Heve kjøp etter kjøpsloven

Heve kjøp etter kjøpsloven

Etter kjøpsloven kan en kjøper heve dersom den aktuelle mangelen ved bilen, båten eller campingvognen medfører et «vesentlig kontraktbrudd». I tillegg kreves det at selger ikke har foretatt retting og at kjøper har reklamert innen rimelig tid.

Når gjelder kjøpsloven?

Kjøpsloven gjelder ved kjøp og salg mellom to privatpersoner eller mellom to næringsdrivende. Loven gjelder så langt annen spesialregulering ikke kommer til anvendelse. Eksempelvis regulerer avhendingslova kjøp og salg av eiendom. Kjøp og salg av bil, campingvogn og båt reguleres imidlertid av kjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven gjelder på sin side der en forbruker kjøper en vare av en næringsdrivende. Dersom du kjøper en bil, båt eller campingvogn hos en forhandler, vil altså forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Det kan du lese mer om her.

Bilde av boken

Heve kjøp etter kjøpsloven

Kjøpsloven § 39 første ledd angir at bilkjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører et «vesentlig kontraktbrudd». Videre fremgår det av bestemmelsens andre ledd at kjøperen må sende melding om heving «innen rimelig tid» etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 og 36. I tillegg gjelder et krav om manglende retting fra selgers side.

Vesentlig mangel

Heving er først og fremst betinget av at det foreligger en mangel. Bilen, båten eller campingvognen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. kjøpsloven § 17. Dersom annet ikke er avtalt skal bilen, båten eller campingvognen passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til eller et bestemt formål som selger var eller måtte være kjent med ved avtaleinngåelsen. Videre foreligger en mangel dersom den ikke svarer til de opplysninger selger har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk i sin markedsføring eller ellers, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. kjøpsloven § 18.

Videre må mangelen være «vesentlig», hvilket må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Vurderingstemaet vil være om kjøperen har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten, jf. Rt. 1998 s. 1510 (Hussopp-dommen). Relevante momenter er blant annet mangelens objektive størrelse, dens betydning for kjøperen, om andre mangelsbeføyelser som prisavslag kan gjenopprette kontraktsforholdets balanse, betydningen heving vil ha for selger og grad av skyld hos selger.

Eksempelvis vil mangler ved motoren kunne være en vesentlig mangel, mens en ripe vil kunne fikses gjennom retting eller et prisavslag. 

Manglende retting

Selger har rett og plikt til å rette mangelen eller omlevere varen, så lenge det kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen, jf. kjøpsloven § 34 og § 36. Dersom retting eller omlevering ikke blir utført overhodet eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen klaget over mangelen, kan kjøper kreve heving av kjøpet etter § 39. Dette gjelder derimot ikke om kjøperen avslår avhjelp som han har plikt til å motta.

Reklamasjonsfrist

For å beholde sin hevingsrett må kjøper «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selger melding som angir hva slags mangel det gjelder jf. kjøpsloven § 32 første ledd. I tråd med lovforarbeidene er det normalt tilstrekkelig å forklare hvordan mangelen viser seg i en melding til selger, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 80. Dette kalles den relative og nøytrale reklamasjonsfristen. Fristen må beregnes etter en konkret vurdering, men ligger ofte et sted mellom 2 og 3 måneder. Etter forholdene kan imidlertid fristen være kortere, og det anbefales derfor å reklamere snarest.

I tillegg følger en relativ og spesifisert frist av kjøpsloven § 39 andre ledd, hvor det fremgår at kjøper må gi melding om heving «innen rimelig tid» etter at han eller hun fikk eller burde fått kjennskap til mangelen. Kjøper må altså sende en melding som påpeker at vedkommende ønsker å heve kjøpet.

Den absolutte fristen for å fremme et krav om heving er 2 år etter overtakelse ev bilen, båten eller campingvognen, jf. kjøpsloven § 32 andre ledd. Skulle en mangel vise seg etter dette tidspunktet er hevingsretten tapt.

Erstatning

I tillegg til å heve kjøpet kan kjøper etter omstendighetene ha rett til erstatning. Det gjelder dersom mangelen skyldes en feil eller forsømmelse fra selgers side eller tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som var tilsiktet av selger, jf. kjøpsloven § 40. Videre er erstatning betinget av at det foreligger et økonomisk tap som følge av den aktuelle mangelen. Det kan eksempelvis være tilfellet dersom campingvognen lider av fukt, og klær av den grunn har blitt ødelagt. 

Andre mangelsbeføyelser

Dersom det ikke foreligger et «vesentlig kontraktbrudd» eller du som kjøper ikke ønsker å annulere kjøpet, kan du velge å fremme et krav om prisavslag i stedet. I så tilfelle skal forholdet mellom den nedsatte prisen og den avtalte prisen svare til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden, jf. kjøpsloven § 38.

Advokathjelp med å heve kjøp etter kjøpsloven

Ønsker du advokatbistand med å heve kjøp etter kjøpsloven? Flere av biladvokatene i Advokatfirmaet Teigstad har god kompetanse på området. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Husk også at din bilforsikring vil dekke store deler av eventuelle videre advokatutgifter

Vanlige spørsmål

Hva regulerer kjøpsloven?

Kjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom to privatpersoner eller mellom to næringsdrivende, eksempelvis kjøp av bil, campingvogn eller båt inngått mellom to privatpersoner.

Hva er vilkårene for å heve etter kjøpsloven?

Kjøpsloven § 39 første ledd angir at kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører et «vesentlig kontraktbrudd». Videre stilles krav om at retting ikke er aktuelt eller har vært vellykket og at kjøper reklamerer i tide.

Hva innebærer vilkåret «vesentlig kontraktbrudd»?

Vilkåret «vesentlig kontraktbrudd» fordrer en konkret helhetsvurdering. Vurderingstemaet vil være om kjøper har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten, jf. Rt. 1998 s. 1510 (Hussopp-dommen).

Hva er en mangel?

En mangel foreligger dersom bilen, båten eller campingvognen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. kjøpsloven § 17. 

Hva er fristen for å reklamere etter kjøpsloven?

Kjøperen må gi selger melding om hva slags mangel saken gjelder og at han eller hun ønsker å heve kjøpet «innen rimelig tid» etter at vedkommende fikk eller burde fått kjennskap til mangelen. I tillegg gjelder en absolutt reklamasjonsfrist som utløper to år etter overtakelse. 

Kan jeg kreve erstatning i tillegg til heving?

Ja, dersom mangelen har påført deg et økonomisk tap utover selve verdireduksjonen av bilen, båten eller campingvognen kan du kreve dette tapet erstattet av selger. 

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, Universitetsforlaget, 2. utgave, 2021.

Rognlien, Stein og John Egil Bergem. Kjøpsloven med kommentarer, 4. utg., Ebok: Gyldendals Juridiske Kommentarserie, 2020.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21676/73172.pdf?sequence=3

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.