Heve bilkjøp – hva sier kjøpsloven?

Heve bilkjøp – hva sier kjøpsloven?

Våre klienter lurer ofte på hvilke rettigheter de har etter kjøpsloven når de skal heve et bilkjøp. Kjøpsloven kommer til anvendelse ved kjøp av bil mellom private, og som oftest ved bruktbilkjøp. I denne artikkelen vil vi gjøre rede for noen av reguleringene i kjøpsloven, herunder reklamasjon og hva som skal til for at det skal foreligge en mangel. 

Vi har mange års erfaring med reklamasjonssaker om heving etter bilkjøp. Vi har skrevet boken, og vi gir ofte uttalelser i saker om gjelder heving av bil og båt i media.

Lurer du på om du kan heve et bilkjøp? Ta kontakt med oss – våre advokater hjelper deg gjerne. Den første henvendelsen er alltid helt gratis, og du får en uforpliktende vurdering av din sak. Dersom det blir aktuelt med et lengre samarbeid, vil bilforsikringen vil som oftest dekke store deler av advokatutgiftene.

Bilde av boken

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Dersom du kjøper bilen din av en bilforhandler, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse på kjøpet. Forbrukerkjøpsloven har som hensikt å verne om forbrukere i handel med næringsdrivende. Loven har derfor for eksempel lempeligere krav for heving av bilkjøp. Du kan lese mer om dine rettigheter som forbrukerkjøper her.

Dersom du kjøper bilen din privat, handler du ikke med en næringsdrivende, men som oftest med en likeverdig privatperson. Kjøp av bruktbil vil som regel være et kjøp mellom to privatpersoner. For slike tilfeller er det kjøpsloven som kommer til anvendelse.

Forskjellen på lovenes beskyttelsesrekkevidde kan illustreres ved vilkåret for å heve et bilkjøp. Vilkåret for heving av bilkjøp etter forbrukerkjøpsloven er at mangelen ikke er uvesentlig. Vilkåret for å heve et bilkjøp etter kjøpsloven er at mangelen er vesentlig. Terskelen er følgelig høyere for å kunne heve et bilkjøp etter kjøpsloven, sammenliknet med forbrukerkjøpsloven.

Dersom du har kjøpt bilen din av en bilforhandler eller fra et verksted, kan du lese mer om heving ved kjøp av ny bil i denne artikkelen.

Vi har skrevet en veldig utfyllende artikkel om å heve bilkjøp her.

Litt om reklamasjonsfristene

Hvis du skulle oppdage en skade eller et avvik på bilen din som innebærer at den ikke er i kontraktsmessig stand, er det veldig viktig at du er klar over og følger reklamasjonsreglene. Reklamasjonsreglene krever at du melder fra om mangelen ved bilen innen en viss tid. Formålet med reglene er blant annet å gi selgeren rett til å sikre bevis. Selgeren må også få mulighet til å rette opp mangelen så snart som mulig. Videre gir reklamasjonsreglene selgeren en viss grad av forutsigbarhet, slik at han ikke blir møtt med hevingskrav mange år etter at salget ble gjennomført.

Dersom du ikke overholder reklamasjonsfristene, vil du tape din rett til å gjøre mangelen gjeldende overfor selgeren. Du vil også miste retten til å gjøre gjeldende krav på grunnlag av mangelen, som for eksempel heving.

Reklamasjonsreglene inneholder to ulike frister: en relativ frist, og en absolutt frist. Som det følger av ordlyden, vil den relative fristen kunne variere, mens den absolutte fristen setter en absolutt grense for det seneste tidspunktet å gi beskjed om mangelen på.

Ønsker du å lese mer om reklamasjonsfristen ved kjøp av bruktbil? Les vår artikkel om reklamasjon ved kjøp av bruktbil her.

 

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen setter en absolutt grense for hvor lenge du kan gjøre et mangelskrav gjeldende. Etter dette tidspunktet kan du ikke lenger reklamere, og du vil være avskåret fra å gjøre gjeldende krav som følge av mangelen. For private bilkjøp setter kjøpsloven en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Til sammenlikning er den absolutte fristen ved kjøp av bil fra bilforhandler på fem år.

Du har altså mye kortere tid på deg til å reklamere over en mangel ved bilen dersom du kjøper den av en privatperson. Selgeren kan imidlertid ha påtatt seg ansvar for mangler i lenger tid enn to år. Dette kan gjøres ved garanti eller annen avtale. I så fall vil dette gjelde foran kjøpslovens regulering.

Relativ reklamasjonsfrist

Den relative reklamasjonsfristen kan være vanskeligere å forholde seg til, ettersom den varierer med de konkrete forholdene. Dette er den største fellen for mange, og kan føre til at man mister retten til å heve bilkjøpet selv om man reklamerer innenfor den absolutte fristen.

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må reklamere på bilkjøpet innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Undersøkelsesplikten

Spørsmålet om når mangelen burde ha vært oppdaget, må ses i sammenheng med undersøkelsesplikten som påhviler deg som kjøper ved kjøp fra andre privatpersoner. Etter at bilen er overlevert til deg, skal du så snart som mulig undersøke den «slik god skikk tilser». Den relative reklamasjonsfristen begynner å løpe fra dette tidspunktet. Dersom du kan avdekke mangelen ved en undersøkelse av bilen, men unnlater å foreta deg slik undersøkelse, kan du risikere at den relative reklamasjonsfristen løper ut selv om du ikke enda er klar over at mangelen er der. 

Kravet om reklamasjon «innen rimelig tid»

Hva som ligger i kravet om «innen rimelig tid», vil variere med det konkrete saksforholdet. Dersom du oppdager en feil på bilen din, men lar den bli stående i garasjen i flere uker før du melder fra om feilen til selgeren, vil du trolig være avskåret fra å gjøre mangelskravet gjeldende.

For øvrig vil hva som regnes å være «innen rimelig tid» variere med avtalen, forholdet mellom kontraktspartene og din mulighet til å oppdage mangelen. Her kan det for eksempel bli avgjørende om det krever særlig sakkunnskap å se om det foreligger en mangel. Dersom du ikke har den nødvendige sakkunnskapen, kan du bli nødt til å benytte deg av en sakkyndig til å vurdere om det virkelig foreligger en mangel. Du vil således alltid ha tid på deg til å foreta nærmere undersøkelser av bilen før du kan reklamere. Slik kan du klarlegge om det faktisk foreligger en feil ved bilen eller ikke.

Som et grovt utgangspunkt kan du tenke deg hvor lang tid en normal, aktsom person ville ha brukt på å finne ut av og gi beskjed om mangelen. Dersom det er klart at du har brukt unødig lenger tid enn dette, vil den relative reklamasjonsfristen trolig være oversittet.

Den relative reklamasjonsfristen ved forbrukerkjøp

Den relative reklamasjonsfristen er kortere ved kjøp mellom privatpersoner sammenliknet med kjøp fra en bilforhandler. Ved privat bilkjøp beror den relative reklamasjonsfristen, som nevnt, på en konkret vurdering. Dersom du kjøper bilen din fra en forhandler, og kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven, vil den relative reklamasjonsfristen aldri være kortere enn to måneder. Dette innebærer at du har lenger tid på deg til å reklamere dersom du kjøper bil fra en bilforhandler.

Uansett hvilken lov som kommer til anvendelse, vil det lønne seg å undersøke bilen og reklamere på eventuelle feil så snart som mulig. Dette vil være lojalt overfor selgeren, som vil få mulighet til å rette feilen. Hvor kort tid du bruker på å reklamere kan også få en viss betydning for spørsmålet om heving av bilkjøpet.

Heve bilkjøp?
Ønsker du å heve et bilkjøp? Flere vilkår i kjøpsloven må være oppfylt før du kan heve et bilkjøp.

Vilkårene for å heve et bilkjøp

Vilkåret for å kunne kreve retting, prisavslag, heving og liknende er primært at det foreligger en mangel ved bilen. Ved spørsmål om heving av bruktbilkjøp mellom privatpersoner gjelder i tillegg et vilkår om at mangelen må være vesentlig. Det vil i det følgende først gjøres rede for hva som ligger i mangelsvurderingen, og videre hva vesentlighetskravet innebærer. Dersom du ønsker å vite mer om de ulike mangelskravene, kan du lese vår artikkel om hvilke rettigheter du har som bilkjøper her.

Hva er en mangel?

En mangel er en feil eller et avvik som innebærer at bilen ikke er i kontraktsmessig stand, det vil si at den avviker fra det som følger av avtalen. Det kan også være en mangel ved bilen dersom den ikke er i samsvar med de forventninger du har til den, ikke har slike egenskaper som selgeren har forsikret om, eller dersom den ikke oppfyller de tekniske krav som skal dokumenteres ved godkjenning etter krav fra Statens vegvesen.

Viktig utgangspunkt – avtalen

Ettersom en mangel kan være enhver feil ved bilen som avviker fra kjøpsavtalen, vil denne naturligvis være et viktig utgangspunkt ved mangelsvurderingen. Bilen skal være i slik stand som følger av avtalen. Dersom det står i annonsen og avtalen at førersetet har en rift på høyre side, kan du ikke påberope deg denne som mangel i etterkant av kjøpet. Dersom det fremgår av avtalen at bilen selges uten synlige feil, vil det klart være en mangel dersom det er en rift i førersetet.

«som den er»-forbehold

I mange avtaler om bilkjøp mellom privatpersoner står det at bilen selges «som den er». Dette er svært vanlig, og beskytter selgeren mot senere mangelskrav. I slike tilfeller selges bilen slik den er ved besiktigelsen, med eventuelle skjulte mangler. Dersom du ønsker å kjøpe en bil med et «som den er»- eller liknende forbehold, bør du derfor vurdere å foreta en mer grundig undersøkelse av bilen før du inngår avtale om kjøp.

En bil solgt med et «som den er»-forbehold, kan likevel være mangelfull dersom den ikke svarer til opplysninger gitt av selgeren. Tilsvarende gjelder hvis selgeren forsømmer å si ifra om vesentlige forhold ved bilen som han måtte kjenne til, og som du må regne med å få. For eksempel er selgeren klar over at bilens kilometerstand avviker fra det som er opplyst, eller at bilen tidligere har blitt skadet i en kollisjon. I slike tilfeller plikter selger å opplyse deg om forholdet, selv om bilen selges med et «som den er»-forbehold. Dersom han unnlater å gjøre dette, vil du kunne gjøre mangelskrav gjeldende.

Du vil heller ikke være avskåret fra å gjøre mangelen gjeldende dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Les mer om hva som kan utgjøre en mangel i bilkjøp her.

Enhver feil ved bilen kan i prinsippet utgjøre en mangel. Det er imidlertid ikke enhver feil som gir grunnlag for å kreve heving. Mangelen må også være vesentlig.

Vesentlighetskravet

Dersom det foreligger en mangel ved bilen, er neste vilkår at mangelen må være vesentlig. Her er terskelen høyere enn ved kjøp av bil fra bilforhandler som reguleres av forbrukerkjøpsloven, hvor det skal mindre til. Heving er en inngripende beføyelse. Heving av kjøp innebærer at ytelsene må tilbakeføres, og kan være en økonomisk påkjenning for selgeren. Derfor er vilkårene for heving generelt strengere enn for de øvrige beføyelsene, som for eksempel retting eller prisavslag.

Videre er heving et unntak fra det grunnleggende prinsippet i norsk rett om at avtaler skal holdes. Unntaket gjelder for de tilfeller hvor det foreligger et slikt misforhold mellom partene og ytelsene, at det er rimelig for kjøperen å heve til tross for konsekvensene som heving måtte medføre for selgeren. Dersom balansen mellom ytelsene kan gjenopprettes ved for eksempel prisavslag, slik at bilens tilstand står i et rimelig forhold til prisen, vil dette være å foretrekke. Det vil da være vanskelig å få gjennomslag for et hevingskrav.

Hvordan avgjør man om en mangel er vesentlig?

Hva som utgjør en vesentlig mangel, må avgjøres ved en konkret helhetsvurdering av sakens forhold. Det følger av rettspraksis at vurderingstemaet er hvorvidt kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Følgende momenter vil være relevante ved vurderingen:

  • Det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse: Dette er utgangspunktet og det sentrale momentet ved vurderingen. Mangelen må være av en viss størrelse. Et mindre avvik ikke være tilstrekkelig for å få gjennomslag for hevingskravet.
  • Om selgeren kan bebreides for mangelen: Dersom selgeren har utvist skyld og kan bebreides for mangelen, er det ingen grunn til å beskytte ham mot et hevingsoppgjør. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom han bevisst unnlater å opplyse om vesentlige feil ved bilen.
  • Om det foreligger flere feil: Dersom det foreligger flere feil ved bilen, skal disse legges sammen ved vesentlighetsvurderingen. Selv om feilene isolert sett ikke er vesentlige, kan de samlet sett kvalifisere til en vesentlig mangel. At det foreligger flere feil ved bilen kan også indikere at selgeren har unnlatt å gi riktige opplysninger om bilens virkelige tilstand.
  • Usikkerhet rundt utbedring: Heving vil være aktuelt dersom det er usikkert om, eventuelt hvordan, feilen kan utbedres. Dette er en risiko som selgeren bør være nærmest til å bære. Han vil i så fall få muligheten til å undersøke og få avklart hva som er årsaken til feilen, sørge for utbedring og deretter selge bilen på nytt.
  • Høy utbedringssum: Heving vil også være aktuelt dersom utbedringskostnadene er høye sett i forhold til kjøpesummen og forholdene ellers.
  • Feilens betydning for deg som kjøper: Dersom feilen innebærer at ditt formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet, eller at bilen ikke lenger er i samsvar med dine forventninger og forutsetninger for kjøpet, kan dette være et moment til fordel for heving. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom du kjøper en dyr bil med en spesialmoltor, og denne viser seg å være ødelagt.
  • Om det kan være tilstrekkelig med retting eller prisavslag: Som nevnt, er heving den mest alvorlige og inngripende misligholdsbeføyelsen. Dersom ubalansen i kjøpsforholdet kan rettes ved at selger får muligheten til å rette mangelen, eller du kan få et prisavslag slik at bilens verdi i større grad gjenspeiler dens verdi, vil det trolig ikke være mulig å heve kjøpet.

Eksempler på vesentlige mangler:

Eksempler på mangler hvor kjøper har fått medhold i sitt hevingskrav i Forbrukerklageutvalget er ødelagt toppakning, manglende informasjon om at bilen var importert, feil ved motoren og det elektriske anlegget, feil opplysninger om tidligere eiere og servicehistorikk, feil på bremsene og høyt motoroljeforbruk.

Det er ikke gitt at du vil få medhold i kravet om å heve kjøpet av bruktbilen. Det er likevel viktig å være klar over at du uansett kan ha krav på retting, prisavslag eller erstatning. Les mer om de alternative misligholdsbeføyelsene ved feil på bruktbil her.

Benytt advokat når du ønsker å heve bilkjøp

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om heving av bilkjøp eller andre liknende spørsmål. Vi kan hjelpe deg med en uforpliktende og gratis vurdering av din sak. Husk også at bilforsikringen din ofte vil dekke advokatutgiftene. Ta kontakt med oss per telefon eller e-post, eller fyll in skjemaet til høyre.

Dersom du har solgt en bruktbil og fått et krav om heving av bilkjøp fra kjøper, kan du lese mer om dine rettigheter som selger ved salg av bruktbil her.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.