Kjøpsloven § 28 med lovkommentar

Kjøpsloven § 28 med lovkommentar

Kjøpsloven § 28 første punktum inneholder en bestemmelse som pålegger selgeren en plikt om å varsle kjøperen når det er oppstått eller må ventes å oppstå en relevant hindring. I andre punktum finnes en bestemmelse om potensielt erstatningsansvar for selger dersom slik melding ikke blir gitt innen rimelig tid.


Kjøpsloven § 28:

§ 28. Opplysningsplikt om hindring.

Hindres selgeren å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi kjøperen melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får kjøperen ikke slik melding innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde fått kjennskap til hindringen, kan kjøperen kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.


Første punktum: Plikten om å varsle kjøperen

Å bli underrettet om en hindring for rettidig oppfyllelse kan ha stor betydning for kjøper. Han kan da, i mange tilfeller, foreta midlertidige tiltak for å minske eller avhjelpe følgene av at tingen uteblir. Av hensyn til dette pålegger bestemmelsen selgeren å varsle kjøperen om en slik hindring.

Opplysningsplikten omfatter hindringer av enhver oppfyllelsesplikt: hindringer ved uteblitt eller forsinket levering etter § 22 (1), forsinket oppfyllelse av andre plikter etter § 22 (2) samt indirekte ved mangelfull levering, se § 40 (1) andre punktum.

Når blir plikten aktuell?

Opplysningsplikten blir aktuell når hindringen har oppstått, eller når den må ventes å inntre på en slik måte som er relevant for oppfyllelsen.

Plikten gjelder uansett hva slags hindring det er snakk om, også hindringer som er utenfor selgerens kontroll som vil frita for ansvar etter § 27.

Plikten gjelder imidlertid ikke dersom selgeren har grunn til å regne med å fullt ut kunne unngå forsinkelsen.

Hva må meldingen inneholde?

Meldingen må inneholde opplysning om hindringen, samt om dens virkning på muligheten for å oppfylle.

Den skal omfatte de konsekvensene som må ventes for oppfyllelsen. Særlig viktig er informasjon om hvorvidt svikten er forbigående eller varig, delvis eller total, samt om eventuelle alternative oppfyllelsesmuligheter.

Andre punktum: Erstatning

Andre punktum inneholder en erstatningsregel for tap som kjøperen lider ved at han ikke får en slik melding i tide.

I mange tilfeller vil selger kunne bli ansvarlig for tapet allerede etter § 27. § 28 andre punktum er en selvstendig erstatningsregel som gjelder uavhengig av § 27, og får først og fremst betydning når det gjelder en hindring som ville frita for ansvar etter § 27.

Vilkårene for ansvar

Det første vilkåret for ansvar er at kjøperen ikke har fått melding om hindringen innen rimelig tid.

Formuleringen i bestemmelsen innebærer at meldingen blir sendt på selgerens risiko, i motsetning til det som gjelder etter den generelle regelen i § 82.

Det kan tenkes at leveringen av meldingen blir hindret eller forsinket av force majeure, eller en annen uovervinnelig hindring (for eksempel poststreik eller generalstreik). Selger vil her kunne fritas for ansvar etter analogi fra prinsippet om kontrollansvar i § 27.

Utgangspunktet for fristen er den tiden da selgeren fikk eller burde fått kjennskap til hindringen. Hva som regnes som «rimelig tid» beror på de konkrete forholdene. Generelt må det trolig kreves relativt rask reaksjon fra selgerens side. Dette er begrunnet i at det er tale om forhold som endrer de grunnleggende vilkårene i kontrakten, og selgeren har i en slik situasjon en klar oppfordring til å si ifra til kjøperen.

Det andre vilkåret for ansvar er at kjøperen kunne ha unngått tapet om han hadde fått meldingen i tide. Selgeren vil ikke være ansvarlig etter § 28 for tap som ville ha oppstått, uansett om han fikk melding om hindringen eller ikke.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.