Heve bilkjøp hos forhandler

Heve bilkjøp hos forhandler

Vi mottar mange henvendelser fra privatpersoner som ønsker å heve bilkjøp hos forhandler. Vi har derfor skrevet en egen artikkel om når du kan heve bilkjøp hos din forhandler. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du lurer på noe. Vi hjelper deg gjerne. Bilforsikringen vil også ofte dekke eventuelle senere advokatutgifter i saken.

Denne artikkelen handler presist om heving av bilkjøp hos forhandler. Vi har skrevet en mye mer generell om utfyllende artikkel om å heve bilkjøp som du også anbefales å lese.

Enklere å heve bilkjøp hos forhandler

Det er ofte enklere å heve bilkjøp hos forhandler. Dette er fordi når du som privatperson kjøper en bil fra en forhandler vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Forbrukerkjøpsloven er laget for å beskytte forbrukere mot næringsdrivende. Grunnen til dette er at forbrukere anses som en svakere part som trenger større vern.

Som en følge av dette er vilkårene i loven på kjøpers side. Dersom du kjøper en bil fra en annen privatperson vil kjøpsloven komme til anvendelse. Her er loven mer balansert i forhold til selgers interesser, da kjøper og selger anses som to like sterke parter. Du kan lese mer om når kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse i denne artikkelen. Videre vil vi gå gjennom vilkårene for å heve bilkjøp hos forhandler.

Vilkårene for å heve bilkjøp hos forhandler vil være de samme uavhengig av om du har kjøpt en brukt eller ny bil. I disse artiklene  kan du lese mer hvilke generelle rettigheter kjøpsloven gir bilkjøper og hvilke generelle rettigheter forbrukerkjøpsloven gir bilkjøper.

Les også: Bruktbilforhandleres rettigheter

Det må foreligge en mangel

Ønsker du å heve et bilkjøp fra en forhandler er det første vilkåret at det foreligger en mangel. Dette vil si at bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Hva som er avtalt må avgjøres etter en tolkning av kontrakten og/eller annonsen.

Det vil oftere være lettere å avgjøre om bilen ikke er i samsvar med det avtalte om det er kjøpt en ny bil. Da vil det som oftest være en forventning om at bilen skal tilsvare en ny bil. Innenfor kjøpsretten er det etablert et prinsipp om at tingen skal samsvare med den alminnelige forventningen til en liknende vare.

Har du kjøpt en ny bil, og denne ikke er i samsvar med forventningen til en ny bil, vil det foreligge en mangel. Dersom du har kjøpt en bil fra en bruktbilforhandler vil en måtte tolke kontrakten for å finne ut hva som var avtalt. Mange tolkningsmomenter kan her spille inn. Har du kjøpt bilen svært billig, kan det være et moment i retning av at du aksepterte at bilen hadde visse feil. Om det foreligger en mangel må uansett avgjøres etter en konkret vurdering av kontraktens ordlyd. Det er altså avgjørende at det foreligger en mangel for at du kan heve bilkjøp hos forhandler.

Det kan også foreligge en mangel hvis selger har gitt en uriktig opplysning eller misligholdt opplysninger. Litt mer spesielle regler kan også foreligge hvis bilen er solgt «som den er». Du kan lese mer om dette i denne utfyllende artikkelen som redegjør nøyere for mangelsbegrepet, og når det foreligger en mangel.

 

Hva om det ikke foreligger en mangel?

Dersom det ikke foreligger en mangel vil du stille i en dårligere posisjon. Det kan jo selvfølgelig hende at du angrer på bilkjøpet og ønsker å levere tilbake bilen. Har du skrevet under på en kontrakt som inneholder en angrefrist vil du selvfølgelig kunne benytte deg av denne angrefristen. Inneholder ikke kontrakten noen angrefrist vil du stille i en mye dårligere stilling.

Innenfor forbrukerkjøpsloven er det gitt en adgang til å avbestille ytelsen før levering. Det må presiseres at avbestillingen må foretas før bilen er overtatt. Ofte har kontrakten et fast avbestillingsgebyr på en prosentvis andel av summen. Dette kan ofte være ganske høy, men kan ikke være høyere enn selgerens økonomiske tap. Inneholder ikke kontrakten et fast avbestillingsgebyr kan selgeren i stedet kreve erstatning for det økonomiske tapet som er en følge av avbestillingen. Dette tapet kan ofte være høyt, slik at du ikke vil være i en gunstig posisjon. Det vil derfor absolutt lønne seg å heve bilkjøp hos forhandler, fremfor å avbestille. Les mer om angrerett ved bilkjøp i denne artikkelen.

Du må følge reklamasjonsreglene

Skal du heve bilkjøp hos forhandler må du ha fulgt reklamasjonsreglene. Dette innebærer at det er krav til at du melder fra om mangelen innen visse tidspunkter. Du må følge både en relativ reklamasjonsfrist og en absolutt reklamasjonsfrist. Den relative reklamasjonsfristen innenfor forbrukerkjøpsloven innebærer at du må reklamere innen to måneder etter at du oppdaget mangelen. Den absolutte fristen innebærer at du må reklamere på mangelen innen fem år etter at du overtok bilen.

Har du ikke fulgt disse fristene vil du miste muligheten til å heve bilkjøpet. En mye mer utfyllende artikkel om reklamasjonsreglene kan du finne i denne artikkelen.

Mangelen må ikke være uvesentlig

Ønsker du å heve bilkjøp hos forhandler er det siste vilkåret at mangelen ikke må være uvesentlig. Vilkåret for heving er som oftest at mangelen er vesentlig, men i forbrukerkjøpsloven er altså forbrukeren gitt en sterkere stilling. En lang artikkel om hva som ligger i uvesentlighetskriteriet kan du finne i nevnte artikkel. Her vil vi omtale de viktigste momentene.

Hvilken mangel som utgjør en ikke uvesentlig mangel må avgjøres etter en konkret vurdering. Det sentrale momentet vil være hvilken betydningen mangelen har for kjøper. Dersom det er en rift i setet som ikke kan repareres fullt ut vil dette ha større betydning for kjøper om bilen er en fin drosje i forhold til om den er ment til å frakte utstyr. Også størrelsen på mangelen vil være av betydning. I en dom fra lagmannsretten fra 2004 ga reparasjonskostnader på 35.000 kroner på en bil til 435.000 kroner hevingsrett. Mangelen utgjorde 8 % av kontraktsverdien. Om andre beføyelser kan avbøte mangelen vil også være av betydning. Kan kjøper for eksempel få prisavslag, vil dette ha betydning for om du kan heve bilkjøp hos forhandler. Er forhandleren å bebreide, vil dette tilsi at han er mindre verneverdig, og gi deg større sjanse til å heve. Hvilken betydning hevingen har for selger vil også være av betydning. Forhandlere vil ofte bare kunne selge bilen til noen andre, hvilket vil ha betydning i hevingsvurderingen. Utgjør bilen en trafikkrisiko vil dette også kunne spille inn.

Om en kan heve bilkjøp hos forhandler vil dermed bero på en svært konkret vurdering ut fra mange momenter. Det avgjørende er om det ut fra en helhetsvurdering er rimelig at forbrukeren får heve.

Ta kontakt om du ønsker å heve bilkjøp hos forhandler

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du ønsker å heve bilkjøp hos forhandler. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Kontakt advokatene våre ved å ringe, sende e-post eller fylle inn skjemaet til høyre. Husk at dersom du ikke kan heve bilkjøpet kan du likevel ha krav på andre beføyelser som retting, omlevering, prisavslag eller erstatning.

Les mer om rettigheter ved kjøp av bruktbil her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.