Kjøpsloven § 2 med lovkommentar

Kjøpsloven § 2 med lovkommentar

Kjøpsloven § 2 handler om tilvirkningskjøp og avtaler om tjenesteytelser, og gir veiledning for hva som faller innenfor og utenfor lovens anvendelsesområde på disse punktene.


Kjøpsloven § 2:


§ 2. Tilvirkningskjøp. Tjenesteavtale.

(1) Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom.

(2) Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser.


Tilvirkningskjøp

Det følger av første ledd at kjøpsloven er gjeldende for kjøp av ting som skal tilvirkes etter avtaleinngåelsen. Dette vil typisk være håndverksproduksjon og industriell produksjon.

Loven får imidlertid ikke anvendelse dersom den som bestiller må skaffe en vesentlig del av materialet, da det vil være tale om tjenesteavtale. Hvor stor del av materialet som skal regnes som en «vesentlig del» beror på både den økonomiske verdien og den funksjonelle betydningen av materialet. Utgangspunktet i forarbeidene er satt til å være 50 prosent, men det avgjørende er en samlet vurdering av det enkelte tilfellet. Dersom bestiller sørger for kostbart materiale, kan det likevel anses som et kjøp dersom tilvirkeren står for mesteparten av det funksjonelle materialet. Tilsvarende kan det være nærliggende å snakke om en tjenesteavtale dersom bestiller står for mesteparten av materialet av funksjonell betydning – selv om det ikke utgjør halvparten av verdien.

Loven gjelder ikke for avtaler om oppføring av bygninger eller andre anlegg på fast eiendom. Unntaket gjelder uavhengig av hvem som står for anskaffelsen av materialene. Med bygninger menes alle typer bygg som har en varig og fast tilknytning til eiendommen. Med «andre anlegg» menes faste innretninger som ikke regnes som bygninger, for eksempel broer.

Hvor langt får loven anvendelse på kjøp av deler og tilbehør?

Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at den også må være ment å omfatte kjøp av «bygningsmaterialer og annet som skal inkorporeres i eller brukes som tilbehør til fast eiendom». Dette gjelder for eksempel vinduer, dører etc. Kjøp av ferdighus går også under bestemmelsen, så lenge avtalen ikke omfatter selve produksjonen av huset. Gulvlegging, oppsetting av panel og støpning av grunnmur faller utenfor bestemmelsen.

Tjenesteytelser

Bestemmelsens andre ledd regulerer tilfeller hvor selger, i tillegg til å levere en ting, også utfører arbeid eller annen tjeneste som ikke består i tilvirkningen av tingen. Eksempler på slike kombinerte avtaler er tilfeller hvor selger må installere, montere eller reparere noe i forbindelse med eller i etterkant av salget. Dersom arbeidet eller tjenesten utgjør «den overveiende del» av selgerens forpliktelser, vil ikke kjøpsloven få anvendelse. Her avgrenses det, i likhet med første ledd, mot tjenesteavtaler.

Det kan være vanskelig å trekke grensen mellom kjøp og tjenesteyting i praksis. Verdien av ytelsene kan være veiledende, men det kan også tenkes tilfeller hvor hele avtalen må ses på som en tjenesteavtale til tross for at tingen har en større verdi enn selve arbeidet. Et eksempel på dette er bilreparasjoner, hvor selve reparasjonen innebærer utskiftning av bildeler, og det kreves god fagkompetanse hos mekaniker for å utbedre feilen. Her vil håndverkertjenesteloven være gjeldende. Du kan lese mer generelt om rettighetene dine som bilkjøper i denne artikkelen.

Et praktisk eksempel er en avgjørelse fra Forbrukertvistutvalget i sak nr. 138/83 (Forbrukertvister 1979-1985 s. 19 flg.), hvor utskiftning av en girkasse med påfølgende montering av en brukt girkasse ikke ble ansett for å være et kjøp.

Videre vil det stille seg annerledes ved kjøp av ting som kun trenger enkel montering og ikke særlig fagkunnskap. Forarbeidene trekker frem montering av skibindinger, og levering og montering av bildekk som eksempler på slike tilfeller.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.