Heve bilkjøp

Heve bilkjøp

Ønsker du å heve bilkjøp? Vi får ofte spørsmål om når man kan heve bilkjøp. Vi har derfor skrevet en egen artikkel om hvordan du får annullert kontrakten og omgjort kjøpet. Dette gjelder både bilkjøp med og uten kontrakt. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Første konsultasjon vil være helt gratis og uforpliktende. Videre vil bilforsikringen din ofte dekke store deler av eventuelle advokatutgifter.


Vilkårene for å heve bilkjøp

Heving av bilkjøp medfører altså at kontrakten annulleres og blir oppløst. Kontrakten blir slikt sett avsluttet, og begge partene tilbakefører verdiene de har mottatt. Det er flere vilkår for å heve et bilkjøp. For det første må de foreligge en mangel ved bilkjøpet. Dette betyr at bilen ikke er i samsvar med avtalen.

For det andre er det et vilkår at selger ikke vil rette bilkjøpet. Du kan ikke få omgjort kjøpet og oppløse kontrakten dersom kjøper reparerer mangelen, for da vil det ikke lenger foreligge en mangel.

For det tredje stilles det krav til mangelens størrelse der kjøperen vil omgjøre salget. Innenfor kjøpsloven må mangelen være vesentlig. Innenfor forbrukerkjøpsloven må mangelen ikke være uvesentlig.

For det fjerde må kjøper ha reklamert innen tidsfristen. Vi vil gå gjennom alle disse vilkårene for å heve bilkjøp i denne artikkelen.

Dersom du er en selger som har mottatt et krav fra kjøper om å heve kjøp av bil, anbefaler vi å lese deg denne artikkelen om selgers rettigheter ved salg av bil.

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Vilkårene for heving av bilkjøp vil være forskjellig ut fra hvilken lov som kommer til anvendelse. Vi har primært to lover som regulerer kjøp av bil; kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Det er lettest å annullere kontrakten og oppløse bilkjøpet i forbrukerkjøpsloven.

Grunnen til at reglene er forskjellige er fordi forbrukerkjøpsloven er laget for å beskytte private kjøpere som kjøper varer av næringsdrivende. Næringsdrivende vil ofte være ressurssterke og kan utnytte at privatpersoner ikke er klar over sine rettigheter. Næringsdrivende innenfor bilkjøp vil typisk være en bilforhandler eller et bilverksted.

Kjøpsloven kommer til anvendelse der en privatperson kjøper en bil av enn annen privatperson, typisk via finn.no. Vi har også laget utfyllende artikler om hvilke spesifikke rettigheter en bilkjøper kan utlede av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

 


1. Det må foreligge en mangel

Bilen må samsvare med det som er avtalt:

Det første vilkåret for å heve bilkjøp er at det må foreligge en mangel. At det må foreligge en mangel betyr at bilen ikke må være i samsvar med det som er avtalt. Det sentrale vurderingsmomentet er om bilen ikke samsvarer med kjøpers berettigede forventning. Når man skal se hva som er avtalt må en se hen til kjøpekontrakten og for eksempel bilannonsen. Dersom ikke bilen samsvarer med hva som står i kontrakten vil det foreligge en mangel.

Hva som utgjør en mangel vil dermed bero på en konkret vurdering. Denne vil ofte være lettere hvis det er kjøpt en ny bil enn dersom det er kjøpt en bruktbil. Er det kjøpt en ny bil vil en måtte forvente at bilen er feilfri. Er den ikke det vil det nødvendigvis foreligge en mangel.

Er det kjøpt en bruktbil vil vurderingen bli noe mer kompleks. Dette er fordi en ofte må forvente at en bruktbil ikke er like feilfri som en ny bil. Her kan det imidlertid være store variasjoner. Er bilen for eksempel 25 år gammel og kjøper betalte 20 000 kr for den, kan man ikke stille så høye krav til bilens stand. Er bilen derimot 3 måneder gammel og man betaler nærmest det samme som man ville gjort for en ny bil, vil vurderingen være annerledes.

Du kan lese mer om mangelsvurderingen i denne fyldige artikkelen.

Særlig om opplysningssvikt:

Mangelsvurderingen har også en side til opplysningssvikt. Det følger av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at det vil foreligge en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilen eller dersom selger har tilbakeholdt viktige opplysninger. I slike tilfeller vil en ofte kunne heve bilkjøp.

Det mest praktiske der kjøpere vil heve bilkjøp er at det er gitt uriktige opplysninger om bilen. Har for eksempel selger opplyst i bilannonsen på finn.no at bilen «kjører knirkefritt», og bilen kollapser raskt etter du kjøpte bilen, vil det foreligge en uriktig opplysning. Dette fordrer heller ikke at selger er å bebreide.

Typiske tilfeller der selger kan tilbakeholde viktige opplysninger er der selger flere ganger har opplevd motorstopp, men ikke sier noe om dette til selger. I slike tilfeller vil det ofte foreligge en mangel ved kjøpet, og en vil ofte også kunne heve bilkjøp.

Særlig om «som den er» forbehold:

Mangelsvurderingen kompliseres noe av at selger ofte inntar et «som den er» forbehold i kontrakten. Dette gjelder særlig ved bruktbilkjøp. Forbeholdet er ment å beskytte selger mot skjulte mangler som skulle oppstå etter bilen er overlevert til kjøperen. Mange tror at kjøper mister alle krav dersom det er inntatt et slikt forbehold i kontrakten. Dette stemmer ikke. Det er fortsatt mulig å heve bilkjøp med slike forbehold.

Innenfor forbrukerkjøpsloven har et slikt forbehold nærmest ingen betydning. Her er det kun et krav om at bilen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Terskelen blir tilsynelatende ikke så mye høyere enn i en vanlig mangelsvurdering. Innenfor kjøpsloven blir imidlertid terskelen noe høyere. Det er et krav om at bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det er likevel ikke umulig å nå frem med et mangelskrav dersom bilen har blitt solgt med et «som den er» forbehold.

Merk at reglene om opplysningssvikt fortsatt vil gjelde selv om det er inntatt et «som den er» forbehold i kontrakten. Selger kan naturligvis ikke forsvare seg om et forbehold dersom han har løyet om bilens tilstand. Du kan lese mer om forbehold ved bilsalg i denne artikkelen.


2. Selger må ikke kunne reparere feilen

Innenfor både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det et krav om at selger ikke ønsker å rette mangelen eller omlevere bilen. Dersom du vil heve bilkjøpet kan selgeren parere dette med et krav om å få reparere bilen eller levere en ny bil. Da vil du ikke kunne annullere bilkjøpet eller avsluttet kontrakten. Grunnen til dette er at utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og dersom kjøper retter mangelen eller omleverer bilen vil kjøper være hensyntatt. Heving av bilkjøp er jo primært en nødløsning.

Har du for eksempel kjøpt en ny bil av en bilforhandler har bilforhandleren flere muligheter for å parere et krav om å heve bilkjøp. Han kan hente bilen og be sine bilmekanikere reparere mangelen. Dette vil ofte være svært billig for bilforhandleren. Eller så kan han levere deg en ny bil, hente den andre bilen og reparere den og selge den på nytt til en annen. Dette vil dermed være svært gunstig slik at bilforhandlere ofte vil ønske å gjøre dette.

Dersom du har kjøpt bilen av en privatperson vil det muligens ikke være like aktuelt at han retter mangelen. Folk flest har ikke ekspertise til dette og kan heller ikke levere deg en ny bil.

Det er flere krav til en slik retteplikt. For det første må selger fremsette et krav om å rette innen rimelig tid, og må også rette bilen innen en rimelig tidsfrist. Han har heller ikke uendelig mange rettingsforsøk. Du kan lese mer om retting i denne spesifikke artikkelen om retting.


advokat-heve-bilkjop

3. Kravet om vesentlighet og uvesentlighet

Dersom du vil heve bilkjøpet er det altså et krav om at mangelen må være vesentlig eller uvesentlig. Dette er fordi å heving er en relativt alvorlig beføyelse for selger fordi kjøpet annulleres. Dersom kjøper alltid kunne omgjøre kjøpet og oppløse kontrakten for hver minste mangel ville det vært vanskelig for bilforhandlere.

Vi går først gjennom kravet til vesentlighet før vi går gjennom kravet til uvesentlighet.

Kravet om vesentlighet

For å heve bilkjøp av en privatperson må mangelen være vesentlig. Det er altså en relativt høy terskel. Etter høyesterettspraksis er vurderingstemaet om kjøperen har en rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Dette må bero på en rekke forskjellige vurderingsmomenter. Vi vil under gjøre rede for de aller viktigste vurderingsmomentene for om du kan få omgjort bilkjøpet.

  • Mangelens betydning for kjøper:

Dette er det aller viktigste vurderingsmomentet. Jo større betydning mangelen har for kjøper, jo større sannsynlighet er det for å få heve. Dersom det er noe galt med motoren vil bilen ikke lenger oppfylle sin sentrale funksjon og det vil dermed være en stor sjanse for å heve bilkjøp. Er det derimot noe galt med vindusviskeren vil mangelen ha liten betydning for bilens sentrale funksjon, og det vil være mindre sjanse for å heve.

  • Betydningen av alternative beføyelser:

Et annet viktig moment er om alternative beføyelser er mulige. Dersom kjøper kan kompenseres ved et prisavslag vil dette være det optimale, siden en helst ønsker å komme fram til at avtalen holdes. Om kjøper kan kompenseres ved prisavslag må bero på en konkret vurdering.

Er det en feil med motoren som ikke kan repareres, vil åpenbart ikke kjøper kunne kompenseres ved prisavslag. Det samme gjelder hvis en sentral forutsetning for kjøpet for eksempel var at bilen var den eneste av sitt slag, men viste seg å være en masseproduksjon. Dersom selger har opptrådt særlig klanderverdig vil det også ha mindre betydning om kjøper kan kompenseres ved prisavslag.

  • Det objektive avviket:

Et annet sentralt moment er det objektive avviket mangelen utgjør. Dette tilsier hvor stor økonomisk verdi mangelen utgjør i forhold til bilens totale verdi. Vil det koste rundt 20 % av kjøpesummen å reparere mangelen er det antatt at kjøper kan heve bilkjøp. Dette momentet må imidlertid sees i sammenheng med de andre momentene.

  • Om selger er å bebreide:

Et annet viktig moment i vurderingen av om en kan heve bilkjøp er om selger er å bebreide. Dersom selger er å bebreide vil han ikke være like verneverdig. Det vil dermed være mindre betenkelig å heve kjøpet. Har selger for eksempel løyet om bilens stand, eller tilbakeholdt viktige opplysningen, vil dette sterkt tale i retning av at du kan få avlyst kontrakten og omgjort bilkjøpet.

  • Betydningen for selger:

Hvilken betydning det vil ha for selger å heve bilkjøpet vil være relevant. Dersom selger er en bilforhandler vil heving ofte ikke ha særlig stor betydning. Selger kan som oftest relativt enkelt selge bilen videre til en annen kjøper. Er kjøperen en privatperson vil momentet kunne få større vekt. Privatpersonen kan allerede ha brukt pengene han fikk for salget av bilen til å kjøpe en ny bil. Dersom han har dårlig økonomi, må han i ytterste fall ta opp gjeld dersom bilkjøpet heves. I slike tilfeller vil det være mindre sannsynlig at du får annullert kontrakten og opphevet kjøpet.

Dette er altså de aller viktigste vurderingsmomentene der en vil heve bilkjøp. Det finnes enda flere momenter, men de vil som oftest ikke være like tungtveiende. Du kan lese en enda mer utfyllende artikkel om vesentlighetskravet i denne artikkelen.

Kravet om uvesentlighet:

For å heve bilkjøp av en bilforhandler eller et bilverksted er det altså kun et vilkår at mangelen ikke er uvesentlig. Terskelen er altså mye lavere enn i et privat bilkjøp. Det er flere begrunnelser for dette. For det første trenger forbrukere et særlig vern mot profesjonelle forhandlere. For det andre vil det som nevnt over ikke ramme en bilforhandler like hardt dersom en vil heve. Forhandleren kan som oftest bare selge videre bilen til noen andre.

Hvor høy terskelen er må bero på en konkret vurdering. Men ut fra ordlyden skal det ikke mye til. Det er kun de uvesentlige mangler som ikke kan heves. For eksempel vil nok sannsynligvis en mangel med vindusviskerne som oftest være uvesentlige. Det samme vil nok gjelde for en rift i setet.

Vurderingsmomentene vil være de samme som i den vanlige vesentlighetsdrøftelsen. Vi har også skrevet en utfyllende artikkel om uvesentlighetskriteriet som du kan lese mer om dersom du trykker på lenken.


4. Du må følge reklamasjonsfristene

I alle artiklene våre på denne nettsiden presiserer vi at kjøper må huske å reklamere på mangelen innen tidsfristene. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven inneholder tidsfrister du må reklamere innenfor. Reklamerer du ikke innenfor disse tidsfristene kan du ikke heve.

Disse fristene har derfor vært en felle for mange kjøpere gjennom tidene. En skiller mellom en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist. Vi går først gjennom den relative reklamasjonsfristen.

Den relative reklamasjonsfristen:

Utgangspunktet i begge lovene er at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette innebærer at fristen vil løpe allerede fra kjøper burde oppdaget mangelen. Dette kan imidlertid være vanskelig å bevise for selger. Hva som er rimelig tid vil bero på en konkret vurdering. Normalt vil det dreie seg om et par uker.

Innenfor kjøpsloven er det viktig å være oppmerksom på at man ikke bare må presisere i reklamasjonen at det er en mangel. Dette kalles en nøytral reklamasjonsfrist. En må også sende en spesifikk reklamasjon. Dette innebærer at kjøper innen rimelig tid etter han oppdaget eller burde oppdaget mangelen også må spesifisere at han ønsker et krav om å heve bilkjøp.

Det må antas at man har litt bedre tid på å sende et krav om heving fremfor en nøytral reklamasjon. En slik regel finnes ikke innenfor forbrukerkjøpsloven.

Innenfor forbrukerkjøpsloven har selgeren en stor fordel. Det står i forbrukerkjøpsloven at fristen aldri kan være kortere enn to måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen. Fristen for å reklamere der du handlet bil fra privatperson er dermed mye lenger dersom du har handlet bil fra en forbruker.

Den absolutte reklamasjonsfristen:

Innenfor den absolutte reklamasjonsfristen må kjøper reklamere innen et visst absolutt tidspunkt etter han overtok bilen. Innenfor kjøpsloven er fristen for å reklamere på en mangel to år etter overtakelse. Dette innebærer at dersom du kjøper en bil av en privatperson og den havarerer etter to år vil du ikke kunne nå frem med noe krav mot selger. Innenfor forbrukerkjøpsloven er fristen for å reklamere fem år etter overtakelse. Fristen er dermed mye lenger dersom du har handlet en bil av en forhandler.

Reklamasjonsfristene gjelder ikke dersom selger har handlet grovt uaktsomt. Det samme gjelder i enkelte tilfeller dersom selger har inngått i diskusjon om sakens realitet. Du kan lese mer om reklamasjonsfristene i en mer utfyllende artikkel om dette her.


advokat-heve-bilkjop

Virkningen av å heve kjøp av bil

Dette er altså vilkårene for å heve bilkjøpet. Dersom kjøpet heves skal partene tilbakeføre ytelsene til hverandre. Dette innebærer at selger må tilbakeføre pengene, mens kjøper må tilbakeføre bilen. Kjøpet oppløses dermed totalt og blir omgjort og annullert.

Kjøper må betale selger et rimelig vederlag for vesentlig nytte han ellers har hatt av bilen. Dersom kjøper har brukt bilen og fått nytte av dette, må han ofte betale en viss sum for denne nytten til selgeren.

Selgeren plikter derimot å betale rente fra kjøpesummen fra den dag han mottok betalingen.

Kontakt oss dersom du vil heve bilkjøp

Vi har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du vil heve kjøp av bil. Vi hjelper deg også gjerne med andre spørsmål angående ditt bilkjøp. Husk at bilforsikringen dekker en store del av advokatutgiftene. Det vil derfor ofte lønne seg å få hjelp av advokat. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut om bilforsikringen din dekker advokatutgiftene dine. Kontakt oss per telefon eller e-post, eller fyll inn skjemaet til høyre.

 

 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.