Kjøpsloven § 12 med lovkommentar

Kjøpsloven § 12 med lovkommentar

Kjøpsloven § 12 beskriver hovedvirkningen av at risikoen går over på kjøper. Kjøperens betalingsplikt består uansett hva som skjer med tingen i etterkant.


Kjøpsloven § 12:

§ 12. Hva risikoen innebærer

Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren.


Hva vil det si å ha risiko for tingen?

Å ha risiko for tingen vil si å ha faktisk råderett over og ansvar for tingen. Den som har risikoen for tingen plikter å holde den ved like, og betale kostnader knyttet til for eksempel forsikring. Vedkommende må også ta konsekvensene dersom det skjer noe med tingen mens den er i hans besittelse. Hvis risikoen ligger hos selger og tingen går tapt, vil han være ansvarlig for å skaffe en ny ting til kjøper, eventuelt erstatte hans tap som følge av at tingen ikke kan leveres. Dersom risikoen har gått over på kjøper, og tingen går tapt grunnet tilfeldige ytre hendelser, vil selger ikke være ansvarlig.

Kjøperens plikt til å betale kjøpesummen

Det følger av § 12 at kjøperens plikt til å betale kjøpesummen ikke faller bort om tingen går tapt, skades eller minskes etter at risikoen er gått over på kjøper.

Kjøper må fremdeles betale kjøpesummen dersom:

  • kjøper selv (eller hans folk) har voldt skade på tingen
  • skaden på tingen skyldes en tilfeldig hendelse, for eksempel brann eller oversvømmelse
  • skaden på tingen er voldt av en tredjeperson, for eksempel ved tyveri eller hærverk
  • tingen er skadet/tapt som følge av en ukjent årsak

Dersom tingen går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som beror på selger

Forutsetningen i § 12 er at hendelsen ikke «beror på» selger. At en hendelse «beror på» selgeren kan forstås som at hendelsen er en følge av en «handling eller unnlatelse fra selgeren», jf. konvensjonen Art. 66.

Hendelsen må ha sammenheng med kjøpet eller oppfyllelsen, og bero på selgeren i hans egenskap av selger. Dersom hendelsen kan føres tilbake til ham, eller hans tilsatte eller kontraktsmedhjelpere, foreligger det kontraktsbrudd fra hans side. Kjøperens plikt til å betale kjøpesummen vil da bero på reglene om kjøperens krav ved kontraktsbrudd fra selgerens side. Se §§ 49 og 64 (1) om forsinkelse, §§ 21, 22 og 42 om mangelfull levering, eller § 21 (2) om skadegjørende oppfyllelseshandling, for eksempel ved installasjon eller service.

Dersom selgeren volder skade på tingen i en annen sammenheng (ikke i forbindelse med kjøpet og utenfor sin rolle som selger), kan han bli ansvarlig etter alminnelige erstatningsregler. Risikoen for tingen i kjøpsforholdet vil imidlertid likevel være hos kjøper.

Tap som følge av casus mixtus

Noen ganger vil skade på tingen skyldes en kombinasjon av en menneskelig årsak og en tilfeldig hendelse. Disse tilfellene omtales gjerne som casus mixtus (cum culpa), og reiser vanskelige spørsmål i forbindelse med reglene om risikoens overgang og erstantingsansvar.

Det er uklart hvor langt selgerens ansvar og risiko strekker seg i slike tilfeller. Et minstevilkår kan sies å være at det må foreligge årsakssammenheng mellom selgerens feil eller forsømmelse, og det senere tilfeldige tap. At det må foreligge årsakssammenheng mellom feilen og tapet vil si at tapet ville vært unngått dersom selgeren ikke hadde gjort feilen.

Det er sparsomt med rettspraksis på området, men dommene inntatt i Rt. 1918 s. 680 og Rt. 1922 s. 205 kan illustrere problemstillingen. I førstnevnte dom kunne ikke selger påberope et krigsutbrudd som en hindring for levering (force majeure), da varene skulle ha vært levert før krigsutbruddet etter kontrakten. I sistnevnte dom hadde selger lastet et parti blikkvarer på fartøyets dekk i stedet for å stue varene i rommet. Flertallet i Høyesterett pekte på at slik dekklasting bare kunne foretas dersom det var avtalt med kjøper, og selger fikk ansvaret for fuktskadene som hadde oppstått.

Ulike typer problemstillinger

Tap under transport

Selger laster en vare om bord hos fraktfører som skal bringe varen til kjøper. Varen anses for å være levert når den er lastet, og risikoen går over på kjøper. Grunnet dårlig lasting (kontraktbrudd), må fraktfører stoppe for omlasting. Dette fører til forsinkelse, som igjen fører til at transporten kommer ut for en storm som ellers kunne vært unngått. I et slikt tilfelle foreligger årsakssammenheng, men ikke adekvans, mellom selgerens forsømmelse og det senere hendelige tapet. Minstevilkåret for at selger skal ha ansvaret er til stede etter læren om casus mixtus.

Tap under reparasjon hos kjøper

Selger må foreta reparasjoner på en bil solgt til kjøper, på kjøpers sted, etter at varen er levert. Mens reparasjonene foregår, oppstår det en brann som ikke skyldes reparasjonsarbeidene. Bilen går tapt i brannen. I et slikt tilfelle foreligger ikke årsakssammenheng mellom selgers forsømmelse og det senere tapet av bilen. Minstevilkåret for at selger skal ha ansvaret er ikke til stede.

Tap under reparasjon hos selger

Dersom selger i det ovennevnte eksempelet tar bilen tilbake til sitt verksted for å utføre reparasjonsarbeidene der, og det oppstår en brann i hans lokaler slik at bilen går tapt, vil det foreligge årsakssammenheng mellom tapet og selgerens avhjelpsforsøk. Fra et tilbakebringelsessynspunkt vil det anses som om levering enda ikke har skjedd, da selger har tatt tilbake bilen for å foreta kontraktsmessig oppfyllelse. Forsikringshensyn taler også for at det er selger som må bære ansvaret for tapet av bilen.

Tap under reparasjon hos tredjepart

Problemstillingen stiller seg annerledes dersom bilen leveres til en tredjepart for reparasjon, og går tapt der grunnet en tilfeldig hendelse. Forsikringshensyn vil her tale mot at ansvaret skal ligge hos selger. Risikoen har imidlertid oppstått som følge av selgers avhjelpsplikt og kontraktsansvar. Et moment her kan være hvor nær forbindelse selger har til tredjeparten som er reparatør.

Tap under feilmevering til tredjemann

Bilen kan gå tapt grunnet en tilfeldig hendelse hos en tredjemann som den er feilaktig levert til. Dersom det skyldes at den er levert feil av en selvstendig fraktfører, vil risikoen ligge hos kjøper. Dersom selger har gitt fraktfører feilaktige eller mangelfulle opplysninger, og kan klandres for dette, kan ansvaret ligge hos selger etter læren om casus mixtus.

Andre spørsmål

Kjøperens rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende

Kjøperens rett til å heve kjøpet eller holde kjøpesummen tilbake grunnet kontraktbrudd fra selger vil være intakt til tross for at risikoen er gått over, sml. § 66. Kjøper kan også kreve heving eller omlevering selv om han ikke kan levere tilbake den mottatte tingen i samme stand, dersom tingen har blitt skadet eller gått tapt som følge av en tilfeldig hendelse etter risikoens overgang.

Hva innebærer det at risikoen fortsatt er hos selger?

Dette er regulert av reglene om ansvar for kontraktsbrudd. Dersom tingen går tapt grunnet en tilfeldig hendelse før risikoen er gått over på kjøper, vil det kunne føre til forsinket levering, og kjøper kan gjøre gjeldende krav i henhold til §§ 22-29. Dersom selger får erstattet den tapte tingen med en som er i kontraktsmessig stand i tide, vil han kunne unngå disse følgene. Han kan imidlertid ikke kreve betaling for tingen som har gått tapt.

Offentlig beslag

At tingen blir beslaglagt av myndighetene er ikke et fysisk tap som omfattes av § 12. Dette er imidlertid en hindring utenfor partenes kontroll som får betydning for både erstatningsansvaret og oppfyllelsesplikten. Forarbeidene antyder at bestemmelsen kan brukes analogisk, for eksempel ved beslag i et tredje land som tingen skal transporteres gjennom etter levering (se NU 1976 s. 54-55). Dette beror imidlertid på hvilken part som etter avtalen og andre alminnelige rettsregler kan anses for å være nærmest til å bære konsekvensene av beslaget. Det er ikke nødvendigvis avgjørende om risikoen har gått over etter reglene i §§ 12-15.

Les også: Klage på kjøp av ny bil

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.