Kjøpsloven § 1 med lovkommentar

Kjøpsloven § 1 med lovkommentar

Kjøpsloven § 1 angir lovens alminnelige virkeområde.


Kjøpsloven § 1:


§ 1. Alminnelig virkeområde.

(1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov. For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova.

Bilde av boken

(2) Loven gjelder også bytte av ting så langt den passer.


Hva er et kjøp?

Begrepet «kjøp» er ikke eksplisitt definert i loven, men er etter alminnelig oppfatning en gjensidig avtale hvor eiendomsretten til en ting blir overført mot et pengevederlag. Begrepet «ting» i kjøpslovens forstand er ment å rekke videre enn den dagligdagse definisjonen, og omfatter også overdragelse av verdipapirer, aksjer og enkelte rettigheter, for eksempel lisens. Stiftelse av rettigheter er ikke omfattet av kjøpsdefinisjonen.

Kjøpsloven gjelder i utgangspunktet for alle typer kjøp, inkludert internasjonale kjøp og kredittkjøp – men særskilte lovbestemmelser kan gå foran kjøpsretten på disse områdene. Kjøpslovens bestemmelser kan også fravikes ved avtale, da loven er deklaratorisk.

Kjøpsloven gjør seg gjeldende ved kjøp mellom privatpersoner, eller mellom næringsdrivende. Et simpelt eksempel er at du kjøper en bokhylle av naboen på Finn. Dersom du kjøper bokhyllen på IKEA, opptrer du som en forbruker. Forbrukerkjøp, det vil si kjøpsavtaler mellom forbruker og næringsdrivende, reguleres av forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven kan være utfyllende på områder som ikke er uttrykkelig regulert av forbrukerkjøpsloven, men ved forbrukerkjøp vil hensynet til forbrukervern stå sterkere.

Har du for eksempel kjøpt en bil av en privatperson, og ønsker å heve kjøpet, er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Kjøpte du derimot bilen fra en bilforhandler, er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Et kjøp fra en forbruker til en forhandler reguleres åpenbart av kjøpsloven, jfr. den klare ordlyden i kjøpsloven paragraf 1.

Gaver

Gaver faller ikke under kjøpsbegrepet, og er dermed ikke regulert av kjøpsloven. Kjøpsloven kan imidlertid være aktuell ved gavetransaksjoner hvor det ytes et vederlag, for eksempel ved gavesalg.

Leie

Kjøpsloven regulerer ikke avtaler om leieforhold eller andre avtaler om overføring av bruksrett. Dersom en tidligere leier benytter seg av sin rett til kjøp, får kjøpsloven anvendelse.

Fast eiendom

Kjøp av fast eiendom reguleres av avhendingsloven, og ikke av kjøpsloven. Ikke-permanente anretninger, for eksempel campingvogner, og «løs eiendom» faller imidlertid utenfor begrepet «fast eiendom», og salg/kjøp av disse vil omfattes av kjøpsloven.

Bytte

Kjøpsloven får anvendelse på bytte så langt den passer, jf. annet ledd. Bestemmelsene vedrørende både selgers og kjøpers plikter vil da være gjeldende for begge parter. Annet ledd gjelder kun bytte av «ting». Dersom en ting blir overdratt mot et annet vederlag enn penger, kan man falle utenfor kjøpslovens virkeområde.

 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.