Heve kjøp etter 3 ganger

Heve kjøp etter 3 ganger

Selger har rett til å forsøke å reparere en mangel ved din bil, båt eller campingvogn to ganger. Skulle den samme mangelen oppstå en tredje gang kan du velge å heve kjøpet etter nærmere angitte vilkår.

To reparasjonsforsøk

I tråd med forbrukerkjøpsloven § 30 kan selger kun forsøke å rette en mangel to ganger, dersom det er tale om samme feil. Hvis samme mangel oppstår en tredje gang kan forbrukeren kreve å heve kjøpet. 

Unntak fra hovedregelen kan følge dersom «særlige grunner» gjør ytterligere avhjelp rimelig. Som minstekrav må det kreves at forsøkene skjer innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for forbruker. 

Bilde av boken

Hva er en mangel?

En mangel anses å foreligge hvis bilen, båten eller campingvognen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15. Det samme gjelder dersom selger har gitt uriktige opplysninger om gjenstanden i sin markedsføring eller ellers, samt om selger har forsømt å gi opplysninger av betydning for kjøpet.

Samme mangel

Begrensningen til to reparasjonsforsøk gjelder kun ved samme mangel. Det innebærer at regelen ikke vil slå inn dersom kjøper først klager over problemer med styreflaten på sin PC, deretter problemer med lading og den tredje gangen hakking i lys og bilde. Kjøper kan ikke heve etter forbrukerkjøpsloven § 30, jf. § 32 i et slikt tilfelle, fordi det er tale om ulike mangler. 

I andre tilfeller kan det være mer uklart om det er tale om samme mangel eller ikke. Det må da foretas en konkret vurdering. Relevante momenter vil være feilens karakter, hva slags gjenstand det gjelder og hvor lang tid som har gått siden avhjelp ble foretatt sist. Vurderingstemaet er om manglende sammenheng mellom feilene var synbar for en uprofesjonell kjøper, jf. NOU 1993: 27 s. 136. 

Ett sammenhengende eller to forsøk?

Hvorvidt det foreligger to forsøk eller ett sammenhengende forsøk beror i praksis på om bilen er tilbakelevert til forbrukeren, jf. NOU 1993: 27 s. 135. Hvis du som forbruker henter bilen og så dagen etter oppdager at bilen fortsatt har en mangel, for deretter å levere bilen inn til ny reparasjon, foreligger altså to forsøk.

I den utstrekning anses normalt to forsøk å være foretatt når forbruker ved henting av utbedret bil oppdager at mangelen ikke er rettet, og dermed ikke tar med seg bilen hjem. I slike tilfeller er forbrukeren påført ulemper ved å komme for å hente en bil, som ikke er tilstrekkelig utbedret. Til tross for at bilen ikke er utlevert i et slikt tilfelle, vil man altså legge til grunn at selger foretar to forsøk.

Provisoriske utbedringer avtalt med forbruker, slik at hun eller han kan bruke for eksempel båten eller bilen inntil videre, vil imidlertid ikke anses som et forsøk.

Hevingsvilkårene

Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan forbrukeren i stedet for prisavslag velge å heve avtalen, unntatt når mangelen er «uvesentlig». Vilkåret beror på en konkret helhetsvurdering, som en advokat kan bistå deg med å foreta. Vurderingstemaet vil være om forbrukeren har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten. Sentrale momenter er mangelens betydning for kjøper, størrelsen på mangelen, om prisavslag kan avbøte mangelen, hevingens betydning for selger og om selger er å bebreide.

Reklamasjonsfrister

Det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd at forbrukeren må «innen rimelig tid» etter at hun eller han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi selger melding om at hun eller han vil påberope seg mangelen. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder fra tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. Dette kalles den relative reklamasjonsfristen.

Videre må forbrukeren etter den absolutte reklamasjonsfristen angitt i forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd som utgangspunkt reklamere senest to år etter overtakelse av tingen. For ting som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, herunder de fleste biler, båter og campingvogner, er fristen fem år. 

Oppgjøret

Ved heving av kjøpet, kan selger redusere beløpet som tilbakeføres tilsvarende avkastning som vedkommende har hatt av tingen, samt for vesentlig nytte som vedkommende ellers har hatt av den, jf. forbrukerkjøpsloven § 50. Det vil si at den fulle verdi av bilen, båten eller campingvognen ikke vil tilbakeføres, dersom du som kjøper har hatt nytte av den over en viss tid.

Advokathjelp med å heve kjøp

Ønsker du bistand med å heve et kjøp etter 3 reparasjonsforsøk? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Flere av våre advokater har god kompetanse på området, og bistår deg med å heve kjøpet. Husk at din bilforsikring dekker store deler av advokatutgiftene. Du kan ta kontakt med vårt advokatkontor ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet under.

Vanlige spørsmål

Når gjelder forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven gjelder når en privatperson kjøper en bil, båt, campingvogn eller annen ting fra en profesjonell forhandler. 

Hvor mange ganger kan selger rette bilen?

Selger har som hovedregel to forsøk på å reparere den samme mangelen ved bilen. Den tredje gangen mangelen oppstår kan du som kjøper normalt heve. 

Hva er vilkåret for å heve?

For å heve må det foreligge en mangel som ikke er «uvesentlig». Selger må også ha fått mulighet til å foreta to utbedringsforsøk.

Hva er fristen for å heve?

Det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd at forbrukeren «innen rimelig tid» etter at hun eller han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, må gi selger melding om at hun eller han vil påberope seg mangelen. Ved forbrukerkjøp er denne fristen aldri kortere enn to måneder fra tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. I tillegg må den absolutte fristen på fem år fra overtagelsesdato overholdes. 

Når foreligger en mangel?

En mangel anses å foreligge hvis bilen, båten eller campingvognen ikke samsvarer med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15.

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave, 2021.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19119/108716.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.