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.