Kjøpsloven § 21 med lovkommentar

Kjøpsloven § 21 med lovkommentar

Kjøpsloven § 21 regulerer spørsmålet om hvilket tidspunkt som er avgjørende for hvorvidt det foreligger en mangel ved tingen. Bestemmelsen regulerer også selgerens ansvar etter risikoens overgang.


Kjøpsloven § 21:

§ 21. Tidspunkt for mangel.

(1) Ved bedømmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn, selv om mangelen først viser seg seinere.

Bilde av boken

(2) Selgeren svarer også for mangel som oppstår seinere dersom den skyldes kontraktbrudd fra hans side. Det samme gjelder dersom selgeren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at tingen vil ha angitte egenskaper eller være egnet til vanlig bruk eller en særlig bruksmåte i et tidsrom etter leveringen.


(1) – tidspunktet som er avgjørende for mangelvurderingen

Første ledd fastslår at det er det tidspunktet da risikoen går over på kjøper som skal legges til grunn ved mangelvurderingen. Dette gjelder uansett om mangelen skyldes en tilfeldig hendelse, selgerens forsømmelse eller tingens egenskaper. Lovteksten presiserer at det ikke er avgjørende om mangelen først viser seg senere, så lenge den forelå ved risikoens overgang – som regel ved leveringen. Selger vil dermed svare også for skjulte feil.

Forventet mangel

Det kan tenkes tilfeller hvor det foreligger forventet kontraktbrudd etter § 61. Da vil kjøper kunne gjøre gjeldende mangelbeføyelser uten å måtte vente på at risikoen skal gå over. For eksempel vil dette være tilfelle dersom en individuelt bestemt ting blir så skadet før levering at det er på det rene at den ikke vil kunne leveres i kontraktsmessig stand.

(2) – selgerens ansvar for mangler som oppstår etter risikoens overgang

Andre ledd sier at selger også kan bli ansvarlig for mangler som oppstår etter at risikoen for tingen er gått over på kjøper. Bestemmelsen inneholder to alternative vilkår for et slikt ansvar:

  • Mangelen må enten skyldes kontraktbrudd fra selgerens side, eller
  • det må foreligge en garanti eller liknende tilsikring fra selger for et tidsrom etter leveringen.

Kontraktbrudd

Selger vil for det første være ansvarlig for mangler som skyldes kontraktbrudd fra hans side. Et slikt kontraktbrudd vil kunne inntre dersom selger har påtatt seg plikter ut over tiden for risikoens overgang. Det kan for eksempel være montering av tingen, eller pakking og transport av tingen. Det er også mulig at selger påtar seg ansvar for ettersyn og vedlikehold av tingen for en periode.

Om selgerens ansvar uttales følgende i Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 64:

«Etter gjeldende lov er selgeren bare ansvarlig for mangler som oppstår etter at risikoen går over dersom mangelen skyldes forsømmelse fra hans side. Lovutkastet går noe videre enn dette, idet kontraktbrudd kan foreligge selv om selgeren i og for seg ikke kan lastes. På den annen side innebærer formuleringen i utkastet en presisering av at selgeren ikke pådrar seg kjøpsrettslig ansvar for skade som han måtte påføre tingen etter at hans kontraktmessige plikter er oppfylt. Som eksempel kan nevnes at selgeren volder skade under tilfeldig besøk eller kjører på den bilen han for noen dager siden har levert til kjøperen. Selgerens ansvar vil i slike tilfelle ikke bero på kjøpsloven, men på regler om erstatning utenfor kontrakt.«

Garanti eller liknende tilsikring

Selger blir også ansvarlig for mangler som oppstår etter risikoens overgang dersom han har påtatt seg en garanti eller annen tilsikring. Bestemmelsen omfatter både garanti for egenskaper, samt egnethet til vanlig eller spesiell bruk.

Typiske funksjonsgarantier faller inn under bestemmelsen, for eksempel en rustgaranti ved salg av bil.

Uttrykket «tidsrom» er ikke ment å forstås slik at bestemmelsen kun omfatter garantier for en bestemt tid. Det kan også være tale om garantier som er angitt ved et bestemt bruksomfang.

For eksempel er det ikke uvanlig at biler har en garanti som gjelder for et bestemt tidsrom, men er avgrenset av en maksimal kjørelengde. Selv om det kun er kjørelengden som er brukt som kriterium, vil selger være ansvarlig for mangler som måtte oppstå innenfor kjøreintervallet.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.