Heve bilkjøpet – hva er en vesentlig mangel?

Heve bilkjøpet – hva er en vesentlig mangel?

Hvis du har kjøpt en bil som er mangelfull, vil du ha en rekke krav mot selger. Vi skriver her om heving og vesentlighetsvurderingen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Dette vil selvfølgelig være helt gratis og uforpliktende. Blir det aktuelt med videre samarbeid vil bilforsikringen din ofte dekke mye av advokatutgiftene.


Denne artikkelen vil fokusere om kravet om at mangelen må være vesentlig for å heve bilkjøpet. Vilkåret følger av kjøpsloven og forutsetter at du kjøpte bilen fra en privatperson. Dersom du kjøpte bilen fra en næringsdrivende vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Vilkåret for å heve er mindre strengt – kravet er at mangelen ikke må være uvesentlig.

Du kan lese mer om dette i en egen artikkel om at mangelen må være ikke uvesentlig. Vi har skrevet en utfyllende artikkel om det å generelt heve bilkjøp, som du kan lese mer om i denne artikkelen.

Bilde av boken

Vilkår for å heve bilkjøpet

Det er flere vilkår for å heve bilkjøpet. For det første må det foreligge en mangel. Dette innebærer at bilen ikke er i samsvar med det som fulgte av kontrakten. Dersom du bestilte en ny bil, vil det for eksempel være en mangel hvis det var noe galt med baksetet. I denne artikkelen kan du lese mer om hva som ligger i mangelsbegrepet.

For det andre er det et vilkår for å heve bilkjøpet at selgeren ikke kan rette eller omlevere bilen innen rimelig tid. Utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik at dersom selger kan reparere bilen eller gi deg en ny bil, må du innfinne deg med dette.

For det tredje må du ha reklamert på mangelen innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget den. Dette innebærer at du innen kort tid må gi melding til selger om at bilen ikke fungerer i samsvar med det avtalte. Dersom du ønsker å heve er det i tillegg et krav om at du må gi en spesifisert melding til selgeren om at du også ønsker å heve bilkjøpet. Du må altså enten samlet eller i forskjellige reklamasjoner sende melding til selger om at bilen inneholder en mangel og at du ønsker å heve kjøpet. Her kan du lese mer om reklamasjonsregler ved bilkjøp.

Vesentlighetskravet

Av kjøpsloven følger det altså at kjøperen bare kan heve bilkjøpet dersom mangelen medfører et vesentlig kontraktbrudd. Loven stiller altså opp et vilkår om at mangelen må være av en viss karakter for at du skal kunne tilbakeføre ytelsen og få pengene tilbake. Dette er fordi utgangspunktet er at avtaler skal holdes, slik at ikke enhver mangel skal kunne føre til at ytelsene må tilbakeføres.

Hva som ligger i vesentlighetskravet har flere ganger vært oppe i Høyesterett. Man har pekt på at svaret må bero på en helhetsvurdering av alle sakens forhold. En rekke momenter er utfra rettspraksis viktige og vi skal gå gjennom de mest sentrale fortløpende.

1. Mangelens betydning for kjøper: 

Det sentrale momentet er om mangelen har gitt kjøper en rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Hovedmomentet er altså hvilken betydning mangelen har for deg som kjøper. Her vil man også kunne ta i betraktning individuelle forhold. Vi kan tenke oss et eksempel der du bestiller en bil som også har en funksjon som tilrettelegger for at personer med rullestol kan rulle opp i bilen. Har du en i familien som bruker rullestol vil det ha en sentral betydning om denne funksjonen ikke fungerer. Dersom du ikke kjenner noen som bruker rullestol, vil mangelen ha mindre betydning for deg. Dette er det aller viktigste momentet i vurderingen av om du kan heve bilkjøpet.

2. Det objektive avviket:

Et annet sentralt moment er det størrelsen på det objektive avviket. Med andre ord kan en gjøre en vurdering av hvor stor prosent av bilens verdi mangelen utgjør. Er avviket stort vil dette tale for heving. Dersom avviket er på noen få prosent, vil dette kunne tale mot heving. Merk at dette momentet imidlertid ikke er avgjørende. Selv et avvik på noen få prosent av verdien vil kunne medføre heving dersom mangelen har en sentral betydning for kjøper.

3. Alternative beføyelser:

Dersom mangelen kan kompenseres ved prisavslag vil dette også kunne få stor vekt. Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, så dersom prisavslag er mulig vil dette tale mot at heving kan skje. En må da gjøre en vurdering av om prisavslag er en tilstrekkelig løsning for kjøper. Dette må imidlertid sees opp mot de andre momentene. Dersom mangelen har stor betydning for kjøper og selger er sterkt å bebreide, kan momentet få mindre betydning.

4. Kan selger bebreides:

Et viktig moment er altså om selger er å bebreide. Dersom mangelen er en konsekvens av at selger har opptrådt uaktsomt er dette et moment i retning av at kjøper kan heve. Selgeren vil i slike tilfeller ikke være like beskyttelsesverdig. Særlig i tilfeller der selger har opptrådt grovt uaktsomt eller med forsett vil momentet ha stor betydning. Har selger for eksempel bevisst unnlatt å opplyse om en mangel ved bilen i håp om at kjøper ikke ville finne det ut taler det sterkt for heving. Har det derimot oppstått en skjult mangel i ettertid vil selgeren være mer beskyttelsesverdig.

5. Betydning for selger:

Hevingens betydning for selger er også et moment av betydning. Momentet er nok ikke like sentralt som de øvrige over, og må også sees i sammenheng med om selgeren har vært aktsom eller uaktsom. Dersom selgeren av bilen er en bilforretning vil det normalt være av svært liten betydning for forretningen om en kjøper hever kjøpet. De vil jo få tilbake bilen. Det kan på den andre siden tenkes en privatperson med dårlig økonomi som har kjøpt en ny bil etter han solgte bilen til deg. Dersom selger da må tilbakeføre pengene til deg kan dette føre til store negative følger for hans privatøkonomi. Da bruk av kjøpsloven forutsetter at selger er en privatperson vil dette kunne styrke momentet i vårt tilfelle.

6. Tidsmomentet:

For så vidt i sammenheng med momentet over er også tidsmomentet av en viss betydning. Jo lengre tid som har gått fra kjøpet jo mer taler det mot heving. Dette må da sees i sammenheng med partenes innrettelse, og særlig momentet over. Jo lengre tid som har gått fra overdragelsen jo mer sannsynlig er det at selger har innrettet seg på at denne er endelig. Sånn sett er det egentlig diskutabelt om momentet har selvstendig betydning i forhold til momentet over.

7. Hensynet til omsetningslivet:

Hensynet til omsetningslivet vil også kunne ha en betydning. I enkelte tilfeller vil det være viktig å vurdere hvilke samfunnsmessige virkninger det har om man legger terskelen for heving spesielt streng eller lav. Vil terskelen for å heve for eksempel være svært lav, vil dette kunne føre til at det blir vanskeligere å drive en bilforretning. Momentet vil nok ha begrenset vekt.

En ser altså at en vesentlighetsvurdering beror på en sammensatt og konkret vurdering av alle sakens forhold. Det er ikke alltid lett å se hvor terskelen egentlig ligger, og hvilke momenter som er de mest sentrale. I de fleste saker vil gjerne noen få av disse momentene gjøre seg sterkt gjeldende og avgjøre saken. Om en kjøper kan heve bilkjøpet vil altså bero på en svært konkret vurdering.

Noen tenkte eksempler

For å gjøre bildet mer håndterlig har vi laget konkrete eksempler av konstruerte saksforhold hvor det er tvist om kjøper kan heve bilkjøpet.

Eksempel 1:

En bruktbilforhandler kjøper en bruktbil med en rekke feil. Han reparerer bilen, men klarer ikke å reparere bagasjerommet. Bagasjerommet vil rett og slett ikke lukkes ordentlig, slik at det vil lekke vann og snø inn, samt skitt fra veien. Han velger derfor å prøve å selge bilen med den nevnte feilen. Du er en milliardær som er innom bruktbilforhandleren fordi du raskt trenger en bil. Bilen din havarerte rett ved siden av. Bruktbilforhandleren tenker at nå har han sjansen til å bli kvitt bilen, og selger den til deg, og spesifiserer at bilen fungerer uten noen feil. Du inspiserer ikke bilen videre. Når du senere kommer hjem ser du feilen på bagasjerommet og blir rasende. Selv om du er rik liker du ikke å bli lurt. Derfor krever du å heve bilkjøpet.

Flere av momentene over vil her komme inn i bildet. For det første vil nok mangelen ha stor betydning for deg. De fleste bilister har et behov for en bil med et bagasjerom som fungerer. Den objektive mangelen må også sies å være ganske stor, selv om den prosentmessig muligens ikke er det. Alle biler bør uansett ha et bagasjerom som fungerer. Selger er her også sterkt å bebreide hvilket med styrke taler for heving. Det er også vanskelig å kompensere mangelen ved prisavslag, da det er opplyst om at mangelen ikke lar seg reparerere. Det er neppe anledning til å vektlegge at du er milliardær, loven skal jo ikke forskjellsbehandle borgerne. I dette nevnte tilfelle taler det meste for at du kan heve kjøpet. En ser her også at ikke alle momentene alltid vil være relevante for vurderingen.

Eksempel 2:

Du kjøper en ny bil av en bilforhandler. Senere oppdager han at setene ikke er slik de skulle være etter kontrakten. Skinnet rundt setene er fra en forhandler i Afrika, og ikke fra Nord-Norge slik dere avtalte. Dette var en feil fra produsenten slik at selgeren heller ikke visste noe om dette. Du ønsker derfor å heve bilkjøpet, selv om mangelen egentlig ikke er av særlig stor betydning for deg.

Her vil flere momenter komme inn i bildet. For det første vil ikke mangelen ha så stor betydning for deg. Videre var selger heller ikke noe å bebreide, da han ikke visste om mangelen, og heller ikke burde visst om den. Det objektive avviket mangelen er heller ikke særlig stor i forhold til summen på bilen. Et prisavslag vil også passe godt i dette tilfellet. I denne saken vil du antakelig ikke kunne heve kjøpet.

Vi får også ofte spørsmål om angrerett ved bilkjøp, som du kan lese mer om ved å lese denne artikkelen.

Advokater med erfaring på området

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående ditt bilkjøp, eller for eksempel ønsker å heve bilkjøpet. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne gratis med å finne ut om bilforsikringen dekker advokatutgiftene. Kontakt oss per telefon eller e-post, eller fyll inn skjemaet på høyre side.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.