Kjøpsloven § 3 med lovkommentar

Kjøpsloven § 3 med lovkommentar

Det følger av kjøpsloven § 3 at kjøpsloven er fravikelig. Det vil si at den viker for avtale eller etablert praksis mellom partene, eller handelsbruk eller annen sedvane. Særskilte lovbestemmelser kan også gå foran kjøpsloven på enkelte områder.


Kjøpsloven § 3:

§ 3. Avtale og handelsbruk

Bestemmelsene i loven gjelder ikke for så vidt annet følger av avtalen, etablert praksis mellom partene, eller handelsbruk eller annen sedvane som må anses bindende mellom partene.


Først og fremst vil kjøpslovens bestemmelser vike for avtale mellom partene. Det kan være en uttrykkelig avtale, eller det som er forutsatt av partene ved inngåelsen av kjøpsavtalen. Partene kan også bli enige om nye vilkår etter avtaleinngåelsen, og også disse kan gå foran kjøpslovens bestemmelser. Har du for eksempel kjøpt en bil av en annen privatperson, kan dere fint avtale at det ikke vil være mulig å heve avtalen selv om det foreligger en vesentlig mangel.

Merk at bestemmelser i andre lover kan sette grenser for hva som kan avtales, også i kjøp. Se eksempelvis avtaleloven § 36, pristiltaksloven § 2 og markedsføringsloven § 9a.

Etablert praksis mellom partene kan også gå foran kjøpslovens bestemmelser. Dette følger imidlertid ofte av avtalen, eller partenes forutsetninger – som gjerne legger til grunn tidligere praksis mellom partene. I situasjoner hvor det ikke finnes noen uttrykkelig avtale, og man ikke kan påvise noen bestemte forutsetninger, vil etablert praksis være veiledende. Dersom for eksempel selger har benyttet seg av en annen leveringsmåte enn det som følger av loven, og dette har vært vanlig for partene ved tidligere kjøp, vil selger kunne være berettiget til å levere på denne måten. Merk at det må være tale om etablert praksis.

Handelsbruk eller annen sedvane som må anses bindende mellom partene, vil gå foran kjøpslovens bestemmelser. Vilkåret om at handelsbruken eller sedvanen må anses bindende innebærer at sedvanens kvalitet i en viss utstrekning vil være avgjørende for om den skal legges til grunn. Sedvaner som er urimelige etter avtaleloven § 36 vil ikke kunne gå foran loven. Handelsbruk må være generelt godtatt og fulgt innenfor den bestemte bransjen. Dersom det er ulike sedvaner på de forskjellige stedene eller markedene, må der vurderes konkret hvorvidt en sedvane skal gå foran loven.

Vilkårene for internasjonale kjøp følger av FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale kjøp, Art 9.:

Art 9.(1) Partene er bundet av handelsbruk som de har godtatt og praksis som de har fulgt seg imellom.

(2) Når ikke annet er avtalt, anses partene å ha godtatt i sin avtale eller for sin avtaleinngåelse handelsbruk som de kjente eller burde ha kjent til, og som i internasjonal handel er allment kjent og regelmessig fulgt av parter ved tilsvarende avtaler innenfor vedkommende handelsgren.

 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.