Heve kjøp av ny bil

Heve kjøp av ny bil

Hvert år foretas det en rekke bilsalg mellom selger og kjøper. Noen går skeis. Her skriver vi om når du kan heve kjøp av ny bil. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Dette vil være helt gratis og uforpliktende. Blir det aktuelt med advokat vil bilforsikringen din vil dekke store deler av utgiftene til dette.

Vi har skrevet en mye lengre utfyllende artikkel om det å generelt heve bilkjøp, som vi anbefaler deg å lese.

Vilkårene for å heve kjøp av ny bil

I tilfeller der kjøper har kjøpt en ny bil vil dette nesten alltid være fra en forhandler. I disse tilfellene vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Denne loven inneholder særlige gunstige regler for kjøper siden den er laget for å beskytte forbrukere mot sterkere forhandlere.

Bilde av boken

Vi tar derfor utgangspunkt i reglene i forbrukerkjøpsloven i denne artikkelen. Ønsker du mot formodning å heve kjøp av ny bil som du har kjøpt fra en privatperson vil reglene være noe annerledes.

Ønsker du å vite mer generelt hvilke rettigheter du kan utlede av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven kan du lese mer om dette her.

Det er flere vilkår for å heve kjøp av ny bil. For det første må det foreligge en mangel. Dette betyr kort sagt at det må være en feil med bilen. For det andre må mangelen ikke være uvesentlig. Dette betyr at mangelen må ha en viss betydning for kjøper. For det tredje må kjøper ha reklamert på mangelen innen visse tidsfrister. Det er også et siste vilkår om at selger ikke kan rette eller omlevere bilen.

 

Mangel

Utgangspunktet i norsk kjøpsrett er at det vil foreligge en mangel dersom tingen som er kjøpt ikke leveres i den stand som er avtalt. I forbrukerkjøpsloven følger reglene om mangler hovedsakelig av §§ 15 og 16. Dette er de viktigste:

§ 15(1): Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

§ 15(a): Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til.

§ 16(b): Det foreligger en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.

§ 16(c): Det foreligger en mangel dersom varen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet.

En ser dermed at det er mange måter å påvise en mangel på. Det er viktig å være klar over at det avgjørende egentlig er om varen tilsvarer kjøpers berettigede forventning. Der man kjøper en ny bil, har man forventning om at bilen skal tilsvare en ny bil. Gjør den ikke det, vil det foreligge en mangel, naturligvis dersom ikke annet er avtalt.

Mangelsspørsmålet kan ofte være svært vanskelig. Du kan lese mer om dette i en helt egen artikkel om mangelsbegrepet her.

Kravet om uvesentlighet

Innenfor forbrukerkjøpsloven er det altså ikke et krav om vesentlighet for å heve slik det er i resten av kontraktsretten. Kravet for å heve kjøp av ny bil er at mangelen ikke må være uvesentlig.

§ 32: I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Mangelen må dermed ha en viss betydning for kjøper før han kan heve kjøp av ny bil. Enhver mangel vil ikke være tilstrekkelig. Er det for eksempel noe galt med vindusviskerne, vil dette neppe være tilstrekkelig. Er tilstanden så ille at motoren for eksempel har havarert, er saken en annen.

Reklamasjon

For å heve kjøp av ny bil må en følge reklamasjonsfristene. Dette innebærer at du må si fra til selger om at det foreligger en mangel innen visse frister. Innenfor forbrukerkjøpsloven er disse fristene mye mer romslige enn ellers i kontraktsretten. Dette er for å beskytte forbrukeren. En skiller mellom relative og absolutte frister.

Innen for den relative fristen er utgangspunktet at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

§ 27(1): Forbrukeren må innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Det er imidlertid som en ser oppstilt en særregel som er svært gunstig for forbrukere. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. Dette innebærer også at selger faktisk må bevise at kjøper har oppdaget mangelen.

Innenfor den absolutte fristen må en reklamere innen et visst tidspunkt etter man fikk bilen overlevert til seg. I forbrukerkjøpsloven kan man ikke reklamere etter fem år fra overtakelse.

§ 27(2): Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

En ny bil er naturligvis ment å vare vesentlig lengre enn to år slik at fristen da blir fem år.

Disse reglene kan oppfattes som en felle for mange. Vi har skrevet en mye mer utførlig artikkel om reklamasjon her, som går mer i dybden på temaet.

Selger må ikke kunne rette eller omlevere

For å heve kjøp av ny bil er det altså et siste vilkår, at selger ikke påberoper seg å rette skadene eller omleverer bilen. Dette betyr altså at han enten reparerer bilen eller gir deg en ny bil som svarer til avtalen.

§§ 31 og 32: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan forbrukeren kreve prisavslag. I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Det fremgår dermed implisitt at kjøper ikke kan heve dersom selger ønsker å rette eller omlevere bilen. Dette er av hensyn til selger, og at utgangspunktet er at avtaler skal holdes.

Virkningen av å heve bilkjøp

Dette er altså vilkårene for å heve et kjøp av en bil. Dersom kjøpet heves skal partene tilbakeføre ytelsene til hverandre. Dette betyr altså at selger må tilbakeføre pengene, mens kjøper må tilbakeføre bilen. Kjøpet oppløses dermed totalt og blir omgjort og annullert.

Kjøper må betale selger et rimelig vederlag for vesentlig nytte han ellers har hatt av bilen. Dersom kjøper har brukt bilen og fått nytte av dette, må han ofte betale en viss sum for denne nytten til selgeren.

Selgeren må dermed betale rente fra kjøpesummen fra dagen han fikk betalingen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du lurer på om du kan heve kjøp av ny bil. Vi hjelper deg også gjerne med andre spørsmål angående ditt bilkjøp. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene.

Vi opplever også ofte at selgere lurer på hvilke rettigheter de har. Du kan lese mer om dette ved å lese denne artikkelen om selgers rettigheter ved salg av bruktbil.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.