Kjøpsloven § 10 med lovkommentar

Kjøpsloven § 10 med lovkommentar

Kjøpsloven § 10 handler om selgerens tilbakeholdsrett, og er et utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse. Andre sider av dette prinsippet kommer til uttrykk i §§ 22, 42 og 49. Prinsippet gjelder der annet ikke er avtalt, jf. § 3. Om forskuddsbetaling, se § 49 med lovkommentar.


Kjøpsloven § 10:

§ 10. Selgerens tilbakeholdsrett.

(1) Har ikke selgeren gitt kreditt eller henstand med betalingen , plikter han ikke ved å overgi tingen, overlevere dokument eller på annen måte å overføre rådigheten over tingen uten at kjøpesummen betales samtidig.

(2) Skal selgeren sende tingen til et annet sted, kan han likevel ikke la være å sende den, men han kan hindre at kjøperen får rådigheten før kjøpesummen betales.


Første ledd gir selger rett til å holde tilbake eiendomsretten til tingen inntil den er blitt betalt for. Selger kan dermed ta et forbehold om eiendomsretten og rett til tilbakelevering av tingen dersom kjøper ikke betaler for den.

Formuleringen «overføre rådigheten» er generell, og tar sikte på å fange opp både ordinær overlevering av tingen (hvor tingen blir fysisk overgitt til kjøper) og overføring av rådighet knyttet til dokumenter, for eksempel fraktbrev eller konnossement.

Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse der det er gitt henstand, det vil si en betalingsfrist. Dersom det gis kreditt med vilkår om at kjøper stiller en sikkerhet for kjøpesummen, må selger kunne kreve at kjøper skriver under på de aktuelle dokumentene før tingen blir overgitt. Dette følger også av § 48 (2).

Selgerens tilbakeholdsrett i sendekjøp

Andre ledd inneholder en modifisering av prinsippet om ytelse mot ytelse i sendekjøp. Etter denne bestemmelsen må selger sende tingen selv om han ikke har fått kjøpesummen. Han kan imidlertid likevel hindre kjøper fra å få rådighet over tingen før kjøpesummen betales, for eksempel ved postoppkrav.

Uttrykket «rådigheten» omfatter også her både overlevering av tingen og overlevering av dokumenter som bestemmer hvem som har rådigheten over tingen.

Bestemmelsen kan komme i konflikt med retten som kjøper har til å undersøke tingen før den betales for etter § 49 (2). Undersøkelsesretten vil imidlertid vike for en avtalt sendemåte, se § 49 (2).

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.