Heve kjøp av bobil

Heve kjøp av bobil

Kjøper kan heve et privat kjøp av bobil dersom mangelen fører til et vesentlig kontraktbrudd. Ved forbrukerkjøp kan kjøper heve dersom mangelen ikke er uvesentlig og selger har uttømt sine to utbedringsforsøk. I tillegg kreves at kjøper reklamerer innen rimelig tid.

Forbrukerkjøpsloven vs. kjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gjelder når du som privatpersoner kjøper en bobil fra en profesjonell forhandler. Denne loven gir forbrukeren enkelte særlige rettigheter, siden den næringsdrivende normalt utgjør en sterkere part.

Når du kjøper en bobil av en annen privatperson kommer derimot kjøpsloven til anvendelse. Etter denne loven er interessene til kjøper og selger i større grad balansert, ettersom styrkeforholdet normalt er jevnere. 

Bilde av boken

Hevingsvilkår

Heving betinges først og fremst av at det foreligger en mangel. Videre må denne føre til et «vesentlig kontraktbrudd» etter kjøpsloven og ikke være «uvesentlig» etter forbrukerkjøpsloven. I tillegg oppstilles det vilkår om manglende retting eller omlevering fra selgers side.

Mangel

En mangel foreligger dersom bobilen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 og kjøpsloven § 17. Videre kan en mangel konstateres dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om forhold ved bobilen eller dens bruk, gitt at selger måtte eller burde kjenne til forholdet, at kjøper hadde grunn til å rekne med å få opplysningen og at forsømmelsen har innvirket på kjøpet. Tilsvarende gjelder dersom bobilen ikke svarer til opplysninger gitt av selger i sin markedsføring eller ellers.

Mangel ved forsømte eller uriktige opplysninger gjelder også dersom bilen selges «som den er», jf. forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav b og c, samt kjøpsloven § 19 første ledd bokstav a og b.  Ved «som den er» eller liknende forbehold vil bobilen også ha en mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Ved forbrukerkjøp er terskelen lavere, ved at det kun kreves at bobilen er i dårligere stand, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a.

Vesentlighetsvilkår

Vesentlighetsvilkåret er ulikt etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Vilkåret vil derfor behandles hver for seg i det følgende. 

Kjøpsloven

I tråd med kjøpsloven § 39 kan kjøper heve kjøpet av bobilen dersom mangelen medfører et «vesentlig kontraktbrudd». Ordlyden innebærer at det må foreligge et kvalifisert eller markert avvik fra kontrakten. Terskelen er altså høy, som følge av hovedregelen om at avtaler skal holdes. 

Vurderingstemaet vil i praksis være om kjøper har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten, jf. Rt. 1998 s. 1510 (Ekte Hussopp-dommen). Relevante momenter vil være hvilken betydning kontraktsbruddet har for kjøper, hvor stort kontraktbruddet er, om alternative mangelsbeføyelser kan avbøte mangelen, hvilken betydning heving vil ha for selger og eventuell skyld hos selger. 

Forbrukerkjøpsloven

Ved forbrukerkjøp kan forbrukeren heve dersom kontraktbruddet ikke er «uvesentlig». Vilkåret vil lettere innfris enn vilkåret etter kjøpsloven. Vurderingstemaet og momentene er for øvrig de samme.

Manglende avhjelp

Et ytterligere vilkår for heving er at selger ikke har rettet eller omlevert bobilen innen rimelig tid, jf. forbrukerkjøpsloven § 31 og kjøpsloven § 37. Dette følger av at dersom selger har reparert bilen foreligger ingen grunn til å heve. Merk imidlertid at dersom selgere allerede har rettet bilen to ganger og den samme feilen oppstår en tredje gang, har du rett til å heve etter forbrukerkjøpsloven. 

Reklamasjonsfristene

I tillegg til overnevnte hevingsvilkår må kjøper overholde reklamasjonsfristene. 

Relativ og nøytral reklamasjonsfrist

Etter kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27 må kjøper reklamere «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder fra kjøper oppdaget mangelen. 

Relativ og spesifisert reklamasjonsfrist

Ved privatkjøp eller kjøp mellom næringsdrivende etter kjøpsloven kreves i tillegg at kjøperen gir selger melding om heving «innen rimelig tid» etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, jf. § 39. Dette kalles den relative og spesifiserte reklamasjonsfristen, og gjelder kun etter kjøpsloven.

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen er to år etter den dag da kjøper overtok tingen, jf. kjøpsloven § 32  andre ledd og forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd. Etter denne dagen kan ikke mangelen gjøres gjeldende. Ved kjøp av bobil vil imidlertid den absolutte fristen ved forbrukerkjøp normalt være fem år, ettersom forbrukerkjøpsloven utvider fristen for ting som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Kontakt advokat for å heve kjøp av bobil

Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater har god erfaring med å heve kjøp av bobil, og bistår deg gjennom hele prosessen. Husk også at din bilforsikring dekker store deler av advokatutgiftene. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg i løpet av kort tid. 

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for å heve kjøp av bobil?

Heving betinges først og fremst av at det foreligger en mangel. Videre må denne føre til et «vesentlig kontraktbrudd» etter kjøpsloven og ikke være «uvesentlig» etter forbrukerkjøpsloven. I tillegg oppstilles det vilkår om manglende retting eller omlevering fra selgers side.

Hva innebærer vesentlighetsvilkåret?

Vurderingstemaet vil i praksis være om kjøper har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten, jf. Rt. 1998 s. 1510 (Ekte Hussopp-dommen). Relevante momenter vil være hvilken betydning kontraktbruddet har for kjøper, hvor stort kontraktbruddet er, om alternative mangelsbeføyelser kan avbøte mangelen, hvilken betydning heving vil ha for selger og eventuell skyld hos selger. 

Gjelder kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven ved kjøp av bobil?

Forbrukerkjøpsloven gjelder når du som privatpersoner kjøper en bobil fra en profesjonell forhandler. Når du kjøper en bobil av en annen privatperson kommer derimot kjøpsloven til anvendelse.

Når er fristen for å heve?

Etter kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27 må kjøper reklamere «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder fra kjøper oppdaget mangelen. I tillegg gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på to år ved privatkjøp og normalt fem år ved forbrukerkjøp.

Må jeg betale for advokat?

Din bilforsikring vil dekke mesteparten av utgiftene ved en eventuell tvist med selger. Normalt må du betale en egenandel på mellom 2 000 og 5 000 kroner, samt 20% av det overskytende. Resten dekker forsikringsselskapet. 

Kilder

Rognlien, Stein og John Egil Bergem. Kjøpsloven med kommentarer. 4. utg., Ebok: Gyldendals Juridiske Kommentarserie, 2020.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60689/610.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.