Kjøpsloven § 24 med lovkommentar

Kjøpsloven § 24 med lovkommentar

Kjøpsloven § 24 handler om at kjøper vil miste sin rett til å heve dersom han ikke gir beskjed innen rimelig tid etter selgerens forespørsel.


Kjøpsloven § 24:

§ 24. Forespørsel.

Dersom selgeren spør om kjøperen tross forsinkelsen vil motta levering, eller underretter kjøperen om at han vil levere innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått meldingen, kan han ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.


Selger spør kjøperen

Det første alternativet forutsetter at selger spør kjøperen på en klar måte om han vil motta levering. Formuleringen kan tyde på at det ikke er noe krav om at selger må angi noen bestemt tid for oppfyllelsen. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at bestemmelsen må tolkes slik at det er meningen at det også i en forespørsel må være angitt en bestemt tid, jf. NU 1984 s. 251 og Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 68:

«Etter gjeldende lov § 26 taper kjøperen retten til å fastholde kjøpet om han ikke svarer uten ugrunnet opphold etter at selgeren har spurt om dette. Etter utkastet snus regelen om, slik at kjøperen mister retten til å heve dersom han ikke sier fra innen rimelig tid etter at selgeren har spurt om han vil motta levering eller har sagt at levering vil skje. Forutsetningen er at selgeren har angitt en bestemt tid for oppfyllelse og at han faktisk oppfyller til denne tid. Er selgerens angivelse mer upresis, vil § 23 (3) gjelde. Hva som er «rimelig tid» for svar fra kjøperen, beror på de konkrete forhold. Vanligvis må det her forutsettes en relativt rask reaksjon fra kjøperens side.«

Tidspunkt for levering

Det er ingen krav om helt nøyaktig tidspunkt for levering, og det må anses tilstrekkelig at for eksempel levering vil skje i uke 40. Dersom tidsangivelsen blir for vag, vil den ikke utløse noen plikt til å svare for kjøper. Da vil § 23 (3) og § 29 gjelde. Kjøper vil altså beholde sin rett til oppfyllelse, frem til fristen i § 23 (3) er utløpt. Fristen for å heve vil ikke begynne å løpe før tingen er levert.

Risiko

Selger har risikoen både for at meldingen kommer frem, og for at kjøperens svar kommer frem, jf. § 82, og Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 68.

«rimelig tid»

Dersom kjøper ønsker å heve, må han si ifra innen rimelig tid. Hva som skal regnes for rimelig tid i slike tilfeller, beror på det konkrete forholdet. Det stilles vanligvis strengere krav til profesjonelle næringsdrivende enn til forbrukere. Det er imidlertid nærliggende å anta at når kjøper først har fått slik melding, er det ingen rimelig grunn til å vente lenge med å svare.

Kan kjøper likevel heve kjøpet?

Kjøperens rett til å heve går ikke alltid tapt selv om kjøper svarer for sent. Dersom selger har angitt en bestemt tid for levering, og denne tiden overskrides, vil heving likevel kunne skje. Dette forutsetter at forsinkelsen kan anses som vesentlig, jf. § 25 (1). Overskridelse av den tiden som selgeren har angitt medfører ikke en automatisk hevingsrett som etter § 25 (2).

Kjøper vil også kunne heve kjøpet på annet grunnlag enn forsinkelse. Han kan for eksempel heve dersom tingen har vesentlige mangler etter leveringen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.