Kjøpsloven § 17 med lovkommentar

Kjøpsloven § 17 med lovkommentar

Kjøpsloven § 17 inneholder de grunnleggende kravene som stilles til tingens egenskaper, og gir en indirekte definisjon på mangelsbegrepet, jf. tredje ledd.


Kjøpsloven § 17:

§ 17. Varens egenskaper.

(1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

(2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:

(a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;

(b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det;

(c) ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell;

(d) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen.

(3) Tingen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her.


Bestemmelsen tar først og fremst sikte på tingens fysiske egenskaper. For spørsmål om det foreligger rettsmangel, se § 41. Bestemmelsen regulerer ikke krav til selgerens opplysninger, hvilket reguleres av § 18. For mangler ved ting solgt «som den er» eller liknende, finnes særskilte regler i § 19.

Samsvar med avtalen

Første ledd fastslår hovedprinsippet om at tingen skal være i samsvar med det som er avtalt.

Mengde og andre egenskaper

Henvisningen til mengde må ses i sammenheng med § 43 (2). «Andre egenskaper» er for eksempel varens holdbarhet o.l.

Innpakning

Innpakning har den funksjonen å beskytte tingen mot skade og slitasje. Kjøper har dermed ingen automatisk rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende på grunn av mangler dersom det er en skade på innpakningen, men selve tingen er uskadd. Dersom det imidlertid er avtalt at tingen skal pakkes for transport, og dette ikke er gjort, vil det foreligge en mangel etter § 17 første ledd. Tilsvarende kan det være tale om en mangel dersom en ting er beregnet på videretransport i samme innpakning, og denne er mangelfull eller skadet.

Innpakningen kan også ha selvstendig verdi for kjøper, særlig i de tilfeller hvor kjøper har interesse av eller behov for å selge varen videre. Dette kan for eksempel være kosmetikkprodukter. Ødelagt emballasje eller innpakning i et slikt tilfelle vil gjøre produktet lite attraktivt for videre kjøper.

Andre egenskaper

Dersom tingen ikke har de egenskapene som er avtalt, foreligger det en mangel. For eksempel kan det utgjøre en mangel dersom en ny bil er av annen årsmodell enn hva som var angitt i avtalen. Dette var tilfelle i avgjørelsen referert i Forbrukertvister 1979-1985 s. 110. Årsmodellen ble ansett å være av betydning for innbytteverdien.

Det kan også foreligge en mangel ved tingen dersom den ikke er like enkel å montere som forutsatt etter avtalen. Rt. 1980 s. 1586, som handlet om kjøp av en lastebilkran, er et eksempel på dette.

Partenes forutsetninger

Partenes forutsetninger og andre forhold rundt kjøpet kan også ha betydning for hvorvidt det foreligger en mangel. Forutsetningen er at partene har kjennskap til disse forutsetningene. Dette gjelder også dersom kjøpet gjelder for et annet formål enn hva som er vanlig ved kjøp av slike ting. Dersom du for eksempel kjøper en delebil, kan du ikke senere gjøre gjeldende som mangel at du ikke kan kjøre eller registrere bilen.

Abstrakt mangelsvurdering

Første ledd kommer til anvendelse der det finnes en avtale mellom partene. Andre ledd inneholder imidlertid krav til tingens egenskaper som gjelder selv om det ikke er avtalt noe mellom partene. Det er dette som gjerne kalles for den abstrakte mangelsvurderingen.

Merk at reglene i andre ledd ikke gjelder dersom noe annet er avtalt eller på annen måte følger av avtalen.

Bokstav (a) – vanlig formål:

I følge bestemmelsens bokstav (a) skal tingen passe for de formål som slike ting vanligvis brukes til. Det indikerer at tingen må overholde en viss standard, sett i forhold til tilsvarende ting. En ny personbil skal for eksempel være kjørbar, og ikke lekke fra taket.

Ulike ting kan variere i kvalitet, uten at den dårligste nødvendigvis kan anses mangelfull. Ved en slik mangelsvurdering må man ta hensyn til andre forhold rundt kjøpet, for eksempel pris. Dersom tingen mangler egenskaper som tilsvarende ting vanligvis har, kan den ha en mangel, til tross for at den i og for seg kan brukes til det formålet som kjøper har kjøpt den til. Et eksempel er kjøp av en bil som viser seg å bruke uforholdsmessig mye bensin. Selv om bensinforbruket ikke er noen hindring for å bruke bilen som forutsatt, kan det høye bensinforbruket bli ansett for å være en mangel, dersom ikke annet følger av avtalen.

Et godt eksempel fra rettspraksis er dommen inntatt i Rt. 2004 s. 675, som gjaldt kjøp av splittlbambuspinner til bruk som støttepinner ved agurkproduksjon. Pinnene viste seg å være smittet av en plantesykdom, og agurkprodusenten ble følgelig påført et stort tap. Førstvoterende, som tilhørte flertallet, konkluderte med at dette måtte være en kjøpsrettslig mangel, under henvisning til § 17 (2) bokstav (a).

Dersom kjøpet gjelder en ting som vanligvis brukes til flere formål, skal tingen passe til alle disse formålene.

Bokstav (b) – spesielt formål:

Bokstav b tar sikte på de tilfeller hvor kjøper har et spesielt formål med kjøpet. Det er her et vilkår om at selger må være kjent med dette formålet for at bestemmelsen skal få anvendelse.

Uttrykket «måtte være kjent med» innebærer at det ikke må være noen rimelig unnskyldning for at selger ikke visste om det spesielle formålet. Det er selgerens kunnskap ved kjøpet som er relevant. Dersom han på bakgrunn av denne kunnskapen vet eller burde vite at tingen ikke passer til det bestemte formål, må han si ifra til kjøper om dette.

Selgerens sakkunnskap

Selger forventes å ha den nødvendige sakkunnskap om tingen. I dagens vareutvalg kan det være vanskelig for en uerfaren kjøper å velge den rette modellen til sitt behov. Selv om flere modeller i utgangspunktet kan egne seg til den forutsatte bruken, er det kanskje én som er mer hensiktsmessig enn andre. Det forutsettes da at selger skal kunne gi kjøper riktig veiledning om dette.

Dersom kjøper gjør selger kjent med sitt bestemte formål med kjøpet, må han forvente at selger skal kunne velge den rette tingen for ham som kan brukes til dette. Selger som ikke har kunnskap om hvilken ting som egner seg best til formålet, bør ta de nødvendige forbehold eller la være å selge varen.

Bildekk må for eksempel ha riktig dimensjon for felgene, og i tillegg fylle de tekniske kravene som stilles på grunn av for eksempel bilens topphastighet. Dette fremgår gjerne av spesifikasjonene i vognkortet, men hva disse betyr kan være vanskelig å forstå for en som ikke er profesjonell. En dekkforhandler vil da ha ansvar for å finne dekk som passer til de bestemte spesifikasjonene.

Kjøperens sakkunnskap

Det gjelder imidlertid ikke for alle tilfeller at selger svarer for at tingen passer for kjøperens bestemte formål. Dette gjelder i de tilfeller hvor det er kjøper som har best sakkunnskap om hva han trenger. Dersom forholdene viser at kjøper ikke bygget på selgerens sakkunnskap og vurdering ved kjøpet, eller ikke hadde noen rimelig grunn til å gjøre det, vil det være kjøper selv som bærer risikoen for at tingen passer for formålet.

Bokstav (c) – modeller og prøver:

Bokstav c krever at tingen må svare til de fremlagte modeller eller prøver. Årsaken til dette er at slike modeller og prøver nettopp har som hensikt å gi kjøper et grunnlag for sin vurdering av tingens egenskaper.

Det er kun modeller og prøver som er lagt frem av selger, eller noen på hans vegne, som er relevante her. Om kjøper har sett på en tilsvarende modell hos en annen forhandler, får ikke bestemmelsen anvendelse.

Det er også kun de egenskaper som selger har vist til ved å legge frem prøven som er relevante.

Bokstav (d) – innpakning:

Bokstav d stiller krav til tingens innpakning. Kravet er begrenset til det som er innpakningens formål: å bevare og beskytte tingen. Innpakningen kan være vanlig eller uvanlig, det avgjørende er at den må være forsvarlig ut fra formålet.

Det er ikke alle ting som skal være innpakket. Det gjelder for eksempel biler. Det er da et krav om at den må transporteres på en forsvarlig måte, slik at den ikke påføres skade.

Definisjon av mangelsbegrepet

Tredje ledd knytter definisjonen av mangel direkte til de kravene som stilles til tingens egenskaper i første og andre ledd. Definisjonen er ikke uttømmende, og må suppleres av blant annet bestemmelsene i § 18.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.