Heving av motorsykkelkjøp

Heving av motorsykkelkjøp

Har du oppdaget at noe er feil med motorsykkelen du har kjøpt? Noen ganger er mangelen så stor og betydningsfull, at man helst vil trekke seg fra kjøpskontrakten. I denne artikkelen vil vi gjennomgå hva heving innebærer, og hvilke vilkår som må være oppfylt for at heving kan komme på tale.


Hva er heving?

Dersom det foreligger en mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, foreligger det et kontraktsbrudd. Da kan det bli aktuelt å gjøre ulike kontraktsbruddskrav gjeldende. Du kan lese mer om mangler ved kjøp av motorsykler her.

Ved mangler er de aktuelle krav som følger:

Bilde av boken
  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Retting
  • Omlevering
  • Prisavslag
  • Heving
  • Erstatning

Heving er altså et av flere mulige kontraktsbruddskrav som kan bli aktuelle ved kontraktsbrudd. Heving er imidlertid den mest inngripende og alvorlige kontraktsbruddsvirkningen. En hevingsrett for kjøperen kan få store økonomiske konsekvenser for selgeren.

Heving innebærer at partenes forpliktelser etter kontrakten bortfaller. Ved heving av et kjøp blir selgeren fritatt for leveringsplikt, samtidig som kjøperen fritas fra plikten til å betale kjøpesummen. Dersom kontrakten på hevingstidspunktet er helt eller delvis oppfylt, kan det bli tale om tilbakeføring av ytelsene som allerede er prestert. Kjøperen slipper å betale kjøpesummen, og at motorsykkelen må leveres tilbake.

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Heving utgjør dermed et unntak fra dette utgangspunktet, fordi det innebærer at avtalen oppheves. Det vil likevel kunne bli aktuelt dersom det foreligger et så alvorlig kontraktsbrudd at det er rimelig med en hevingsrett for kjøperen.

Vilkår for heving

Grunnvilkåret for et hvert kontraktsbruddskrav er at det foreligger et kontraktsbrudd som ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side.

Fordi heving fører med seg så inngripende følger, oppstilles det strengere vilkår for å kreve heving, sammenliknet med for eksempel retting eller prisavslag. Heving er etter sin art en kontraktsbruddsvirkning som skal være forbeholdt de tilfellene hvor heving etter en samlet vurdering fremstår som en rimelig reaksjon på kontraktsbruddet.

Reglene for heving er noe forskjellige etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Som utgangspunkt kommer kjøpsloven til anvendelse dersom du har kjøpt motorsykkelen fra en privatperson, mens forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse dersom du har kjøpt motorsykkelen fra en næringsdrivende. Du kan lese mer om grensen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her.

Heving etter kjøpsloven

Det fremgår av kjøpsloven § 39 at vilkåret for å heve et motorsykkelkjøp er at mangelen medfører et «vesentlig kontraktsbrudd».

§ 39. Heving.

(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd.

(2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Vilkåret om «vesentlig kontraktsbrudd» innebærer at det bare foreligger hevingsrett dersom kontraktsbruddet er av nærmere kvalifisert art. Begrunnelsen for en slik terskel kan forklares med de inngripende virkningene heving har på kontraktsforholdet. Heving kan ramme forholdsvis hardt.

Heving etter forbrukerkjøpsloven

Det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 32 at forbrukeren kan heve avtalen når mangelen ikke er «uvesentlig».

§ 32. Heving

I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Dersom vilkåret om en ikke «uvesentlig» mangel i forbrukerkjøp sammenliknes med vilkåret om «vesentlig» mangel i vanlige kjøp, kan man se at vilkåret for å heve når man handler som forbruker er mindre strengt. Terskelen er fortsatt høyere enn andre kontraktsbruddskrav som retting, omlevering og prisavslag, men den er lavere enn det som kreves for heving etter kjøpsloven.

Det gjelder dermed et lempeligere vilkår for å heve et motorsykkelkjøp dersom man handler som forbruker med en næringsdrivende, enn dersom man handler med en privatperson.

Mangelen må likevel ikke være «uvesentlig». Terskelen er høy, slik at ikke enhver feil vil kunne gi rett til heving. Dette må nok en gang ses i sammenheng med hevingens inngripende virkning på kontraktsforholdet.

Momenter i hevingsvurderingen

Heving krever både etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven en vurdering av om mangelen er av en viss kvalifisert art, slik at terskelen for heving er nådd.

Hovedspørsmålet er etter rettspraksis om kjøperen har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Dette innebærer at det ikke bare er selve kontraktsbruddet som vurderes, men også hvilke virkninger kontraktsbruddet har for kontrakten og partene. Dessuten vil virkningene av heving måtte holdes opp mot alternative sanksjoner mot kontraktsbruddet.

Mangelen må være så kvalifisert at det anses som rettferdig at kjøperen får levere tilbake motorsykkelen til selger, med den konsekvens at selger må betale tilbake kjøpesummen.

Det skal foretas en konkret helhetsvurdering, der en rekke ulike momenter må tas i betraktning. Disse vil bli gjennomgått nedenfor.

Kontraktsbruddets art og omfang

Utgangspunktet må alltid tas i kontraktsbruddets art og omfang. Etter rettspraksis er det sentrale moment i vurderingen det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. Med dette menes at det må tas stilling til om kontraktsbruddet isolert sett er av større eller mindre betydning.

Dersom feilen er en ripe i lakken på motorsykkelen, er dette en feil som isolert sett ikke er av så stor betydning. En slik feil vil dessuten ofte relativt enkelt kunne rettes opp. En annen sak er dersom det er så store feil ved motoren, at sykkelen ikke engang starter.

Betydning for kjøper og selger

Et viktig moment er mangelens betydning for både kjøper og selger. Jo større betydning mangelen har for deg som kjøper, desto større vil sannsynligheten være for at du har rett til å heve. På samme måte vil store og alvorlige konsekvenser på selgers side, kunne trekke i retning av at kontraktsbruddet burde rettes opp på andre måter enn ved heving. Her er det etter rettspraksis også anledning til å legge vekt på helt individuelle forhold.

Skyld hos selger

Videre legges det ofte mye vekt på om selger er å bebreide eller ikke. Heving er inngripende overfor selger, men dersom han er å bebreide for forholdet vil han ikke være like beskyttelsesverdig. Momentet er kanskje særlig tungtveiende ved grovere former for skyld eller illojalitet. For eksempel opplysningssvikt.

Kan andre beføyelser rette opp mangelen?

Det legges også ofte stor vekt på om alternative kontraktsbruddskrav vil kunne rette opp mangelen. Tanken er her at heving ikke bør skje dersom kontraktsbruddet på en tilfredsstillende måte kan sanksjoneres ved andre beføyelser.

Som nevnt er utgangspunktet at avtaler skal holdes, slik at man aller helst ønsker å rette opp i mangelen uten at avtalen bortfaller. Dette henger sammen med at heving nærmest bør oppfattes som en siste utvei. Heving vil som regel ramme selgeren hardt. Dersom kontraktsbruddet kan kompenseres gjennom andre kontraktsbruddskrav, vil dette normalt være å foretrekke.

Høyesterett har derfor flere ganger uttalt at en dersom et prisavslag vil være en tilstrekkelig og rettferdig reaksjon, vil dette i de aller fleste tilfeller være mer aktuelt enn heving.

Hvordan fremsette krav om heving

De ulike kontraktsbruddskravene er ikke virkninger av kontraktsbrudd som automatisk inntrer.

For at kjøperen skal ha krav på å heve et motorsykkelkjøp som ikke tilfredsstiller kontraktens krav, må dette  gjøres gjeldende for selger. Kjøperen må reklamere på mangelen, og reklamasjonen må overholde reklamasjonsfristen. De aktuelle reklamasjonsbestemmelsene er kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27.

Det finnes både en relativ og en absolutt frist. Den relative fristen innebærer at kjøper må ha reklamert «innen rimelig tid» fra mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget . Den absolutte fristen er 2 år fra gjenstanden ble overtatt. I forbrukerkjøp er den absolutte fristen 5 år dersom tingen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år.

Dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid, er det dette som vil gjelde.

Ved kjøp etter kjøpsloven gjelder det for heving i tillegg et krav om spesiell reklamasjon. Spesiell reklamasjon innebærer at man i tillegg til å opplyse om manglene, må spesifisere at man ønsker å heve kjøpet. Dette må ses i sammenheng med den inngripende reaksjonen heving er, og at det skal gi selgeren mulighet til å innrette seg etter hevingskravet.

Les om angrerett ved bilkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.