Heving av bilkjøp – hva sier kjøpsloven?

Heving av bilkjøp – hva sier kjøpsloven?

Våre klienter lurer ofte på hvilke rettigheter kjøpsloven gir dem vedrørende heving av bilkjøp. Her vil vi skrive om hva kjøpsloven sier om heving av bilkjøp. Dette vil som oftest være kjøp mellom private. Dersom du lurer på noe eller har spørsmål er det bare hyggelig om du tar kontakt. Vi hjelper deg gjerne. Første henvendelse vil alltid være helt gratis og uforpliktende. Blir det aktuelt med et lengre samarbeid vil bilforsikringen din som oftest dekke store deler av advokatutgiftene.


Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Dersom du kjøper en bil av et forhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Denne loven inneholder lempeligere krav for heving av bilkjøp, da formålet er å beskytte forbrukere i handel med næringsdrivende.

Dersom du har kjøpt en bil privat handler du imidlertid ikke med næringsdrivende, og tilfellet vil dermed ikke reguleres av forbrukerkjøpsloven. Det er kjøpsloven som kommer til anvendelse i slike tilfeller.

Mens vilkåret for heving av bilkjøp i forbrukerkjøpsloven er at mangelen ikke er uvesentlig, er vilkåret for å heve bilkjøp i kjøpsloven at mangelen må være vesentlig. Dersom du har kjøpt en bil av en bilforhandler eller et verksted kan du lese mer i dette artikkelen om heving ved kjøp av ny bil.

Vi har skrevet en veldig utfyllende artikkel om å heve bilkjøp her.

Først litt om reklamasjon

Dersom du har oppdaget en skade på bilen som ikke var en del av avtalen er det ekstremt viktig at du følger reklamasjonsreglene. Reklamasjonsreglene inneholder krav om at du må melde fra om mangelen innen en viss tid. Formålet med reglene er blant annet å gi selger rett til å sikre bevis samt rette mangelen så fort som mulig. Reklamasjonsfristene inneholder forskjellige frister; en relativ og en absolutt.

Dersom du ikke overholder reklamasjonsreglene vil du faktisk tape din rett til å gjøre mangelen gjeldende, og mister du retten til å kreve heving av bilkjøpet.

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen regulerer et absolutt tidspunkt etter overtakelsen hvor du ikke lenger kan reklamere. Dette er fordi selger før eller siden må kunne si seg ferdig med kjøpet.  Ved forbrukerkjøp (kjøp fra forhandler) er den absolutte fristen fem år, mens ved kjøpsloven (kjøp fra privat) er den absolutte fristen to år.

Du har altså kortere tid på å reklamere over en mangel på et bilkjøp når du kjøper den privat av en annen person. Vær imidlertid obs på at dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid enn to år, vil det være dette som gjelder.

Relativ reklamasjonsfrist

Den relative reklamasjonsfristen er den største fellen for mange, og kan føre til at du mister retten til heving av bilkjøp. Det følger både av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdage mangelen.

Hva som ligger i rimelig tid vil variere ut fra det konkrete saksforholdet. Har du oppdaget en feil på bilen, og latt den bli stående i garasjen i flere uker uten å melde fra til selgeren, kan ditt mangelskrav henge i en tynn tråd.

Du vil imidlertid alltid ha tid til å gjøre nærmere undersøkelser for å faktisk klargjøre om det foreligger en feil ved bilen eller ikke. Som grovt kriterium kan du tenke deg hvor lang tid en aktsom person ville brukt på å si fra til selger om mangelen. Er det klart at du burde gitt beskjed før vil du muligens ikke kunne kreve heving av bilkjøpet.

Dersom du skjønner at du ikke reklamerer innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdage mangelen er det lurest å ikke si konkret til selgeren når mangelen oppsto. Han må jo tross alt bevise at du har reklamert for sent

Det er viktig å påpeke at den relative reklamasjonsfristen vil være endel kortere ved kjøp mellom private i forhold til kjøp fra en forhandler. Kjøper du bilen privat fra en annen person vil den relative reklamasjonsfristen bero på en konkret vurdering. Men dersom kjøpet ditt kategoriseres som et forbrukerkjøp vil den relative reklamasjonsfristen aldri være kortere enn to måneder.

Dette betyr at du vil ha endel lengre tid på å reklamere dersom du kjøper fra forhandler. Men selvfølgelig vil det lønne seg å reklamere så fort som mulig, dette kan også ha en viss vekt i spørsmålet om heving av bilkjøpet.

Heving av bilkjøpVilkårene for heving av bilkjøp

Vilkårene for å kunne kreve retting, prisavslag, heving  og liknende er primært at det foreligger en mangel. For spørsmålet om heving av bilkjøp er det et tilleggsvilkår om at mangelen er vesentlig eller ikke uvesentlig. Først vil det gås gjennom hva som ligger i mangelsvurderingen, før vi vil gå gjennom hva som ligger i kravet om vesentlighet for å heve bilkjøpet.

Mangel

Hva som er en mangel ved et bilkjøp er i grove trekk enhver feil ved bilen som du ikke kunne forvente at bilen hadde etter avtalen. Det følger av kjøpsloven at bilen skal være i den stand som følger av avtalen. Derfor vil avtalen naturligvis være viktig.

Man må derfor se i hva som står i annonsen og kjøpekontrakten. Står det i kjøpekontrakten at setet har en rift på høyre side, kan du ikke påberope deg dette som en mangel i etterkant. Hvis det derimot fremgår av avtaleannonsen eller kjøpekontrakten – enten direkte eller indirekte – at bilen selges uten synlige feil, vil det være en klar mangel om setet har en rift på høyre side.

Liknende vil det være en mangel hvis bilen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om bilen, eller dersom selger har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved bilen som han måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

I mange avtaler om bilkjøp mellom to private vil det stå i kontrakten at bilen selges «som den er». Dette er en vanlig måte for selger å beskytte seg mot mangler ved bilen som viser seg etter kjøpet. Dersom et slikt forbehold er skrevet inn i kontrakten er det likevel ikke sagt at det ikke kan foreligge en mangel.

Det følger av kjøpsloven at tingen da må være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Terskelen er dermed noe høyere enn ved en vanlig mangelsvurdering. Selv om det foreligger et «som den er» forbehold vil det uansett være en mangel dersom det foreligger en opplysningssvikt som nevnt i forrige avsnitt. Du er dermed ikke nødvendigvis avskåret fra å heve bilkjøp dersom selger har tatt et forbehold.

Vesentlighetskravet

Dersom det foreligger en mangel er neste vilkår for heving av bilkjøp at mangelen må være vesentlig.

Vær oppmerksom at dersom du har kjøpt bilen fra en næringsdrivende er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Her er vilkåret for heving av bilkjøp av mangelen ikke er uvesentlig. Det skal altså mindre til i slike tilfeller.

Hva som er vesentlig må avgjøres etter en kontret helhetsvurdering av sakens forhold. Etter høyesterettspraksis er vurderingstemaet om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.

Du må imidlertid være forberedt på at hovedregelen er at avtaler skal holdes, slik at dersom det er mulighet for å opprettholde balansen i avtalen via retting eller prisavslag, vil det være vanskeligere å kreve heving av bilkjøpet og komme seg ut av kontrakten.

En rekke momenter er sentrale i vurderingen av om du kan kreve heving av bilkjøp. Etter høysesterettspraksis har imidlertid noen særlige momenter utpekt seg som sentrale.

Særlig vil et tungtveiende moment mot heving av bilkjøp være om mangelen enkelt kan rettes eller prisavslag vil være en tilstrekkelig reaksjon.

Det sentrale momentet er likevel hvilken betydning mangelen har for deg som kjøper. Var det en sentral forutsetning for kjøpet at bilen hadde en spesiell og sjelden motor, og denne blir viser seg å ikke fungere, vil det ikke hjelpe om selger kan reparere bilen ved å sette inn en nyere motor. Er det derimot noe galt med det ene baksetet, og dette enkelt kan repareres, vil et hevingskrav neppe føre frem.

Dersom selger har utvist skyld er han ikke like beskyttelsesverdig, og dette er derfor også et viktig moment i vesentlighetsvurderingen. Har det oppstått en mangel som selger ikke hadde noen mulighet for å oppdage, vil det være mindre sjanse for å heve enn dersom han bevisst unnlot å opplyse om en feil ved bilen.

En ser dermed at et hevingskrav må bero på en konkret vurdering. Det er viktig å huske at heving av bilkjøp er en alvorlig beføyelse, slik at terskelen er ganske høy. Det som i hvert fall er klart er at terskelen er høyere dersom du har kjøpt bil privat i forhold til fra en forhandler.

Dersom du ikke tror at du vil nå frem med et krav om å heve bilkjøpet er det viktig at du er klar over at du fortsatt kan ha krav på retting, prisavslag eller erstatning.

Benytt advokat ved heving av bilkjøp

Kontakt oss ved å sende en uforpliktende melding dersom du har spørsmål om heving av bilkjøp eller andre liknende spørsmål. Husk at bilforsikringen din som oftest vil dekke advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne finne ut dette gratis. Ta kontakt med oss per telefon eller e-post, eller fyll in skjemaet til høyre.

Dersom du har solgt en bruktbil og fått et krav om heving av bilkjøp fra kjøper har vi skrevet en egen artikkel om dette. Den heter selgers rettigheter ved salg av bruktbil. Du kan lese mer om dette ved å trykke på lenken.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.