Heve båtkjøp

Heve båtkjøp

Vi skriver mest om tvister av kjøp og salg av bil på denne siden, men det hender også at vi får henvendelser fra klienter som ønsker å heve kjøp av båt, bobil, campignvogn og lignende. Vi har derfor bestemt oss for å skrive om også disse tilfellene. I denne artikkelen skal vi informere om i hvilke tilfeller du kan heve båtkjøpet, og hvordan du isåfall skal gå frem.


Vanlige problemstillinger etter båtkjøp

Når det gjelder tvister om båtkjøp pleier som oftest de samme feilene å være aktuelle som ved bilkjøp. Av erfaring er det mange problemer som kan oppstå.

For det første hender det at kjøper mener selger i forbindelse med avtalen ikke opplyste om feil og mangler med båten som kjøper mener selger visste eller burde visst om.

I andre tilfeller har det oppstått problemer med båten etter at kjøper overtok den, og det oppstår tvist om hvem som har risikoen for mangelen.

Andre ganger ønsker kjøper rett og slett å angre båtkjøpet fordi han mener båten ikke svarer til hans berretigede forventning.

Uansett hvilke problemer som har oppstått kan det være greit å vite at du som båtkjøper har en rekke rettigheter.

Reglene for båtkjøp er like som ved bilkjøp

Mange er ikke klar over at reglene som regulerer tvister om båtkjøp er de samme som reglene som regulerer tvister om bilkjøp. Det er ikke slik at det er en egen lov som heter båtloven og en egen lov som heter billoven.

Alle reglene for kjøp og salg av et løsøre reguleres av enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Reglene for når du kan få prisavslag, omlevering, retting, heving, erstatning eller lignende er dermed like uansett om du har kjøpt en bil, båt, bobil eller campignvogn.

Selv om de fleste artiklene på denne nettsiden gjelder for bil, kan du dermed lese alle og i hodet ditt erstatte ordet bil med båt, og på den måten se hvilke rettigheter du har i forhold til også andre spørsmål.

Hvilken lov regulerer mitt tilfelle?

Det er altså kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer heving av båtkjøp. I forhold til heving av båtkjøp er det relativt viktig for terskelen om det er kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet.

Grunnen til dette er nemlig at vilkåret for heving av båtkjøp etter kjøpsloven er at det foreligger en «vesentlig mangel», mens vilkåret for heving av båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven er at mangelen «ikke er uvesentlig».

Som kjøper vil du dermed være mest begunstiget dersom det er forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet.

Så da er spørsmålet selvfølgelig, hva bestemmer hvilken lov som regulerer forholdet?

Svaret er relativt enkelt. Forbrukerkjøpsloven er ment å regulere de tilfellene der du kjøper en båt fra en næringsdrivende. I disse tilfellene skal forbrukerkjøpsloven gi forbrukeren økt beskyttelse mot den antatt mer erfarne profesjonelle næringsdrivende.

Dersom du har kjøpt en båt fra en båtforhandler eller en person som driver en virksomhet der han kjøper og selger båter, vil forholdet reguleres av forbrukerkjøpsloven. Dette gjelder uavhengig av om du har kjøpt en ny eller en brukt båt.

Kjøpsloven regulerer på den andre side kjøp og salg av mellom private parter. Har du dermed kjøpt en båt fra en annen privatperson er det kjøpsloven som vil komme til anvendelse.

Vi vil nå forklare reglene for heving i forhold til de to forskjellige lovene. Du kan dermed lese det avsnittet som er relevant for din sak, avhengig av om du har kjøpt båten fra en privatperson eller fra en forhandler/næringsdrivende.

 

Heve båtkjøp etter kjøpsloven

Vi opplever at de fleste tvister oppstår mellom kjøpsloven, da etter kjøp og salg mellom privatpersoner.

Dersom det er kjøpsloven som regulerer forholdet så er vilkåret for å heve båtkjøpet at mangelen er vesentlig.

Her er det altså egentlig to spørsmål man må stille. For det første hva som skal til for at det foreligger en mangel, for det andre hva som ligger i vilkåret vesentlig.

Hva er en mangel?

Grunnvilkåret for å heve, og også for å kunne rette andre krav mot selger, er at det foreligger en mangel ved båten. Dersom det ikke foreligger en mangel vil du praktisk talt være rettsløs, det vil si ikke ha noen krav mot selger. Dette inngangsvilkåret er dermed svært viktig.

Overordnet foreligger det en mangel med båten dersom båten ikke samsvarer med kjøpers berettigede forventning.

Når du kjøper en båt vil du alltid ha en viss forventning til båtens utseende, ytelse og funksjon. Denne forventningen vil være preget av forhold som hva selger har opplyst om båten, hvordan båten ble presentert på for eksempel finn.no, hva som står i kjøpekontrakten og lignende.

Denne forventningen vil være beskyttet så lenge den er berettiget. Dette betyr at dersom du kan dokumentere at båten ikke samsvarer med en rasjonell forventning av båten ut fra alle forholdene i forbindelse med kjøpet, vil det foreligge en mangel.

Vilkåret er komplisert og kan ikke forklares i dybden i en kort artikkel, men tanken om en berettiget forventning er likevel en god tankeregel.

Klassiske eksempler hvor det vil foreligge en mangel er der kjøper har gitt opplysninger om båten som er misvisende eller direkte feilaktige, der det står i kontrakten at motoren på båten er 2 år gammel mens den egentlig er 4 år gammel, eller der båten synker rett i etterkant av kjøpet så fremt dette ikke var å forvente.

Hva du kan forvente av en båt vil særlig være avhengig av båtens alder. Når du kjøper en båt fra en privatperson vil det som oftest dreie seg om en brukt båt. Hva du kan forvente fra båten vil være forskjellig avhengig av om du har kjøpt en 6 måneder gammel båt eller en båt som er 6 år gammel.

Mangelsvurderingen har også en side til kjøpers undersøkelsesplikt, og kan også påvirkes av om båten er kjøpt «som den er».

Hva ligger i uttrykket vesentlig?

Dersom det foreligger en mangel ved båten er det et videre vilkår at mangelen er vesentlig. Om mangelen er vesentlig må avgjøres på en samlet vurdering ut fra alle omstendigheter i saken.

Det avgjørende er etter rettspraksis om kjøperen har «rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten».

Ut fra ordlyden er det altså ikke en hvilken som helst mangel som er tilstrekkelig for å medføre heving. Grunnen til dette er at det klare utgangspunktet etter norsk rett er at avtaler holdes.

Dermed vil heving være en sekundær beføyelse i forhold til andre beføyelser som retting, prisavslag, omlevering og lignende.

Etter rettspraksis er det forskjellige momenter som har utkrystallisert seg som særlig viktige. Det aller viktigste momentet er mangelens betydning for kjøper. Jo større betydning mangelen har for deg, jo mer sannsynlig er det dermed at du får medhold i heving. Var betydningen i tillegg kommunisert til selger, vil momentet få særlig vekt.

Et annet veldig viktig moment er alternative beføyelser. Siden utgangspunktet er at avtaler skal holdes, vil det ha mye vekt om for eksempel retting eller prisavslag vil være en tilstrekkelig reaksjon.

Dette momentet vil ha en sammenheng med et annet viktig moment, som er graden av selgers skyld. Har selger opptrådt culpøst i forbindelse med salget vil dette være et moment i retning av heving. Selger fortjener ikke da det samme vernet som dersom mangelen stammer fra et forhold som kjøper ikke hadde mulighet til å være klar over.

Mangelens størrelse vil også være viktig. Jo større verdi mangelen utgjør i forhold til båtens verdi i sin helhet, jo større sjanse vil det være for å heve.

I tillegg er også tidsmomentet viktig. Jo lengre tid som har gått fra kjøpet, jo mer har partene innrettet seg etter avtalen, og da skal det mer til for å heve.

Dette er kun noen av de viktigste momentene, og det er viktig å presisere at forholdet alltid vil avgjøres etter en konkret helhetsvurdering basert på alle forholdene i saken.

Heve båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven

Dersom du har kjøpt en båt fra en forhandler eller næringsdrivende er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

Vilkårene for å heve er i disse tilfellene ikke like strenge som i forhold til kjøpsloven. I forbrukerkjøpsloven er vilkåret for å heve båtkjøpet at mangelen «ikke er uvesentlig».

Også ved forbrukerkjøpsloven er det først et vilkår at det foreligger en mangel, og at denne videre ikke er uvesentlig. Mangelsvurderingen vil være den samme som skissert i kjøpsloven.

Hevingsvurderingen etter forbrukerkjøpsloven vil dermed bero på de samme momentene som ved kjøpsloven, og spørsmålene man stiller vil normalt være de samme. Forskjellen er imidlertid at terskelen vil være lavere. At noe «ikke er uvesentlig» vil kreve mindre enn at noe er «vesentlig».

Ved heving av båtkjøp vil det alltid være et relevant moment at selger kan ha innrettet seg etter kjøpet. Jo lengre tid som har gått jo mer sannsynlig er det at kjøper for eksempel har brukt opp pengene og/eller kjøpt seg en annen båt. Da kan det ofte være svært krevende for selger å måtte betale tilbake kjøpesummen til kjøper etter et hevingskrav.

Dette momentet vil ofte ikke være relevant ved kjøp av en forhandler. Forhandleren vil som oftest ha mye mer kapital, og vil også ha mye mindre vanskeligheter med å selge båten på nytt. Dette momentet blir dermed en særlig forskjell i forhold til kjøp fra privatpersoner eller næringsdrivende.

Alt må dokumenteres

Det er viktig å presisere at du må kunne dokumentere alle påstandene dine dersom du skal ha en sak. Dersom kjøper ga deg mange lovnader om båten i forbindelse med båtkjøpet, er dessverre ikke dette relevant dersom du på en eller annen måte klarer å bevise dette.

Det samme gjelder for konkrete feil og mangler ved båten. Her vil heldigvis ofte et verksted kunne bistå med dokumentasjon.

Husk å si fra innen riktig frist

Dette momentet er et ekstremt viktig og kan ikke påpekes nok. Etter både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er det et krav om at du reklamerer innenfor visse frister. Følgen av at du ikke reklamerer innen disse fristene er at kravet prekluderes. Dette betyr at du mister kravet ditt, og at du ikke kan kreve noe av selger.

Grunnen til at vi har slike regler er av forskjellige hensyn. Hovedbegrunnelsen er lojalitetsplikten både kjøper og selger har etter avtalen. Jo raskere selger får melding om mangelen jo enklere vil det ofte være å reparere båten eller sikre bevis i forhold til tvistespørsmålet. Videre vil også innrettelseshensyn tilsi at selger før eller siden kan si seg ferdig med båtsalget.

Det eksisterer i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven en absolutt frist og en absolutt frist.

Innenfor den relative fristen må kjøper i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gi melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Fristen kan altså begynne å løpe før du i det hele tatt oppdaget mangelen, dersom du av forskjellige grunner burde ha oppdaget den.

Etter kjøpsloven må du dermed være særlig påpasselig med reklamasjonsreglene, og her har mange kjøpere gått på en smell.

I forbrukerkjøpsloven er det en viktig sikkerhetsregel som sier at reklamasjonsfristen aldri er kortere enn to måneder fra tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. Reelt har du normalt mye lengre reklamasjonsfrist etter båtkjøp etter forbrukerkjøpsloven enn etter kjøpsloven.

I tillegg til den relative reklamasjonsfristen er det også en absolutt reklamasjonsfrist. Denne regulerer hvor lenge etter kjøpet kjøper i det hele tatt kan gjøre gjeldende en mangel. Denne vil variere fra to til fem år.

Kontakt oss for videre spørsmål

Dersom du har spørsmål angående kjøp eller salg av båt er det bare å kontakte oss. Vi vil helt gratis vurdere saken din og gi deg objektive råd om hvilke skritt du burde foreta deg, og også om det vil lønne seg for deg å benytte advokat på saken eller ikke.

Dersom du benytter deg av en advokat vil ofte forsikringen din ta store deler av utgiftene, slik at det ofte kan lønne seg å benytte advokat dersom det var en dyr båt. Dreide det seg om en båt til under 30 000 vil det sjelden lønne seg for deg å benytte deg av en advokat.

Det første du også burde gjøre før du kontakter oss er å kontakte selger for å få til en enkel løsning på saken.

Skal du heve kjøp av campingvogn? Les mer om det her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.