Heve kjøp av bil

Heve kjøp av bil

Ønsker du å heve kjøp av bil? Denne artikkelen har vi skrevet akkurat til deg som vil finne ut mer om heving av bilkjøp. I korte trekk fordrer det foreligger en mangel ved bilen og at denne er av en viss styrke. Vi kommer tilbake til dette. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Første konsultasjon er helt gratis og uforpliktende, og blir det behov vil bilforsikringen din dekke store deler av videre kontakt. Nå til problemstillingen.


Heve kjøp av bil – kort sammendrag

Dersom du ikke har lyst til å lese alle detaljene kan du lese dette korte sammendraget. Vil du heve bilkjøpet må det foreligge en mangel, altså må ikke bilen være i samsvar med det som er avtalt. I tillegg må mangelen være av en viss styre.

Det gjelder litt forskjellige regler her hvorvidt det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Har du kjøpt bilen av en bilforhandler er kravet kun at mangelen ikke er uvesentlig. Har du kjøpt bilen av en annen privatperson er kravet at mangelen er vesentlig.

For å heve er det også et krav om at du må reklamere til selger innen visse tidsfrister, som hovedregel innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen

Har du kjøpt av forhandler eller privatperson?

Reglene for å heve kjøp av bil er litt forskjellige avhengig av om du har kjøpt bilen fra en bilforhandler eller av en privatperson.

Har du kjøpt bilen av en bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Loven er ment å beskytte den svakere part. Av den grunn vil du lettere kunne heve kjøp av bil dersom du har kjøpt en bil fra en forhandler. Vi kommer tilbake til hvilke regler som gjelder.

Har du kjøpt bilen fra en annen privatperson er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Denne er ment å regulere kontrakter mellom likeverdige parter. Reglene for å heve kjøp av bil er strengere i kjøpsloven enn i forbrukerkjøpsloven.

I hovedsak er det reklamasjonsreglene og terskelen for å heve kjøp av bil som er den mest markante forskjellen i disse lovene. Vi vil videre gå gjennom vilkårene for å heve kjøp av bil hver for seg.

 

1. Du må reklamere innen fristene

For å heve kjøp av bil er det et vilkår om at du må reklamere innen visse frister. Reglene er relativt like i kjøpsloven og i forbrukerkjøpsloven.

For det første er det et krav om at den absolutte fristen ikke har gått ut. Dette er et satt tidspunkt etter kjøpet man ikke lenger kan reklamere etter. Regelen er laget slik at selger en eller annen gang kan si seg ferdig med kjøpet, og ikke trenger å være redd for å ha gamle salg hengende over seg. Den absolutte reklamasjonsfristen er aldri kortere enn 2 år slik at den ikke så ofte er aktuell.

Den relative reklamasjonsfristen derimot er mer aktuell. Dette går ut på at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Dersom du ikke gjør dette, taper du kravet ditt, og dermed også retten til å heve kjøp av bil. Hva som er en rimelig tid beror på en konkret vurdering. Som en hovedregel vil tommelfingerregelen være hva en normalt aktsom person ville gjort i ditt ståsted.

Det er viktig å påpeke at den relative reklamasjonsfristen er endel lengre i forbrukerkjøpsloven. Her er reklamasjonsfristen aldri kortere enn to – 2 – måneder etter forbrukeren oppdaget mangelen. Dermed er den relative reklamasjonsfristen vesentlig lengre dersom du har kjøpt bilen av en bilforhandler.

Dersom du vil heve kjøp av bil er det også et ytterligere vilkår. Dette vilkåret gjelder bare i kjøpsloven, altså hvis du har kjøpt bilen av en annen privatperson. Dersom du vil heve, er det ikke nok at du melder fra til selger om at bilen har en mangel. Du er også nødt til å si konkret at du vil heve bilkjøpet. Dette kalles en spesifisert reklamasjon. Det er altså ikke noe krav om spesifisert reklamasjon ved forbrukerkjøp, da regelen ofte kunne blitt en felle for forbrukeren.

Reklamasjonsreglene virker kompliserte, men er egentlig ikke det. Det du må gjøre er egentlig bare å sende en mail eller tekstmelding til selger om at du mener bilen har en mangel og at du ønsker å heve når du har oppdaget mangelen.

2. Det må foreligge en mangel

For å heve kjøp av bil må det for det første foreligge en mangel. Bilen må ikke samsvare med det som er avtalt. Eller for å heve vurderingen litt: bilen må samsvare med kjøpers berettigede forventning. Dersom bilen ikke samsvarer med hva kjøper kunne forvente av den ut fra avtaledokumenter og kjøpesituasjonen som helhet vil det foreligge en mangel.

Typiske mangler med bilen vil være at motoren ikke har tilstrekkelig kraft i forhold til hva kjøper kunne forvente av bilen, eller at det er noe galt med vindusviskere, eller liknende. Vi opplever som oftest at det er motoren som er årsak til de fleste mangelsvurderinger.

I tillegg vil det også foreligge en mangel hvis bilen ikke samsvarer med det selgeren opplyste om bilen, eller dersom selger visste om en feil med bilen og unnlot å opplyse om det. Sier selgeren for eksempel at bilen bare har kjørt 100 km, mens den i realiteten har kjørt 500 km, vil det foreligge en mangel. Det samme kan være tilfelle dersom selger vet at liknende årsmodeller av biltypen det er snakk om ofte har hatt feil med bremsene, men ikke sier noe om det til kjøper.

Mangelsvurderingen kan være svært utfordrende. Dette gjelder også bevisvurderingene. Ofte er det snakk om et kjøp av en bruktbil og da blir det vanskeligere å avgjøre hva kjøper berettiget kunne forvente. Dersom bilen har gått mange km og kjøper betaler svært lite for bilen vil han normalt ha mindre forventninger til bilens ytelse enn dersom kjøper kjøpte en flunkende ny bil hos Bertil O Steen. Alt i alt må svaret bero på en konkret vurdering alle forhold tatt i betraktning.

Mangelsvurderingen vil være relativt lik uavhengig av om det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse, slik at dette ikke er så relevant i denne sammenheng.

3. Selgeren må ikke ville reparere mangelen

Dersom selgeren ønsker å reparere mangelen må han få lov til dette. Dette betyr at dersom selgeren ønsker å reparere mangelen vil du ikke ha anledning til å heve kjøp av bil. Heving er en subsidiær beføyelse og man ønsker helst at kontrakten opprettholdes. Du kan ikke avslå slikt tilbud om å reparere mangelen. Selgeren må også få en rimelig mulighet til å rette, men kan ikke bruke all verdens tid på dette.

4. Mangelen må være av en viss styrke

Heve kjøp av bil

Dersom det foreligger en mangel er det også et krav om at mangelen må være av en viss styrke for at kjøper skal kunne heve kjøp av bil. Grunnen til dette er at å heve kjøp av bil vil være svært belastende for selger. Han kan ha brukt opp pengene og innrettet seg etter salget. Derfor er utgangspunktet at kjøper heller blir kompensert ved at selger reparerer mangelen eller at kjøper får prisavslag. Utgangspunktet er at avtalen holdes, slik at heving blir en slags subsidiær reaksjon.

Terskelen for heving er forskjellig dersom du har kjøpt bilen fra en forhandler og en privatperson. Grunnen til dette er nok at konsekvensen er værre for en privatperson. En bilforhandler kan ta tilbake bilen og selge den til noen andre. For en privatperson vil dette ofte være mer tungvindt, og vedkommende kan også ha mindre kapital.

Dersom du har kjøpt bilen av en forhandler er vilkåret for å heve kjøp av bil at mangelen ikke er uvesentlig. Har du kjøpt bilen av en privatperson er vilkåret imidlertid at mangelen er vesentlig. Det er dermed en relativt stor forskjell. Selv om terskelen er forskjellig er vurderingsmomentene de samme, og vil gjennomgås sammen i det videre

Vurderingsmomentene:

Det understrekes at ingen av disse momentene alene kan begrunne å heve kjøp av bil Om du kan heve vil bero på en samlet vurdering på grunnlag av samtlige relevante momenter i saken.

  1. Det overordnede momentet er mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen har for kjøperen jo mer sannsynlig er det at kjøperen får heve kjøp av bil. Individuelle forhold kan her også til en viss grad tas i betraktning, særlig hvis selgeren var klar over disse.
  2. Muligheten til alternative beføyelser. Dette vil være et svært viktig moment. Dersom enkelt kan kompenseres ved et prisavslag vil man helst heller gi dette. Heving er jo en subsidiær beføyelse. Høyesterett har flere ganger påpekt at dersom prisavslag vil være en tilstrekkelig reaksjon mot kontraktsbruddet, vil retten heller tildele dette. Dette må igjen sees i sammenheng med hvor stor mangelen er.
  3. Det objektive avviket fra kontrakten. Dette er også et veldig viktig moment. Jo større avviket er fra det som ble avtalt, jo større grunn er det for å heve kjøp av bil. Har du for eksempel bestilt en ny bil, og selger leverer en bil uten motor vil du naturligvis kunne heve. Er det derimot kun noe galt med vindusviskeren vil dette objektivt være en liten mangel som ikke er tilstrekkelig for å heve kjøp av bil.
  4. Selgerens skyld: Dette vil også være et relativt viktig moment. Grunnen til at du heller skal kompenseres med et prisavslag i forhold til heving er hensynet til selgeren. Dersom selgerens opptreden i forbindelse med salget er kritikkverdig er det mindre grunn til å beskytte han. Har han for eksempel bevisst latt være å opplyse om en feil med bilen taler dette for at du skal få heve kjøp av bil. Burde han visst at bilen hadde en feil vil også dette i noe mindre grad tale for at du skal få heve. Men det er først og fremst de forsettelige tilfellene der momentet særlig vil ha vekt.
  5. Graden av innrettelse fra selger og kjøper: Dette momentet kunne også hett «tiden som har gått». Jo lengre tid som har gått siden salget, jo mer skal som hovedregel til for å heve kjøp av bil. Dette henger sammen med at selger kan ha innrettet seg etter salget av bilen. Er det for eksempel gått et år siden salget, og kjøperen som privatperson har kjøpt en ny bil og for tiden ikke har kapital, vil det være belastende for selger å eventuelt ta opp lån for å betale tilbake kjøper kjøpesummen. Gjør slike hensyn seg gjeldende, skal det mer til for å heve.

Dette er altså bare de aller viktigste momentene. Hver sak må avgjøres konkret, og det vil alltid være mange momenter som taler mot hverandre. Alt i alt vil svaret bero på en samlet vurdering av alle forhold i saken.

Ta kontakt dersom du har spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil heve kjøp av bil eller lurer på andre spørsmål vedrørende kjøp eller salg av bil. Vi hjelper deg gjerne. Første konsultasjon vil alltid være helt gratis og uforpliktende. Dersom det blir behov vil bilforsikringen din ofte dekke store deler av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av dette helt gratis.

Les også: Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.