Kjøpsloven § 22 med lovkommentar

Kjøpsloven § 22 med lovkommentar

Forsinkelse vil si at varen ikke er levert til avtalt tid. Forsinkelse er en form for mangel i lovens forstand, og omfatter også uteblitt levering og levering til annet sted enn avtalt. Dersom varen ikke blir levert eller blir levert for sent, kan kjøper normalt kreve oppfyllelse, heving, erstatning og holde kjøpesummen tilbake. 


Kjøpsloven § 22:

§ 22. Innledende bestemmelse.

(1) Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan han etter §§ 23 til 29 kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. Hans rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjør gjeldende andre krav eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

(2) Dersom selgeren ikke i tide oppfyller sine plikter ellers etter kjøpet, gjelder bestemmelsene om forsinkelse tilsvarende så langt de passer, likevel ikke § 25 (2) og (3).


(1) – definisjonen av forsinkelse og kjøperens krav ved forsinkelse

Første ledd inneholder en beskrivelse av hva som regnes som forsinkelse etter loven. Varen er forsinket dersom den ikke blir levert eller blir levert for sent. Bestemmelsen inneholder også en generell oversikt over de krav som kjøper kan gjøre gjeldende dersom varen blir forsinket. Kjøper kan kreve oppfyllelse, heving og erstatning på de vilkår som følger av §§ 23 til 29. Kjøper kan også holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

Forsinkelse fra selgerens side

En forutsetning for bestemmelsen er at forsinkelsen ikke beror på kjøper eller forhold på hans side. Det avgjørende er hvor årsaken til forsinkelsen ligger. I Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 64 uttales følgende:

«Eksempler på at forsinkelsen beror på kjøperen er at han unnlater å hente tingen som avtalt, eller at kjøperen ikke gir selgeren de nødvendige opplysninger for at tingen kan bli sendt. Henvisningen til forhold på kjøperens side sikter til situasjoner der forsinkelsen ikke direkte skyldes kjøperens forsømmelse, men et forhold som kjøperen har risikoen for. Det kan f eks være en tilfeldig hendig som hindrer kjøperen i å hente tingen. Et annet eksempel er at kjøperen ikke får nødvendig importtillatelse.«

Kjøperens krav

Dersom det foreligger forsinkelse fra selgerens side, kan kjøper kreve:

  • oppfyllelse etter vilkår i § 23, jf. §§ 24 og 28.
  • heving etter vilkår i § 25, jf. §§ 24, 26 og 29.
  • erstatning etter vilkår i § 27.
  • å holde tilbake kjøpesummen etter vilkår i  § 42.

Oppregningen av kjøperens beføyelser i bestemmelsen er ikke uttømmende, og proposisjonen viser i tillegg til bestemmelsene i §§ 43 og 44 om kontraktbrudd ved en del av tingen og levering etter hvert, samt §§ 61 til 63 om forventet kontraktsbrudd.

De ulike beføyelsene utelukker ikke hverandre uten videre. Kjøper kan for eksempel holde tilbake kjøpesummen samtidig som han hever kjøpet. Kjøper kan imidlertid ikke heve kjøpet og kreve oppfyllelse samtidig. Det er i tillegg ytterligere presisert i bestemmelsens andre punktum at kjøperens rett til erstatning er uavhengig av hvilke beføyelser som ellers gjøres gjeldende.

(2) – om sideplikter

Andre ledd regulerer bestemmelsenes anvendelse på andre plikter enn leveringen. Bestemmelsen er, i følge proposisjonen, «en konsekvens av det norske standpunkt om at kjøpsloven i prinsippet bør regulere samtlige plikter i kjøpsforholdet.»

Hovedregel

Hovedregelen etter andre ledd er at reglene om forsinkelse også får anvendelse på andre plikter enn selve leveringen av salgstingen. Disse kan for eksempel være knyttet til transport og/eller montering av tingen, samt opplæring til bruk av tingen.

Unntak

Det er gjort et uttrykkelig unntak fra hovedregelen: Reglene i § 25 (2) og (3) om heving når det er satt tilleggsfrist, skal ikke gjelde. Ved brudd på sideplikter vil heving kun skje etter vilkårene i § 25 (1), eventuelt § 26. Hvorvidt forsinkelsen er vesentlig må vurderes i forhold til kjøpet som helhet, og ikke etter den enkelte sideplikt. Hensynet bak unntaket begrunnes i Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 65:

«Det er i andre ledd gjort unntak for reglene om heving på grunnlag av at selgeren oversitter en rimelig tilleggfrist for oppfyllelse, jf § 25 (2) og (3) og NU 1984:5 § 27 (2).

(…) Heving er imidlertid en drastisk reaksjon, og reglene om tilleggfrist må ses i sammenheng med vilkåret om at heving som hovedregel bare kan kreves ved vesentlig forsinkelse. I denne forbindelse har både forsinkelsens lengde og art betydning. Det vil ikke være rimelig at kjøperen uten videre kan heve etter utløpet av tilleggfristen, såframt den forpliktelse forsinkelsen gjelder er bagatellmessig. Etter departementets syn bør derfor hevingsretten ved brudd på sideforpliktelser alltid vurderes i forhold til hovedregelen i § 25 (1), selv om selgeren måtte ha oversittet en tilleggfrist. Dette stemmer også med reglene i FN-konvensjonen, jf art 49 nr 1 (b).«

For øvrig skal bestemmelsene om forsinkelse gjelde tilsvarende «så langt de passer». Uttrykket gir en anvisning på konkret vurdering. Det er derfor vanskelig å gi konkrete retningslinjer for anvendelsen i loven. Dette er kommentert i proposisjonen:

«Uttrykket er imidlertid brukt først og fremst for å markere at man ved anvendelsen av de ulike bestemmelser må ta i betraktning hva slags forpliktelse som er mislighholdt. Dette får betydning f eks etter § 23 (1) ved avveiingen av selgerens ulemper og kostnader i forhold til kjøperens interesse i oppfyllelse. På samme måte får forpliktelsens art betydning for vesentlighetsvurderingen etter § 25. Det vil si at kjøperen ikke uten videre kan heve tross en lang forsinkelse dersom det bare gjelder en ubetydelig forpliktelse.«

Det kan også forekomme tilfeller hvor det, etter en konkret vurdering, anses at noen av bestemmelsene ikke kan være gjeldende.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.