Heve kjøp etter forbrukerkjøpsloven

Heve kjøp etter forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven kan en forbruker som utgangspunkt heve et kjøp dersom det foreligger en mangel, untatt når mangelen er «uvesentlig» og selger ikke har foretatt retting eller omlevering uten opphold. I tillegg må forbrukeren reklamere innen rimelig tid.

Forbrukerkjøpslovens anvendelsesområde

Forbrukerkjøpsloven gjelder ved forbrukerkjøp, med mindre andre særlover kommer til anvendelse. Et forbrukerkjøp omfatter salg av eksempelvis bil, båt, campingvogn eller andre ting til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Dersom du som privatperson kjøper en bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. 

Til sammenlikning gjelder kjøpsloven ved kjøp mellom to privatpersoner og mellom to næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven gir imidlertid deg som kjøper et sterkere vern, herunder er det enklere å heve, lengre reklamasjonsfrister og selgers opplysningsplikt er skjerpet. 

Bilde av boken

Hevingsvilkår etter forbrukerkjøpsloven

En forbruker kan heve en avtale om kjøp av f.eks. bil, båt eller campingvogn når det foreligger en mangel, unntatt når mangelen er «uvesentlig», jf. § 26 og § 32. I tillegg er det et vilkår at selger ikke har foretatt avhjelp og at kjøper har reklamert i tide. 

Mangel

Bilen, båten eller campingvognen har en mangel dersom den ikke er «i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen», jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15. Det vil altså si at en mangel foreligger dersom bilens tilstand avviker fra det som fremgår av avtalen med selger. 

Videre anses en mangel å foreligge dersom selgeren har forsømt å gi relevant opplysninger om tingen som vedkommende burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å rekne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. § 16 bokstav b. Det samme gjelder dersom gjenstanden ikke svarer til opplysninger selger har gitt i sin markedsføring eller ellers, med mindre selger før kjøpet retter opplysningene på en tydelig måte eller kan bevise at de ikke kan ha innvirket på kjøpet, jf. § 16 bokstav c.

Solgt «som den er»

For en bil, båt eller campingvogn solgt «som den er» eller med andre liknende forbehold, anses en mangel å foreligge dersom den er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummen og forholdene ellers. Med andre ord må forbrukeren forvente en viss slitasje ved kjøp av en bruktbil. Desto eldre og billigere bilen er, jo mer slitasje og eventuelle andre skader må kjøper forvente. Er det tale om en relativt ny bil til en høy pris må kjøper derimot kunne forvente at bilen er nærmest feilfri.

En mangel foreligger også ved forsømte eller feilaktige opplysninger etter § 16 bokstav b og c nevnt over.

Mangelen er ikke uvesentlig

Videre må den aktuelle mangelen ikke være «uvesentlig», jf. forbrukerkjøpsloven § 32. En viss terskel er altså oppstilt før heving kan godtas. Dette har sammenheng med hovedregelen om at avtaler skal holdes. Likevel er denne terskelen relativt lav ved forbrukerkjøp, sammenliknet med privatkjøp.

Hvorvidt mangelen ikke er «uvesentlig» beror på en konkret helhetsvurdering. Avgjørende vil være om kjøper har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten. Relevante momenter vil være det objektive avvik fra avtalemessig oppfyllelse, mangelens betydning for forbruker, om et prisavslag kan avbøte mangelen, skyld hos selger og hvilke konsekvenser heving vil ha for selger. En advokat kan bistå deg med å foreta denne vurderingen.

Manglende avhjelp

Selger har både en rett og plikt til å foreta avhjelp, altså enten retting eller omlevering, dersom dette skjer uten opphold. Dersom selger sørger for slik retting eller omlevering, kan ikke forbrukeren kreve heving, jf. § 29 tredje ledd. Manglende avhjelp fra selger er altså et vilkår for å heve.

Reklamasjonsfrister

For å ha sitt mangelskrav i behold, herunder et krav om heving, må forbrukeren overholde både en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist. 

Etter den relative reklamasjonsfristen må forbrukeren «innen rimelig tid» etter at hun eller han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selger melding om at hun eller han vil påberope seg mangelen, jf. § 27 første ledd. Hva som er «innen rimelig tid» må avgjøres ut fra de konkrete omstendighetene. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder fra tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen.

Videre angir § 27 andre ledd at reklamasjon må skje senest to år etter at forbrukeren overtok tingen. For ting som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette vil gjelde de aller fleste biler. Med andre ord kan ikke en mangel gjøres gjeldende dersom den først oppdages senere enn fem år etter overtakelse. 

Kontakt oss for advokathjelp

Ønsker du bistand med å heve en kjøpsavtale? Advokatfirmaet Teigstad har kompetansen du trenger på området, og følger opp tvisten med selger for deg. Husk at din bilforsikring dekker store deler av advokatutgiftene ved en slik tvist. Ved første samtale med våre advokater kan vi hjelpe deg med å undersøke vilkårene i din forsikring helt uten kostnad. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet under. 

Vanlige spørsmål

Når gjelder forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven gjelder ved forbrukerkjøp, med mindre andre særlover kommer til anvendelse. Et forbrukerkjøp omfatter salg av eksempelvis bil, båt, campingvogn eller andre ting til en forbruker når selgeren opptrer i næringsvirksomhet. 

Hva er vilkårene for å heve etter forbrukerkjøpsloven?

En forbruker kan heve en avtale om kjøp av f.eks. bil, båt eller campingvogn når det foreligger en mangel, unntatt når mangelen er «uvesentlig». I tillegg er det et vilkår at selger ikke har foretatt avhjelp og at kjøper har reklamert i tide. 

Hva er en mangel?

Bilen, båten eller campingvognen har en mangel dersom den ikke er «i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen», jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15. Det vil altså si at en mangel foreligger dersom bilens tilstand avviker fra det som fremgår av avtalen med selger. 

Hva er fristen for å heve etter forbrukerkjøpsloven?

Forbrukeren må «innen rimelig tid» etter at hun eller han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selger melding om at hun eller han vil påberope seg mangelen, jf. § 27 første ledd. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. Videre angir § 27 andre ledd at reklamasjon må skje senest to år etter at forbrukeren overtok tingen.

Må jeg betale for advokat?

Din bilforsikring vil dekke mesteparten av advokatutgiftene. Normalt må kjøper betale en egenandel på 2 000 til 5 000 kroner, og 20% av det overskytende. Forsikringsselskapet vil altså dekke rundt 80% av utgiftene. 

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Herman Bruserud. Kjøpsrett, 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/8471/thesis.pdf?sequence=2

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.