Kjøpsloven § 26 med lovkommentar

Kjøpsloven § 26 med lovkommentar

Kjøpsloven § 26 handler om kjøperens adgang til å heve et tilvirkningskjøp. 


Kjøpsloven § 26:

§ 26. Heving av tilvirkningskjøp.

Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve dersom forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Bestemmelsen her gjelder ikke internasjonalt kjøp.


Bestemmelsen har ingen parallell i FN-konvensjonen. De vanlige vilkårene for heving gjelder dermed for internasjonale kjøp, jf. § 25.

Forholdet til § 25

§ 25 vil gjelde ved siden av § 26 også i nasjonale og nordiske kjøp. Tilvirkningskjøp kan ikke heves med mindre forsinkelsen er vesentlig. § 26 innsnevrer imidlertid adgangen til å heve tilvirkningskjøp. Begrunnelsen for dette er at heving av et slikt kjøp vil kunne ramme selger særlig hardt, da han kan bli sittende igjen med en ting som ingen andre kan bruke.

§ 25 (2) om heving etter tilleggsfrist gjelder ikke for tilvirkningskjøp etter § 26.

Særskilt tilvirkning

Bestemmelsen gjelder kun ved kjøp av ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen, etter kjøperens ønsker (se § 2).

Det kan være vanskelig å avgrense virkeområdet for bestemmelsen dersom kjøper har valgt mellom ulike standardstørrelser eller modeller. I slike tilfeller vil det være rom for en skjønnsmessig vurdering, hvor blant annet freden av kjøperens valgmuligheter vil få betydning. I tillegg vil det andre vilkåret i bestemmelsen stå sterkt, nemlig hvilke andre muligheter selger har for å disponere tingen på en annen måte.

Sammenhengen mellom tilvirkningen og disponeringen

Bestemmelsen gjelder kun for de tilfeller hvor selger ikke kan disponere tingen på en annen måte uten vesentlig tap. Ordet «derfor» i lovteksten viser til at vilkåret kommer i tillegg til vilkåret om at tingen må være særskilt tilvirket. Det er selve tilvirkningen som må gjøre det vanskelig for selger å disponere tingen. Selger kan dermed ikke fastholde kjøpet med hjemmel i § 26 dersom han ikke får solgt tingen av andre årsaker, for eksempel prisfall i markedet.

Muligheter for å disponere tingen

Selgerens mulighet for å disponere tingen på annen måte vil være avhengig av graden av spesialtilpasning til kjøperens behov. Desto mer spesialtilpasset tingen er, desto mindre kan sjansene være for at selger kan disponere tingen eller selge den til noen andre. Men tingens art og omsetningsvolum i markedet vil være av betydning. Det kan likevel være gode muligheter for selger å få solgt tingen til andre, kanskje med mindre ombygginger og endringer.

Det kan også være av betydning når selger kan få solgt tingen. Selv om han har mulighet til å selge den videre, kan det hende at denne muligheten ligger veldig langt frem i tid. Selger kan blant annet bli påført et rentetap, samtidig som han vil sitte med risikoen for prissvingninger i markedet o.l.

Ikke fullført tilvirkning

Ved vurderingen av hevingsadgangen kan det være grunn til å ta hensyn til hvor langt tilvirkningen av tingen er kommet på det tidspunktet kjøper krever heving. Dersom selgeren verken har lagt ned arbeid eller kostnader av betydning som blir unyttige ved en heving, vil det ikke være noen grunn til å begrense kjøperens hevingsrett. Dette følger ikke direkte av ordlyden, men må likevel tas i betraktning ved anvendelsen av bestemmelsen, jf. Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 71-72.

Hevingsvilkår

Det særskilte vilkåret for heving av tilvirkningskjøp er at kjøperens formål med kjøpet må ha blitt vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen.

Det avgjørende er om forsinkelsen rammer kjøper på en slik måte at tingen ikke lenger kan brukes til sitt tiltenkte formål. Det er dermed ikke tilstrekkelig at forsinkelsen er vesentlig. Det vil heller ikke være avgjørende om forsinkelsen medfører noen kostnad eller ulempe for kjøper. Det avgjørende er om formålet med kjøpet blir oppfylt.

Det må også tas hensyn til hvorvidt kjøperens krav vil kunne kompenseres ved erstatning. Dersom selgeren er i stand til å betale erstatning for tapet som kjøperen lider som følge av forsinkelsen, vil hevingsadgangen bli snevrere.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.