Heve kjøp av campingvogn

Heve kjøp av campingvogn

Som oftest jobber vi med tvister om vanlige biler. Imidlertid får vi av og til henvendelser fra personer som trenger bistand i forbindelse med kjøp eller salg av campingvogn og bobiler.


Reglene for heving av campingvogner og bobiler er de samme som reglene for heving av bilkjøp. Vi har imidlertid bestemt oss for å lage en egen artikkel for heving av kjøp av campingvogner, for å gjøre det enklere for leseren å henge med i reglene.

Vi vil først gi et kort sammendrag av reglene for heving av campingvogn, og kort forklare hvordan du går frem for å få hevet kjøpet av campingvognen. Deretter vil vi gå mer nøye inn i reglene.

Kort oppsummering

For å kunne heve et kjøp av en campingvogn er det forskjellige vilkår som må være oppfylt. For det første må det foreligge en mangel, og for det andre må mangelen være vesentlig. Merk at i forbrukerkjøpsloven er vilkåret kun at mangelen må være uvesentlig. Videre må ikke selger ha evne til å reparere mangelen. I tillegg til dette må du følge reklamasjonsfristene, dette innebærer å si fra til selger innen visse frister. Følges ikke disse reglene kan du miste kravet ditt.

Når du finner en feil med campingvognen som du mener utgjør en mangel er det viktig at du gir melding til selger innen rimelig tid etter dette. Da må du sende en skriftlig beskjed til selger, enten via mail eller sms, og oppgi hva som er feilen og hvilket krav du ønsker å gjøre gjeldende. Vil du heve er det viktig å også presisere dette. Deretter vil videre kommunikasjon avhenge av hvordan selger forholder seg til dette.

Heving av campingvogn fordrer en mangel

Reglene for tvister i forbindelse med kjøp av campingvogn reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. I disse lovene er det et inngangsvilkår for alle krav at det foreligger en mangel ved gjenstanden. Skal du ha krav på prisavslag, retting, omlevering, heving, erstatning og lignende er det i alle tilfeller et krav om at campingvognen er mangelfull. Det er dermed helt essensielt for kravet ditt at det foreligger en mangel.

Konkret vurdering

Det klare utgangspunktet for fastleggelsen av hva selgeren har forpliktet seg til, er avtalen og dens ordlyd. Det skal med andre ord foretas en konkret vurdering.

Hovedregelen er at campingvognen skal være i samsvar med det avtalte. Dette innebærer at du må se på kontrakten og eventuelt annonsen, for å se om campingvognen samsvarer med dette. Dersom campingvognen du har mottatt ikke samsvarer med det som var avtalt, vil det foreligge en mangel ved kjøpet.

Abstrakt mangelsvurdering

Dersom partenes avtale ikke inneholder konkrete holdepunkter for hvilke krav som skal stilles til campingvognen, må forpliktelsens innhold fastlegges etter en abstrakt vurdering. Dette er en mer generell vurdering. Ved en slik generell vurdering tas det ofte utgangspunkt i en standard utenfor og uavhengig av kontrakten. En ofte benyttet standard i norsk kontraktsrett er kravet til en vanlig god ytelse.

Når foreligger det en mangel?

I korte trekk vil det altså foreligge en mangel ved campingvognen dersom den ikke er i samsvar med det som er avtalt. Er det for eksempel avtalt at du kjøper en ny campingvogn, er det selvfølgelig en mangel dersom du mottar en campingvogn som er brukt i ett år. På lik linje vil det være en mangel hvis det er noe galt med inngangsdøren, og dette ikke står i kontrakten.

En annen måte å formulerer mangelskravet på er at det foreligger en mangel dersom campingvognen ikke er i samsvar med det din berettigede forventning. Har selgeren gitt deg en forventning i forbindelse med kjøpsannonsen, visningen, kontrakten eller lignende vil denne være beskyttet. Dette innebærer at alt med campingvognen som ikke er i samsvar med det du berettiget kunne forvente ut fra kjøpssituasjonen, vil utgjøre en mangel.

Mangelsbegrepet har også en side til opplysningssvikt fra selgerens side. Har selgeren unngitt å gi deg viktige opplysninger om campingvognen, eller gitt deg misvisende opplysninger om campingvognen, vil dette i de fleste tilfeller utgjøre en mangel. Kjøper har i visse tilfeller også en undersøkelsesplikt.

Selger må ikke kunne rette

Dersom det foreligger en mangel vil du kunne ha en rekke krav mot selger. Utgangspunktet er at avtalen opprettholdes, slik at heving vil være en unntaksbeføyelse. På grunn av dette står det i loven at du i de fleste tilfeller ikke kan rette dersom selger har evne og vilje til å rette mangelen.

Kan selger reparere feilen innen rimelig tid er det dermed ingen adgang til å heve kjøpet. Dette er jo også rettferdig. Reparerer selger feilen vil du jo ha fått det du har krav på. Vær klar over at dersom det foreligger en mangel vil du også kunne reparere feilen selv og sende regningen til selger.

 

Mangelen må være tilstrekkelig

Heving er en ganske alvorlig beføyelse da kjøpet annulleres. Dette kan på mange måter ramme selger hardt. Han kan ha innrettet seg på kjøpet, og i verste fall brukt opp pengene. Dermed kan selgers økonomiske situasjon rammes vesentlig om han må betale tilbake kjøpesummen til campingvognen til selger.

Utgangspunktet er også at avtaler holdes, slik at en primært ønsker beføyelser som retting, prisavslag eller lignende, som vil føre til at balansen i avtalen opprettholdes.

På grunn av det et ytterligere vilkår for å heve kjøp av campingvogn eller andre løsøreobjekter. I kjøpsloven er dette vilkåret at mangelen er vesentlig, mens i forbrukerkjøpsloven er vilkåret at mangelen ikke er uvesentlig.

Kravene til å heve er altså litt mindre innenfor forbrukerkjøpsloven enn innenfor kjøpsloven. Grunnen til dette er at forbrukerkjøpsloven er laget for å beskytte den antatt svakere forbruker mot en næringsdrivende. Kjøpsloven kommer til anvendelse der en privatperson har kjøpt campingvognen av en annen privatperson, mens forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der en privatperson kjøper en campingvogn fra en forhandler eller næringsdrivende.

Vi skal her gå gjennom vilkåret om at mangelen er vesentlig. Det samme vil gjelde for ikke uvesentlighetsvilkåret, bare at terskelen her vil være lavere.

Vesentlighetskriteriet

Hovedvilkåret for å heve et kjøp av en campingvogn er altså at mangelen er vesentlig. I vesentlighetskravet ligger det mange forskjellige vurderingsmomenter. Hovedspørsmålet er etter rettspraksis om kjøperen har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Mangelen må være så kvalifisert at man må anse det rettferdig at kjøperen får levere tilbake campingvognen til selger, med den konsekvens at selger må betale tilbake kjøpesummen.

Betydning for selger

Det viktigste momentet er mangelens betydning for selger. Jo større betydning mangelen har for deg jo større sjanse har du dermed for å heve. Her er det etter rettspraksis også anledning til å legge vekt på helt individuelle forhold. Er det kun en liten fuktskade et sted på campingvognen vil dette sjelden ha så mye betydning, er derimot campingvognen full av sopp, råte og fukt vil dette ofte være en annen sak.

Mangelens størrelse

Et annet viktig moment er mangelens størrelse. Jo større verdi mangelen utgjør for den samlede prisen, jo større vil sjansen være for å heve.

Skyld hos selger

Videre legges det ofte mye vekt på om selger er å bebreide eller ikke. Heving er inngripende overfor selger, men dersom han er å bebreide for forholdet vil han ikke være like beskyttelsesverdig. Det er dermed større sjanse for å heve dersom mangelen stammer fra opplysningssvikt fra selgeren, særlig dersom disse er gitt med forsett, enn for eksempel en skjult mangel.

Kan andre beføyelser rette opp mangelen?

Det legges også ofte stor vekt på alternative beføyelser. Som nevnt er utgangspunktet at avtaler skal holdes, slik at man primært ønsker beføyelser som ikke annullerer avtalen. Høyesterett har derfor flere ganger uttalt at en dersom et prisavslag vil være en tilstrekkelig og rettferdig reaksjon, vil dette i de aller fleste tilfeller være det foretrukne.

Andre momenter

Andre momenter som kan nevnes er hvor lang tid det er siden kjøpet ble foretatt, hvor belastende heving vil være for selger, prevensjonshensyn og lignende.

Det er viktig å presisere at et av disse momentene sjelden vil være utslagsgivende alene. Som oftest vil avgjørelsen bero på en konkret vurdering av alle momentene i saken.

Reklamasjonsregler

Som nevnt helt i starten av artikkelen er det viktig å huske på å gå fram på riktig måte når du oppdager en mangel. Både i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det et vilkår at du sier fra innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

I forbrukerkjøpsloven er det imidlertid en unntaksregel som sier at reklamasjonstiden aldri er kortere enn 2 måneder etter at kjøper oppdaget mangelen, slik at du reelt har vesentlig lengre tid på å reklamere dersom du har kjøpt campingvognen fra en forhandler enn fra en privatperson.

Følgen av å ikke reklamere innen tidsfristene er at du mister kravet ditt. Dermed er det like greit å sende melding til selger med en gang du oppdager mangelen, slik at du ikke tar noen risiko.

I tillegg til denne relative reklamasjonsfristen er det også en absolutt reklamasjonsfrist. Etter den absolutte reklamasjonsfristen mister du reklamasjonsbeføyelsene en viss tid etter kjøpet, denne er enten 2 eller 5 år. Grunnen til denne absolutte fristen er at selger en eller annen gang etter avtalen skal kunne si seg helt ferdig med salget.

Andre beføyelser ved kjøp av campingvogn

Som man ser er det relativt strenge vilkår for å heve et kjøp av en campingvogn. Derfor er det ikke alltid du får medhold i dette. Av den grunn er det viktig å være klar over at du også har mange andre alternative beføyelser. De mest kjente beføyelsene er prisavslag og retting.

Kontakt oss for mer bistand

Dersom du har kontaktet selger og han eller hun ikke er enig i kravet ditt vil det ofte oppstå en tvist i forbindelse med kjøpet. I dette tilfellet kan tvisten innebære rettslige prosesser. I dette tilfellet kan det være greit å ha bistand av en advokat. Uansett hva det gjelder er det bare hyggelig om du kontakter oss for en gratis og uforpliktende samtale, slik at vi kan rådføre deg om hva du bør foreta deg videre. Dersom du benytter oss videre vil advokatutgiftene ofte være dekket av forsikringen din, med unntak av visse egenkostnader.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.