Heving av bruktbilkjøp

Heving av bruktbilkjøp

Vi blir ofte stilt spørsmål angående heving av bruktbilkjøp med eller uten kontrakt. Enten du har kjøpt en bil fra en privatperson eller en forhandler er det mange ting som kan gå galt. I enkelte tilfeller vil du kunne kreve heve bruktbilkjøpet. Dette betyr å levere tilbake bilen og få pengene tilbake.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale hvor vi kan fortelle deg om dine rettigheter. Forsikringsselskapet vil ofte dekke eventuelle advokatutgifter. Vi kan hjelpe deg med spørsmål om kjøp og salg av bil, om forsikringen dekker advokat, og liknende.


Vilkårene for heving av bruktbilkjøp

Det er hovedsakelig tre vilkår for heving av bruktbilkjøp. For det første må det foreligge en mangel.

Bilde av boken

For det andre må mangelen være av en viss styrke. Innenfor kjøpsloven er det et krav om at mangelen må være vesentlig. Innenfor forbrukerkjøpsloven er vilkåret at mangelen ikke må være uvesentlig (se straks under der forskjellen forklares).

For det tredje er det et vilkår at du må ha reklamert innen visse tidsfrister. For det fjerde er det et vilkår at selger ikke kan reparere bilen eller levere deg en ny bil. Vi vil gå gjennom alle disse vilkårene i denne artikkelen.

Reglene vil altså være noe forskjellige ut fra om kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse. Hvilken lov som kommer til anvendelse vil bero på hvem du kjøpte bilen fra. Har du kjøpt bilen fra en privatperson vil kjøpsloven komme til anvendelse. Har du har kjøpt bilen fra en bilforhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. I forbrukerkjøpsloven vil det altså være lettere å nå frem med et krav om heving av bruktbilkjøp. Dette er fordi loven er ment å verne forbrukere mot mer ressurssterke forhandlere.

I denne artikkelen kan du lese mer om når de forskjellige lovene kommer til anvendelse. Vi har også skrevet egne artikler om hvilke rettigheter du kan utlede av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

En skulle tro de fleste sakene oppsto mellom private parter. Men at også bilforhandlere ikke alltid har sitt på det rene har en flere ganger erfart. Flere saker i retten hvor kjøper vil heve bruktbilkjøp stammer fra kjøp fra bruktbilforhandlere

For å heve brukbtilkjøp må det foreligge en mangel

Ved heving av bruktbilkjøp må det aller først foreligge en mangel. Mangelsbegrepet betyr at det er noe feil ved bilen som tilsier at du har et krav mot selger. Innenfor kjøpsretten er utgangspunktet at det foreligger en mangel dersom varen ikke samsvarer med det avtalte.

En må derfor se hen til hva som står i kontrakten. Står det i kontrakten at vindusviskerne skal fungere, er det en mangel om de ikke fungerer. Er ikke forholdet regulert av kontrakten er det et alminnelig prinsipp at varen skal samsvare med den alminnelige forventningen til varen. Dette vil bero på en konkret vurdering. Det må vurderes hvilken forventning selger har gitt kjøper i forbindelse med salget.

Ved kjøp av bruktbil vil vurderingen være annerledes enn ved kjøp av ny bil. Når du kjøper en ny bil vil du kunne forvente å få en bil som tilsvarer forventningen til en ny bil. Når du kjøper en bruktbil derimot må en ofte forvente at bilen er av noe dårligere standard enn en ny bil.

Særlig prisen vil være avgjørende for kjøpers forventning. Dersom annet ikke er spesifisert i kontrakten må du imidlertid forvente at bilen fungerer. Det betyr at det i utgangspunktet vil være en mangel dersom bilen ikke fungerer som normalt.

Les også Advokat Eirik Teigstad sin guide til å heve bilkjøpet på Advokat-Teigstad.no.

Det hender av og til også at kjøper mener selger har fortiet opplysninger eller fortalt noe om bilen som ikke stemmer. For eksempel kan selger ha sagt at bilen bare har kjørt 50 km, men i realiteten viser kilometeren feil slik at bilen egentlig har kjørt 100 km. I slike tilfeller vil man som oftest kunne heve bruktbilkjøpet.

Det følger da av alle begge lovene at det også vil foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake viktige opplysninger vedrørende bilen, eller gitt uriktige opplysninger. Det er imidlertid et krav at dette er relativt viktige opplysninger som har innvirket på kjøpekontrakten.

Ved bruktbilkjøp er det vanlig at selger inntar et «som den er» forbehold. Dette er en klausul som skal beskytte selger mot at han skal ha ansvaret for skjulte mangler som oppstår etter at kjøper har overtatt bilen. Ved slike forbehold gjør særlige regler seg gjeldende.

Terskelen for at det foreligger en mangel vil ofte være høyere. Dersom du har kjøpt bilen av en privatperson er terskelen da at bilen må være i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente. Har du kjøpt bilen av en forhandler, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse, og forbeholdet vil i slike tilfeller ikke ha stor innvirkning på mangelsvurderingen. Du kan lese mer om disse i denne artikkelen om «som den er» forbehold.

 

Reklamasjon

Ved heving av bruktbilkjøp er det viktig at du sier fra til selgeren om mangelen relativt raskt. I både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det et krav om at kjøper må reklamere på mangler innenfor visse tidsfrister. Gjør du ikke det kan kjøper mister du rettighetene dine. Reglene er noe forskjellige i de to lovene. Man skiller mellom relative og absolutte frister.

Innenfor den relative fristen må du reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Fristens lengde vil variere ut fra saksforholdet, men i forbrukerkjøp kan derimot fristen aldri være kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. I kjøpsloven vil fristen ofte være rundt et par uker. Reklamasjonsfristene er altså vidt forskjellige ut fra hvilken lov som kommer til anvendelse.

Merk spesielt at fristen i kjøpsloven løper fra det øyeblikket kjøper burde ha oppdaget mangelen. Dette betyr at reklamasjonsfristen i realiteten kan løpe ut før kjøper i det hele tatt har oppdaget mangelen. Når kjøper burde oppdaget mangelen vil bero på en aktsomhetsvurdering. Ville en normalt aktsomt person oppdaget mangelen vil reklamasjonsfristen normalt løpe fra det tidspunktet.

Innenfor den absolutte fristen må kjøper reklamere innen et visst tidspunkt etter han fikk bilen overlevert til seg. I kjøpsloven kan ikke kjøper reklamere senere enn to år fra han overtok bilen. I forbrukerkjøpsloven kan ikke kjøper reklamere senere enn fem år etter overtakelse av bilen. Fristen er altså hele tre år lenger dersom det er forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse på saksforholdet. Grunnen til dette er at forbrukeren skal ha et vern mot profesjonelle forhandlere.

Grunnen til å oppstille en absolutt reklamasjonsfrist er fordi selgeren på et visst tidspunkt må kunne si seg ferdig med handelen. Han må kunne innrette seg på at handelen før eller siden er endelig. Det kan vel også ofte presumeres at mangler som oppstår etter svært lang tid skyldes måten kjøper har brukt bilen på, selv om det selvfølgelig ikke alltid er slik.

Disse reglene kan oppfattes som en felle for mange. Husk at du ikke kan kreve heving av bruktbilkjøp dersom du har oversittet reklamasjonsfristen, med mindre selger naturligvis ønsker å yte god service. Vi har skrevet en mye mer utførlig artikkel om reklamasjonsreglene i denne artikkelen, som du anbefales å lese dersom du har oppdaget en mangel.

Dersom du ønsker å heve bruktbilkjøpet fremfor mindre alvorlige sanksjoner er det også ofte et krav at du spesifikt gjør selger oppmerksom på at du faktisk vil heve bruktbilkjøpet, fremfor for eksempel kun et prisavslag. Dette kalles en spesiell reklamasjon

Kravet om vesentlighet og uvesentlighet

For å heve bruktbilkjøp er det altså et krav om at mangelen må være vesentlig innenfor kjøpsloven, og at mangelen må være ikke-uvesentlig innenfor forbrukerkjøpsloven. Dette betyr at det er lettere å nå frem med heving av bruktbilkjøp dersom du har kjøpt bil av bilforhandler. Her har vi skrevet en svært utfyllende artikkel om å heve bilkjøp.

Kravet om vesentlighet:

Innenfor kravet om vesentlighet har Høyesterett oppstilt vurderingstemaet som om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Om vesentlighetskravet er oppfylt må bero på en konkret vurdering. En rekke forskjellige momenter vil ha betydning i denne vurderingen. Det kan være grunn til å minne om at utgangspunktet er at avtaler skal holdes, slik at terskelen for å heve er relativt høy.

Ved heving av bruktbilkjøp vil det viktigste momentet være mangelens betydning for kjøper. Har mangelen en stor betydning for deg, vil du lettere kunne heve. Er for eksempel bilen ikke i kjørbar stand, vil dette gjøre formålet med kjøpet forfeilet, og du vil lettere kunne heve. Er det derimot noe galt med vindusviskeren, vil det være vanskeligere å nå frem med et hevingskrav.

Det objektive avviket på mangelen vil også ha stor betydning. Tilsvarer mangelen for eksempel en reduksjon på bilens økonomiske verdi på rundt 20 %, er det antatt at kjøper ofte kan kreve heving av bruktbilkjøp.

Et annet svært viktig moment er om kjøper har alternative beføyelser. Utgangspunktet er som sagt at avtaler skal holdes, slik at dersom en for eksempel istedenfor heving kan kompenseres med prisavslag vil det være mindre sannsynlig at kjøper kan heve kjøpet. Det er likevel ikke umulig.

Ved heving av bruktbilkjøp vil det også ha betydning om selger kan bebreides. Dersom selger for eksempel har holdt tilbake opplysninger, eller gitt uriktige opplysninger, vil han ikke være like beskyttelsesverdig. Derfor vil du lettere kunne heve kjøpet. Har det på den andre siden oppstått en skjult mangel etter overtakelse, vil selgeren sjelden være å bebreide. I slike tilfeller vil det være vanskeligere å nå frem med et krav om  heving av bruktbilkjøp.

Det er også andre momenter som vil ha betydning, men disse er de aller viktigste. Vi har skrevet en mer utførlig artikkel om selve vesentlighetskravet, som du kan lese mer om dersom du ønsker det.

Kravet om uvesentlighet:

Innenfor kravet om uvesentlighet er det nok grunn til å tro at vurderingstemaet også er om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Terskelen for å heve er imidlertid lavere enn i vesentlighetsvurderingen. Ut fra ordlyden må mangelen ha en viss betydning for kjøper før en kan kreve heving av bruktbilkjøp.

De samme momentene vil her være relevante. Mangelens betydning for kjøper vil være sentral. Det samme vil gjelde det objektive avviket, alternative beføyelser, om selger er å bebreide, etc. Det er også skrevet en lang artikkel om uvesentlighetskriteriet, som du kan lese dersom du ønsker det.

heve bruktbilkjøp

Selgers rett til å rette

Som sagt tidligere har selger også en rett til å rette eller omlevere bilen både i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at selger enten kan reparere bilen eller levere deg en annen lik bil i tilsvarende stand. Dette innebærer at han kan parere ditt krav om heving av bruktbilkjøp med et krav om å få rette bilen.

Grunnen til dette er at utgangspunktet er at avtaler skal holdes, slik at hvis selger reparerer mangelen vil kjøper være hensyntatt. Regelen er altså oppstilt av hensyn til selger. Det vil ofte være billigere for selger å reparere bilen selv.

Særlig bilforhandlere vil for eksempel ofte ha ansatt bilmekanikere. Selger må imidlertid fremsette et slikt krav om å få reparere bilen innen rimelig tid, samt når han har overtatt bilen reparere den innen en rimelig tidsfrist. Selger har heller ikke uendelig mange rettingsforsøk. Du kan lese mer om retting i denne artikkelen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Vi kan fortelle deg om hvilke rettigheter du har. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående heving av bruktbilkjøp. Vi hjelper deg også gjerne med andre spørsmål angående ditt bilkjøp. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Hvis du er usikker på om bilforsikringen dekker advokatutgiftene dine hjelper vi deg gjerne med å finne ut av dette. Kontakt oss ved å sende e-post eller ringe, eller ved å fylle inn kontaktskjemaet til høyre.

Les også om bruktbilforhandlerens rettigheter her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.