Heve bilkjøp privat?

Heve bilkjøp privat?

Kjøper kan heve et bilkjøp privat etter kjøpsloven dersom det foreligger et vesentlig kontraktbrudd. Før heving kan finne sted har selger både rett og plikt til å forsøke å rette bilen. Kjøper må fremsette et krav om heving innen rimelig tid.

Hevingsvilkårene

For å heve et bilkjøp privat må det foreligge et kontraktbrudd, i form av en mangel eller en forsinkelse. Dette kontraktbruddet må være vesentlig, jf. kjøpsloven § 25 og § 39. I tillegg kreves det at retting ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid, jf. § 37.

Kontraktbrudd

Forsinkelse

Forsinkelse innebærer at bilen ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på hans side, jf. § 22. I slike tilfeller kan kjøper etter §§ 23 til 29 kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

Bilde av boken

Etter kjøpsloven § 25 første ledd kan kjøperen heve kjøpet når forsinkelsen medfører et «vesentlig kontraktbrudd». Kjøpet kan også heves dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fastsatt av kjøper, jf. andre ledd. 

Bilen anses levert når den er overtatt av kjøperen eller overgitt til fraktfører ved sendekjøp, jf. § 6 andre ledd og § 7 andre ledd. Dersom leveringstid ikke er avtalt, skal den leveres innen rimelig tid etter kjøpet, jf. § 9 første ledd. 

Mangel

Ved en mangel som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan hun etter §§ 31 til 40 kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42. 

Kjøpsloven § 39 angir at kjøperen kan heve kjøpet dersom «mangelen» medfører et «vesentlig kontraktbrudd».

En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. § 17 første ledd, jf. tredje ledd. Det samme gjelder dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selger i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. § 18 første ledd. 

En bil solgt «som den er» eller med lignende forbehold har en mangel ved uriktige eller forsømte opplysninger som kjøper hadde grunn til å regne med å få, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. § 19. I tillegg foreligger en mangel dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Vesentlig kontraktbrudd

Ved både en forsinkelse og en mangel kreves et «vesentlig kontraktbrudd» for at kjøper skal kunne heve kjøpet. Hvorvidt et vesentlig kontraktbrudd foreligger beror på om kjøper hadde rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten. Av betydning vil være hvor stort avviket er fra kontrakten, hevingens betydning for både kjøper og selger, om andre mangelsbeføyelser kan avbøte kontraktbruddet, og eventuell skyld hos kjøper. 

Dette er en vanskelig vurdering som en advokat kan bistå deg med å foreta. 

Reklamasjon

Som kjøper er det avgjørende å klage raskt for å unngå at et eventuelt krav mot selger ikke utløper. Etter § 32 første ledd taper kjøper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom hun ikke «innen rimelig tid» etter at hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selger melding som angir hva slags mangel det gjelder. Fristen er antatt å ligge et sted mellom 2 og 3 måneder, men kan også være kortere etter de konkrete omstendighetene. Det anbefales derfor å reklamere snarest.

Videre angir § 39 andre ledd at kjøperen ikke kan heve kjøpet med mindre hun gir selger spesifisert melding om heving «innen rimelig tid» etter at hun fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Ved forsinkelse må kjøper gi selger melding om hevingkravet «innen rimelig tid» etter at hun fikk vite om leveringen, jf. § 29. 

Kjøpsloven § 32 andre ledd angir den absolutte reklamasjonsfristen. Hvis kjøper ikke reklamerer innen to år etter at han overtok bilen, kan vedkommende ikke senere gjøre mangelen gjelde. To år etter overtakelse er altså siste frist for å klage. 

Advokathjelp

Ønsker du å heve et bilkjøp privat? Biladvokatene i Advokatfirmaet Teigstad har kompetansen du trenger for å fremme ditt krav. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Husk også at din bilforsikring vil dekke store deler av eventuelle videre advokatutgifter. Ta kontakt med våre advokater per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hvilken lov gjelder ved heving av bilkjøp privat?

Kjøpsloven gjelder ved kjøp og salg av bil privat. Til sammenlikning gjelder forbrukerkjøpsloven ved kjøp av bil fra en forhandler. 

Hva kan jeg kreve ved en forsinkelse?

Forsinkelse innebærer at bilen ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på hans side, jf. § 22. I slike tilfeller kan kjøper etter §§ 23 til 29 kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

Hva er en mangel?

En mangel foreligger dersom bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. kjøpsloven § 17 første ledd, jf. tredje ledd. Det samme gjelder dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selger i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. § 18 første ledd. 

Hva er vilkårene for å heve?

Kjøper kan heve et privat bilkjøp dersom det foreligger et vesentlig kontraktbrudd. Hvorvidt et vesentlig kontraktbrudd foreligger beror på om kjøper hadde rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten.

Må jeg betale for advokat?

Din bilforsikring vil dekke mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist med selger. Normalt må du betale en egenandel på mellom 2000 og 5000 kroner, samt 20% av det overskytende, mens forsikringsselskapet dekker 80%.

 

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Lilleholt, Kåre,. Selvig, Erling. Kjøpsrett til studiebruk. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2015.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21676/73172.pdf?sequence=3 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.