Kjøper fikk ikke medhold i heving av bilkjøpet

Kjøper fikk ikke medhold i heving av bilkjøpet

Dette er en dom fra Tingretten fra 2016. Kjøper mente bilen hadde større skader enn det selger hadde opplyst om. Dette utgjorde en vesentlig mangel og var grunnlag for heving, anførte kjøper. Tingretten kom imidlertid til at kjøper ikke hadde sannsynliggjort at bilen hadde større skader enn det selger hadde opplyst om. Kjøper fikk dermed ikke medhold i sitt hevingskrav. Vil du lese mer om å heve bilkjøp kan du trykke på lenken. 


Dommen fra tingretten

Framstilling av saken

John Norfinn Kleppe (saksøker) kjøpte en Volkswagen Multivan årsmodell 2006 av Multi Autosalg AS (saksøkte) den 7. juni 2013. Kjøpesummen var kr 450.000 og bilen hadde gått ca. 103 000 km.

Saksøker reklamerte over kjøpet ved brev av 23. november 2015. Det ble fremsatt krav om heving. Kravet ble avvist av saksøkte i brev av 30. november 2015.

På vegne av saksøker ble det tatt ut forliksklage den 26. april 2016. Saken ble innstilt i forliksrådet den 25. mai 2016. Stevning ble deretter tatt ut for Kongsberg og Eiker tingrett den 6. juni 2016 ved advokatfullmektig Ida Kristin Brunborg. På vegne av saksøkte tok advokat Johan Haga til motmæle ved tilsvar datert 19. juli 2016 2016. Planmøte ble gjennomført som fjernmøte den 29. august 2016.

Hovedforhandling ble holdt i Kongsberg og Eiker tingrett i Hokksund den 8. november 2016. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger. Det ble gitt partsforklaring fra Kleppe og Multi Autosalg AS ved Kjartan Nave. Retten fikk i tillegg forklaring fra fire vitner. Det ble gjennomført slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.

Saksøkerens påstandsgrunnlag

Spørsmålet i saken er om det foreligger en mangel som gir grunnlag for heving.

Kleppe kjøpte en Volkswagen Multivan 2006-modell av Multi Autosalg AS den 7. juni 2013. Etter hvert ønsket han å bytte inn bilen, og han tok kontakt med Berge & Co AS avd. Førde. Det ble da oppdaget at bilen tidligere hadde vært kondemnert. Dette ble oppdaget den 19. november 2015. Kleppe reklamerte og fremmet krav om heving av kjøpet.

Kleppe fikk også gjennomført en NAF kjøpstest og innhentet en NAF konsulentrapport. Etter dette tok han ut forliksklage.

Rapporten av Ånsensen som ble innhentet av saksøkte påpeker mange av de samme tingene som NAF.

Forholdet mellom partene reguleres av kjøpekontrakten og forbrukerkjøpsloven som bakgrunnsrett. Det foreligger en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15, jf. § 16 første ledd bokstav b. I henhold til forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav b foreligger det en mangeldersom det ikke er gitt opplysninger som forbruker hadde grunn til å regne med å få. Det som er omstridt i saken er om det er gitt tilstrekkelige opplysninger om den skaden bilen hadde hatt.

Saksøker anfører at det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger om skaden, og at selger har tegnet et annet bilde enn det som var tilfelle. Kleppe er forbruker, og det er viktig at den profesjonelle part ikke holder tilbake informasjon om bilen. Selger har i denne saken opplyst at fronten er byttet ut for en oppgradering, men ikke opplyst om skade i fronten. Selger har opplyst om skade, men det burde også blitt gitt opplysninger om skadens omfang. Ordlyden i kontrakten beskriver ikke den skaden som faktisk hadde vært.

Tidligere skadehistorikk har juridisk betydning, jf. LA-2007-125568. Partene er uenige i hvorvidtskadehistorikken medfører lavere pris, men rettspraksis viser at det bør være opp til kjøper å vurdere betydningen av skadehistorikken.

Ordet kondemnasjon har vært mye diskutert under hovedforhandlingen. Ordet i seg selv sier kanskje ikke noe om bilens verdi, men både Fjellkårstad og Vallestad var tydelige på at skaderpå over kr 320.000 er betydelig skade. Det kan derfor legges til grunn at skadeomfanget har vært betydelig. Kleppe hadde ingen mulighet til å avdekke disse opplysningene. Det anføres at saksøkte ikke har gitt tilstrekkelige opplysninger. Reparasjonen av bilen har ikke vært god nok. Det vises til de manglene som er påpekt i rapportene.

Det anføres videre at opplysningssvikten har virket inn på kjøpet. I rettspraksis er det lagt til grunn at beviskravet her ikke er strengt. Kleppe har forklart at han ikke ville kjøpt bilen dersom han hadde visst om historikken. Det hadde stor betydning for ham. Vilkåret er derfor oppfylt.

Terskelen for å heve etter forbrukerkjøpsloven § 32 er lavere enn på andre områder. Det skal mindre til for at mangler anses som «ikke uvesentlig», jf. LH-12683 [skal vel være LH-2003-12683, Lovdatas anm.] og Rt-2015-321. I denne saken har skadehistorikken faktisk hatt innvirkning på Kleppes mulighet til å selge bilen videre. Han fikk ikke byttet inn bilen hos Berge & Co.

Det anføres at saksøker har grunnlag for å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven § 32.

Subsidiært, for det tilfelle at retten finner at det foreligger mangel men ikke grunnlag for heving, kreves det prisavslag. Saksøkte har tilbudt retting, men Kleppe har ikke tillit til saksøkte og det kreves derfor prisavslag, jf. § 31. Prisavslag skal settes lik forholdet mellom bil med og utenmangel. Det anføres at det vil være opp mot kr 100.000. Det er tatt utgangspunkt i Fjellkårstads anslag over reduksjon i pris for hvert år som går og at bilens verdi er omtrentlig anslått til kr 328.000. Kleppe har fått et konkret tilbud fra mulig kjøper på kr 239.000. Prisavslaget blir derfor ca kr 100.000. Det må minimum være kr 50.000, som anslått av Fjellkårstad.

I tillegg kreves det erstatning for lidt tap som følge av mangel, jf. forbrukerkjøpsloven § 33. Kostnadene som kreves dekket er utgifter til NAF-test og konsulentrapport, totalt kr 3540.

Saksøkerens påstand:

Prinsipalt:

1. John Norfinn Kleppe gis rett til å heve kjøp av bil med reg.nr. DL24271. 2. Multi Autosalg AS dømmes til å utbetale til John Norfinn Kleppe inntil kr 450.000 med tillegg av forsinkelsesrenter regnet fra 24.08.2014 til betaling skjer.

 

Subsidiært:

Subsidiært, Multi Autosalg AS dømmes til å utbetale til John Norfinn Kleppe et prisavslag etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 100.000,-.

I begge tilfeller:

2. Multi Autosalg AS dømmes til å utbetale til John Norfinn Kleppe en erstatning oppad begrenset til kr 3540.

 

3. John Norfinn Kleppe tilkjennes sakens omkostninger.

 


Trykk her for å lese mer om heving av bruktbilkjøp.


 

Saksøktes påstandsgrunnlag

Skadeomfanget har ikke vært større enn det som fremgår av opplysningene ved salget. Dersomskadeomfanget hadde vært større enn det som ble opplyst, ville det vært opplysningssvikt.Skaden har ingenting å si for bilens holdbarhet og bruk. Vikvald forklarte at markedet ikke priser biler som har hatt skade nevneverdig annerledes enn biler som ikke har hatt skade. Denne bilen er dessuten en ettertraktet bil på markedet.

Det anføres at kjøper fikk alle relevante opplysninger om bilen ved salget. Kleppe forklarte at han fortalte kona om skaden. Han har skjønt hva han fikk greie på, men han ble begeistret for bilen. Han forklarte videre at han har vært strålende fornøyd og hatt god nytte av bilen.

Det er ikke nødvendigvis slik at store reparasjonskostnader innebærer at det har vært en storskade. Skaden i fronten på bilen gjaldt bare skrudde deler. Skaden har i hovedsak vært bak, men komponenter som er vesentlige for sikkerhet har ikke vært skadet.

Vikvald forklarte at det er vanlig å informere kundene om at bilen har hatt skade, og hvis de spør om mer så får de vite mer. Det har vært en utvikling på dette området. På områdene for bruktimport og stor skade; det avgjørende er bilens tilstand. Ånensen var klar på at bilen i denne saken vil være i like god teknisk stand som andre biler, det er kun kosmetiske forhold som må utbedres.

Det avgjørende for prisen er om varen er ny eller brukt. Jo eldre vare, desto mindre forventninger kan kjøper stille. I denne saken var bilen 7 år og 8 måneder ved salget, og hadde kjørt 103 000 km.

Utgangspunktet for fastleggelse av mangelsansvarer er avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15. Det er opplyst om at bilen avviker i fronten. Dette er derfor kjøpers risiko. Det er ikke utelukkende noe positivt, men det er opp til kjøper å vurdere om dette er positivt eller negativt. Videre er det opplyst om skade bak.

Multi Autosalg AS har tilbudt å stå for den reparasjonen som NAF og Ånensen er enig i. Dersom Kleppe ikke har tillit til Multi Autosalg AS så kan han få en uavhengig kontroll av reparasjonen. Det anføres at Kleppe ikke har rett til å nekte Multi Autosalg AS å reparere.

De dommene saksøker har vist til er ikke treffende i denne saken. I LH-2003-12683 hadde selger i kontrakten hadde gitt uriktig informasjon. Rt-2015-321 gjaldt en ny bil.

Når det gjelder ordet «kondemnasjon» så er det ikke noe krav om at man skal bruke negativt ladede begreper i markedsføringen. Det avgjørende er at man opplyser som man skal. Denne bilen har aldri vært et vrak, den kunne kjøres med skaden. Det er ikke kritikkverdig av selger å ikke opplyse om at bilen har vært kondemnert. Det vises til LB-2003-19473 og LH-2013-209364 om hva som ligger i begrepet «kondemnasjon»

Ordet «kondemnasjon» er villedende og på vei ut av bruk. Det er skiftet ut med «innløst».

Det anføres at det ikke foreligger mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav b om opplysningssvikt.

Det anføres videre at heving her ikke er en rimelig løsning, jf. Ot.prp.nr.80 s. 70 [skal vel være Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s. 70, Lovdatas anm.]. Heving ved bilsalg rammer selger hardt. Det koster mye å ha bil, og heving vil på mange måter fungere slik at kjøper får et billig bilhold. Heving inneholder et visst straffelement, og vil særlig være aktuelt der kjøper ikke har hatt nytte av bilen.

Muligheten for å kompensere på annen måte er relevant. Kleppe har ikke skjellig grunn til å si seg løst fra kjøpet av bil som han har vært strålende fornøyd med, og som det kun er avdekket kosmetiske feil ved. Det foreligger ikke grunnlag for å heve kjøpet.

Når det gjelder saksøkers anførsel om prisavslag er det ikke ført bevis for at det foreligger en prisforskjell. Fjellkårstad antydet en forskjell på kr 50.000. Vikvald sa det ikke var noen forskjell. Tvilsrisikoen forskyves her noe over på Kleppe fordi han baserer seg på et vitne fra en forhandler hvor han er kunde.

Dersom retten skulle komme til at det foreligger grunnlag for å heve, skal oppgjøret skje etter forbrukerkjøpsloven § 50. Det skal gjøres bruksfradrag. Forbrukertvistutvalget har lagt til grunn at det i bilsaker skal legges til grunn et visst beløp per km. Beløpet påvirkes av hvor mye plunder og heft kjøper har hatt med bilen. Hvis det har vært mye, presses beløpet ned. Hvis kjøper har hatt god nytte av bilen, påvirkes beløpet av hvor dyr bilen er. I dette tilfellet er et rimelig beløp 4 kr.

 

1. Multi Autosalg AS frifinnes.

 

Saksøktes påstand:

 

2. John Norfinn Kleppe dømmes til å betale saksomkostningene for Multi Autosalg AS.

 

Rettens vurdering

Tvisten i saken oppsto da Kleppe i 2015 ønsket å bytte inn bilen han hadde kjøpt av Multi Autosalg i 2013. Han tok kontakt med Berge & Co AS avd. Førde og de hentet inn opplysninger om bilens skadehistorikk. Kleppe ble da gjort kjent med at bilen i 2013 hadde hatt en skade som ble taksert til kr 326.746. Han ble også gjort kjent med at bilen hadde vært kondemnert.

Bilkjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven. Spørsmålet retten skal ta stilling til er hvorvidt det foreligger en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15 og § 16 første ledd bokstav b.

I forbrukerkjøpsloven § 15 er det fastsatt at varen skal være i samsvar med de egenskaper som følger av avtalen. I kjøpsavtalen av 7. juni 2016 er det gitt følgende informasjon:

«Bilen selges med 3 måneders bruktbilgaranti samt sunn fornuft, garantien gjelder ikke slitedeler. Det er byttet ut skrudde frontdeler slik at bilen har front lik 2012 modell. (PDC er deaktiver Foran + Bak ) Det er opplyst at bilen har hatt en skade bak som er utbedret av autorisert verksted. . .»

Forbrukerkjøpsloven 16 første ledd bokstav har følgende ordlyd:

«Tingen har en mangel dersom

b) selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet»

 

Saksøker har anført at Auto Multisalg har unnlatt å gi tilstrekkelige og dekkende opplysninger om den skaden som bilen hadde hatt. Saksøker har anført at det ikke ble opplyst om skadeforan og ikke om omfanget av skadene bak. Slik retten oppfatter saksøker går anførslene ut på at opplysningene om skaden ble underkommunisert og at de ikke ga Kleppe grunn til å stille flere spørsmål eller undersøke noe nærmere.

I hovedforhandlingen har det også vært fokus på at Auto Multisalg ved salget ikke opplyste om at bilen hadde vært kondemnert. Etter forklaringene fra Fjellkårstad, Vikvald, Ånensen og Vallestad legger retten til grunn at begrepet «kondemnasjon» ikke sier noe om bilens tekniske tilstand. Kondemnasjon er et resultat av en kostnadsvurdering som er gjort av forsikringsselskapet. Retten viser til LH-2013-209364 hvor lagmannsretten gir følgende redegjørelse for begrepet:

«Som fremhevet i LB-2003-19473, bygger forsikringsselskapenes beslutninger om kondemnering i skadesaker på en rent økonomisk vurdering av bilens verdi opp mot reparasjonskostnadene. Beslutningen sier i seg selv intet om omfanget av skadene på bilen eller om muligheten for at reparasjon vil gi en fullgod bil. De økonomiske vurderinger som ligger til grunn for en slik beslutning, innebærer i alminnelighet at det kreves omfattende skader for å beslutte kondemnering av en ny og kostbar bil. Motsetningsvis vil selv mindre skader kunne lede til kondemnering dersom det er tale om eldre bil med tilsvarende lavere verdi.»

Etter dette legger retten til grunn at det ikke kan trekkes noen slutning om omfanget av skadenpå bilen kun basert på at den har vært kondemnert. Videre legger retten til grunn at det ikke foreligger opplysningssvikt etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav b ved at Multi Autosalg ikke har opplyst om at bilen hadde vært kondemnert.

Spørsmålet som retten skal vurdere er om Multi Autosalg holdt tilbake opplysninger om skadenfor Kleppe. Nave forklarte at han ikke kunne huske om han sa at bilen hadde hatt skade foran. Han sa han trodde han gjorde det, og at han i hvert fall fortalte at fronten var byttet ut. Det er også tatt inn i kontrakten. Nave forklarte videre at han opplyste om skaden bak og om hva som hadde blitt gjort, blant annet at det hadde blitt byttet luke og fanger og rettet skjerm. Om reparasjonstaksten på kr 326.746 sa Nave at bilen ikke faktisk hadde hatt så stor skade som tallene kunne gi inntrykk av. Han sa også at uten moms og uforutsette beløp var det snakk om et mye lavere beløp.

Kleppe forklarte at han fikk opplyst at fronten var byttet og at det hadde vært en skade bak. Dette kom sammen med all mulig annen informasjon om bilen. Han forklarte imidlertid at han ringte kona og informerte om at bilen hadde hatt en skade. Han spurte ikke noe mer om skaden.

Retten kan ikke se at det i denne saken er sannsynliggjort at bilen har hatt større skader enn det Kleppe har blitt opplyst om. Retten er enig i at reparasjonstaksten er høy, men retten kan ikke se at dette alene gir holdepunkter for å konkludere med at skaden har vært mer omfattende enn det Kleppe fikk opplyst. Det vises i denne forbindelse til at reparasjonen som er gjort foran på bilen gjelder kun skrudde deler, og at dette fort kan være kostbart uten at det innebærer en betydelig skade. Fjellkårstad var av den oppfatning at beskrivelsen i kjøpekontrakten ikke er dekkende for den skaden som fremgår av takstrapporten. Ånensen på sin side mente at skadenikke faktisk var så stor, og at bilen var i god teknisk stand og godt holdt. Han hadde videre prøvekjørt bilen og hadde ingen merknader til det.

Etter en samlet vurdering mener retten at det ikke er sannsynliggjort noen opplysningssvikt etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav b. Retten vil i den forbindelse også kort bemerke at det heller ikke fremstår som klart at innvirkningskriteriet er oppfylt. Etter rettens syn fikk Kleppe med seg det som ble sagt om skade på bilen, og informerte kona om dette, uten at han fant grunn til å stille noen flere spørsmål om skaden. Rettens oppfatning er at Kleppe var mest opptatt av at bilen virket å være i god stand, noe den også var. Kleppe forklarte at han har vært godt fornøyd med bilen og at familien har hatt god nytte av den. Det er ingen indikasjoner på at bilen er i dårligere teknisk stand enn andre biler som ikke har hatt den historikken denne bilen har. Etter vitneforklaringene legger retten også til grunn at det er en populær bil som er kurant å få solgt.

Ettersom retten har konkludert med at det ikke foreligger noen mangel, er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålene om heving eller prisavslag.

Retten vil avslutningsvis bemerke at Ånensen i sin rapport av 20. oktober 2016 har redegjort for enkelte, mindre forhold som bør utbedres. Disse forholdene er ikke bestridt av Multi Autosalg. Nave og hans prosessfullmektig bekreftet under hovedforhandlingen at Multi Autosalg har tilbudt seg å rette disse forholdene, og at tilbudet står ved lag også etter avsagt dom. Retten legger derfor til grunn at Kleppe kan ta kontakt med Multi Autosalg dersom han ønsker å få rettet forholdene.

 


Trykk her for å lese mer om heving av bilkjøp i forhold til kjøpsloven


 

Sakskostnader

De saksøkte har vunnet saken. Etter tvisteloven § 20-2 første ledd har saksøkte krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Retten kan ikke se at unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd kommer til anvendelse.

Advokat Haga har fremlagt kostnadsoppgave på kr 43.700. Det har ikke kommet innvendinger mot oppgaven fra saksøker. Kostnadene anses nødvendige ut fra betydningen av saken og legges til grunn for rettens kostnadsavgiørelse.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er stor arbeidsbyrde.

Domslutning: 

1. Multi Autosalg AS frifinnes.

 

2. John Norfinn Kleppe dømmes til å betale kr 43.700 – førtitretusensyvhundre – i sakskostnader til Multi Autosalg AS innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

 

Les mer om klage på bruktbilkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.