Kjøpsloven § 13 med lovkommentar

Kjøpsloven § 13 med lovkommentar

Kjøpsloven § 13 regulerer spørsmålet om når risikoen går over på kjøper ved hentekjøp, plasskjøp og sendekjøp.


Kjøpsloven § 13:

§ 13. Risikoens overgang.

(1) Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med §§ 6 eller 7.

(2) Blir tingen ikke hentet eller mottatt til rett tid, og beror dette på kjøperen eller forhold på hans side, går risikoen over på ham når tingen er stilt til hans rådighet og det inntrer kontraktsbrudd fra hans side ved at han ikke overtar tingen.

(3) Skal kjøper hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på leveringsstedet.


Når går risikoen over på kjøper?

Første ledd fastslår hovedregelen om når risikoen går over på kjøper. Risikoen går over ved leveringen. Her menes den faktiske leveringen, og ikke den tiden da levering skulle ha skjedd. Når levering faktisk skal anses skjedd, kan fremgå av avtalen mellom partene. Ellers vil reglene §§ 6 og 7 være avgjørende.

Hentekjøp

Ved hentekjøp (§ 6) vil risikoen gå over når kjøper eller noen på hans vegne har overtatt tingen hos selger. I et butikksalg vil risikoen gå over når tingen blir overgitt til kjøper over disken. Dersom tingen blir skadet eller går tapt mens kjøper er på vei ut av lokalet, er det uansett kjøper som bærer risikoen for tapet. I en selvbetjeningsbutikk må tingen være betalt og overtatt av kjøper ved utgangen av butikklokalet. Dersom tingen skal hentes på et annet sted enn hos selger, vil det være § 13 (3) som kommer til anvendelse.

Plasskjøp

Ved plasskjøp (§ 7 (1)) vil risikoen gå over når tingen blir mottatt hos kjøper.

Sendekjøp

Ved sendekjøp ellers vil risikoen som hovedregel gå over når tingen er overlevert til en fraktfører som har påtatt seg transporten fra avsendingsstedet, jf. § 7 (2). Dersom noe annet følger av transportklausul eller annen avtale, vil risikoen gå over når tingen er levert som avtalt, jf. NU § 13.

Kjøperens forhold

Andre ledd regulerer tilfellene hvor levering ikke skjer som forutsatt og dette beror på kjøper eller forhold på hans side.

Hovedsynspunktet er at det er den som har tingen i sin besittelse som bør ha risikoen for den. Vedkommende vil normalt ha de beste forutsetningene for å ta vare på tingen, og eventuelt sørge for forsikring.

Etter norsk lov er det, som hovedregel, avgjørende at tingen er stilt til kjøpers rådighet, og det inntrer kontraktsbrudd ved at han ikke overtar tingen. Formuleringen må ses i sammenheng med reglene om kjøperens plikt til å overta tingen, jf. § 50 bokstav b, § 51 og § 57 (2) bokstav b.

Dersom tingen skal hentes hos en tredjemann, er det tilstrekkelig at kjøper har fått kunnskap om at tingen er stilt til hans rådighet der, se tredje ledd.

Regelen i andre ledd innebærer altså at risikoen kan gå over på kjøperen før levering faktisk skjer, så lenge tingen er stilt til kjøperens disposisjon. Merk at risikoen ikke automatisk går over på kjøper dersom selger har stilt tingen til hans rådighet, så lenge det avtalte tidspunktet for levering enda ikke har kommet. Annet ledd kommer til anvendelse der kjøper ikke yter den medvirkning som er nødvendig for at levering skal skje. Det omfatter også de tilfellene der leveringen blir utsatt fordi selger holder tingen tilbake i henhold til § 10, for eksempel dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen.

Mislighold fra kjøper

Risikoen går over på kjøper når tingen er stilt til hans rådighet på leveringstidspunktet. Dersom kjøper ikke overtar tingen til riktig tid, misligholder kjøper kontrakten ved å ikke medvirke til leveringen. Dette er kumulative vilkår: Det kreves rådighetsstillelse av identifisert salgsting fra selger, og en forsinkelse fra kjøper som utgjør et kontraktbrudd.

Forsinkelse fra kjøper er et noe upresist kriterium, og vil variere med forholdene. Risikoen går over når kjøper har oversittet tiden for sin overtakingsplikt. Dersom det følger av avtalen at kjøper skal hente tingen senest en bestemt dag eller tidspunkt, vil risikoen gå over når denne tiden er ute.

Henting hos tredjemann

Tredje ledd inneholder en særregel for de tilfellene hvor kjøper skal hente tingen et annet sted enn hos selger, typisk hos en tredjemann (sml. § 6 (1) annet pkt.). I disse tilfellene vil risikoen gå over når leveringstiden har kommet og kjøper er gjort kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på det avtalte leveringsstedet. Det er tilstrekkelig at leveringstiden er kommet etter § 9 (3), det vil si at tingen kan hentes etter avtalen. Det er ikke noe krav om at tiden må være ute. Kjøperen må ha fått faktisk kunnskap om at tingen er stilt til hans rådighet. Denne informasjonen kommer gjerne fra selger selv, men kan også komme på annen måte, for eksempel fra den som lagrer tingen for selger.

Hva vil det si at tingen er «stilt til rådighet»?

At tingen er stilt til kjøperens rådighet vil si at tingen kan hentes uten ytterligere medvirkning fra selger.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.