Heve bilkjøp som forbruker – 6 momenter i uvesentlighetsvurderingen

Heve bilkjøp som forbruker – 6 momenter i uvesentlighetsvurderingen

Hvis du har kjøpt en bil som er mangelfull, vil du ha en rekke krav mot selger. Vi skriver her om heving av bilkjøp som forbruker og uvesentlighetsvurderingen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Dette vil selvfølgelig være helt gratis og uforpliktende. Blir det aktuelt med videre samarbeid vil bilforsikringen din ofte dekke mye av advokatutgiftene.


Dersom saksforholdet rammes av forbrukerkjøpsloven vil du som kjøper stå sterkt. Dersom du ønsker å heve vil er det et vilkår at mangelen må være ikke uvesentlig. Innenfor kjøpsloven fordrer heving at mangelen er vesentlig.

Lovgiver har altså ønsket å senke hevingskravet i forbrukerkjøp. Kjøpers interesser har her i større grad gått i forgrunnen av selgers interesser. Det er dermed klart at det som hovedregel skal mindre til for at en kan heve innenfor forbrukerkjøpsloven.

Bilde av boken

Denne artikkelen vil ta for seg viktige momenter i vurderingen av om mangelen er ikke uvesentlig.  Les mer om vesentlighetskravet her. Vi har skrevet en lengre artikkel om å  heve bilkjøp, som du kan lese ved å trykke på lenken.

Øvrige vilkår for heving

Det første vilkåret for å heve bilkjøp som forbruker er at det må foreligge en mangel. Dette innebærer at ytelsen ikke er i samsvar med det som er avtalt. En del andre situasjoner kan også føre til at ytelsen anses mangelfull, for eksempel dersom selger har gitt uriktige opplysninger eller har tilbakeholdt viktig informasjon. Det er skrevet en utførlig artikkel om mangelsbegrepet i denne artikkelen slik at det gir liten mening å utbrodere dette videre her.

Det er også et krav om et retting eller omlevering ikke kommer på tale. Grunnen til dette er at det overordnede prinsippet er at avtaler skal holdes, slik at dersom selger kan reparere bilen eller levere en ny, vil dette måtte bli løsningen.

Dersom du ønsker å heve bilkjøp som forbruker er det ekstremt viktig at du overholder reklamasjonsfristene. Dette innebærer at du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, må gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen. Hvis ikke kan du miste kravet ditt. Innenfor forbrukerkjøpsloven er det en særskilt regel om at reklamasjonsfristen aldri kan være mindre enn to måneder.

For mangler er det heller ikke noe krav om at du i tillegg til en nøytral reklamasjon også må sende en spesifisert hevingsreklamasjon, slik det er i kjøpsloven  Videre er det en absolutt frist på fem år for kjøp av bil. Dette betyr at forbrukeren ikke kan reklamere på mangler senere enn fem år etter at han overtok bilen. Før eller siden må jo selger kunne si seg ferdig med kjøpet. Du kan lese mer om reklamasjon av bilkjøp her.

 

Momenter i uvesentlighetsvurderingen

Dersom du ønsker å heve bilkjøp som forbruker er det altså et vilkår at mangelen ikke er uvesentlig. Hva som ligger i uvesentlighetskravet vil på mange måter fordre samme vurdering som hva som ligger i vesentlighetsvurderingen. Det må gjøres en konkret helhetsvurdering av alle sakens forhold. En rekke momenter har med tiden utkrystallisert seg som særlig viktige. Det gjøres rede for disse fortløpende.

1. Mangelens betydning

Det sentrale momentet vil, som i vesentlighetsvurderingen, være hvilken betydningen mangelen har for kjøper. Dersom det er en rift i setet som ikke kan repareres fullt ut vil dette ha større betydning for kjøper om bilen er en fin drosje i forhold til om den er ment til å frakte utstyr. Også individuelle forhold oss kjøper vil kunne ha betydning i vurderingen.

2. Størrelsen på mangelen

Også størrelsen på mangelen vil være av betydning. Praksis fra domstolene og Forbrukertvistutvalget gir noen retningslinjer. I en dom fra lagmannsretten fra 2004 ga reparasjonskostnader på 35.000 kroner på en bil til 435.000 kroner hevingsrett. Mangelen utgjorde 8 % av kontraktsverdien. Det må kunne antas at mangler i denne størrelsesen må anses for å være ikke uvesentlig. Forbrukertvistutvalget har imidlertid akseptert at et prisavslag på 10.000 avskjærte muligheten for heving på en bil som kostet 140.000 kroner (ca. 7% av salgssummen). Dette viser at momentet må sees i sammenheng med de øvrige momentene. noe som egentlig er selvfølgelig.

3. Alternative beføyelser

Høyesterett har ved flere anledninger poengtert at det er et sentralt moment om prisavslag kan avbøte mangelen. Utgangspunktet er jo at avtaler skal holdes, og prisavslag vil være en mindre alvorlig beføyelse. Dersom setet inneholder en stygg rift som ikke kan repareres vil det for eksempel fungere dårlig med prisavslag dersom det er snakk om en fin drosje.

4. Selgers skyldgrad

Heving er en alvorlig beføyelse for selger og en må derfor avveie interessene til selger og kjøper i en hevingsvurdering. Dersom selger har opptrådt uaktsomt vil han ikke være like beskyttelsesverdig, og det er dermed mindre grunn til å vekte hans interesser tungt. Enda mer vil dette gjelde der selger har handlet grovt uaktsomt eller i ytterste tilfelle med forsett. Lurer selger deg til å kjøpe en bil han vet har en motorfeil vil han ikke fortjene rettsordenens beskyttelse.

5. Betydning for selger

Det er også et vektig argument hvilken betydning hevingen vil ha for selger. Da vi i forbrukerkjøpsloven forutsetter at selger er næringsdrivende har det formodningen mot seg at heving vil ha særlig alvorlige  konsekvenser for selger. Han vil jo være en næringsdrivende og kan selge bilen på nytt. Annerledes er det med en privatperson med svak økonomi, som allerede har kjøpt en ny bil.

6. Utgjør bilen en trafikkrisiko

Et særskilt moment som har utviklet seg innenfor heving av biler er om bilen utgjør en trafikkrisiko. Momentet må sees i lys av prevensjonshensynet. En ønsker for enhver pris ikke at trafikkfarlige biler skal florere på veien. Dersom man sanksjonerer salg av disse strengt vil det være mindre sannsynlig at slike salg forekommer, og det vil også sende et tydelig signal. Dette forutsetter imidlertid at selger vet at bilen er trafikkfarlig, hvilket nok de facto vil tilhøre et fåtall av saker som havner foran retten.

En ser altså at det må gjøres en konkret vurdering av alle sakens forhold. Momentene vil måtte sees samlet og vektes mot hverandre. Det er svært viktig å huske at det mest sentrale alltid vil være hva som står i loven. Det som står i dette tilfellet er at mangelen ikke må være uvesentlig. Dette er noe helt annet enn at mangelen må være vesentlig. Etter lovens ordlyd stilles det egentlig ikke så strenge krav til når forbrukere kan heve. Etter lovens ordlyd vil jo mangler som er av en slik art at de ikke er uvesentlige være tilstrekkelige. Likevel må en ikke glemme at et hevingskrav er inngripende for selger.

Vi får ofte spørsmål om angrerett ved bilkjøp. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.

Ønsker du å heve bilkjøp som forbruker? Ta kontakt med oss!

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående ditt bilkjøp, eller ønsker å heve bilkjøp som forbruker. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne gratis med å finne ut om bilforsikringen dekker advokatutgiftene. Kontakt oss ved å ringe eller sende e-post, eller ved å fylle inn skjemaet til høyre.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.