Heve båtkjøp

Heve båtkjøp

Er du misfornøyd med båtkjøpet? Kjøp av båt er gjerne en stor investering for de fleste. Derfor er det kjedelig å oppdage feil ved båten, eller oppleve at selgeren har opptrådt uredelig ved salget. Hvis kontraktsbruddet er tilstrekkelig kvalifisert, kan du som båtkjøper ha rett til å heve hele kjøpet. I denne artikkelen vil vi forklare hva heving innebærer, samt gjøre kort rede for vilkårene for heving. Har du spørsmål vedrørende båtkjøpet ditt? Ta gjerne kontakt med oss gjennom skjemaet under artikkelen.


Hva er heving?

Heving er en misligholdsbeføyelse, det vil si et krav, som en av avtalepartene kan gjøre gjeldende mot motparten dersom motparten misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Andre misligholdsbeføyelser er retting, omlevering og prisavslag. Når kjøpet heves, bortfaller partenes plikter overfor hverandre etter avtalen. Kjøper plikter ikke å betale kjøpesummen, og selger plikter ikke å levere salgsgjenstanden. Eventuelle allerede utvekslede ytelser skal tilbakeføres.

Heving av båtkjøp innebærer at du må levere tilbake båten til selgeren. Samtidig har du krav på å få igjen kjøpesummen.

Heving er ofte en økonomisk påkjenning for selgeren, og regnes derfor for å være den mest inngripende misligholdsbeføyelsen. Derfor er vilkårene for å heve et kjøp generelt strengere enn for de øvrige beføyelsene, som for eksempel retting.

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Heving er et unntak fra dette utgangspunktet. Unntaket gjelder for de tilfeller hvor det foreligger et slikt misforhold mellom partene og ytelsene, at det er rimelig for kjøperen å heve til tross for de negative konsekvensene som heving måtte medføre for selgeren. Et klassisk eksempel på et misforhold mellom ytelsene er at du betaler kr 500 000 for en båt som er så mangelfull, at den i realiteten ikke er verdt mer enn kr 20 000. Det vil i så fall være et misforhold mellom den prisen som selgeren har tatt betalt for båten, og den verdien du sitter igjen med.

Dersom balansen mellom ytelsene kan gjenopprettes ved for eksempel prisavslag, slik at båtens tilstand står i et rimelig forhold til prisen, vil dette være å foretrekke. Det vil da være vanskelig å få gjennomslag for et hevingskrav.

Vilkår for heving

Som det fremgår ovenfor, vil du kunne heve kjøpet dersom det foreligger et misforhold mellom ytelsene. Dette kan være forsinkelse med levering fra selgerens side, men er mest praktisk når det gjelder mangler. En mangel er, enkelt oppsummert, en feil ved båten. Dette kan være alt fra feil farge på båttrekket, til feil på selve motoren. Ethvert avvik fra det som er avtalt mellom deg og selgeren vil i prinsippet kunne utgjøre en mangel. Det er imidlertid ikke enhver mangel som er tilstrekkelig kvalifisert for å kunne heve kjøpet.

Vilkårene for heving er ulike avhengig av hvilken lov som regulerer kjøpet. Hvis du kjøper båten din fra en næringsdrivende båtselger eller gjennom en båtmegler, vil kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven inneholder gunstigere regler til fordel for forbrukeren, samt lempeligere vilkår for blant annet heving av kjøpet. Du kan lese mer om dine rettigheter ved kjøp av båt etter forbrukerkjøpsloven her.

Hvis du kjøper båten din fra Ola Nordmann på Finn.no, vil det være et vanlig kjøp mellom to privatpersoner. Slike kjøp reguleres av kjøpsloven.

Heving etter kjøpsloven

Hovedregelen om kjøpers hevingsrett etter kjøpsloven finnes i lovens § 39:

§ 39. Heving.

(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd.

(2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Hevingsretten og vilkåret for heving fremgår av bestemmelsens første ledd. Bestemmelsens andre ledd understreker at heving forutsetter rettidig og rettmessig reklamasjon. Du kan lese mer om reklamasjon på båtkjøp her.

Vilkår og momenter ved vurderingen

Vilkåret for å heve et båtkjøp som er regulert av kjøpsloven er at mangelen medfører et vesentlig kontraktsbrudd.

Hva som ligger i dette, beror på en helhetsvurdering av de konkrete forholdene i den enkelte sak. Det følger av rettspraksis at det sentrale vurderingstemaet er om du som kjøper har rimelig grunn til å si deg løst fra kjøpekontrakten. Det er flere relevante momenter i vurderingen:

  • Den objektive mangelen ved båten – herunder mangelens karakter og omfang
  • Mangelens betydning for deg som kjøper
  • Om det foreligger flere, kumulerte feil
  • Om mangelen kan kompenseres ved for eksempel reparasjon eller et prisavslag
  • Om selgeren er å bebreide for mangelen
  • Om heving vil ramme selgeren særlig hardt

Du kan lese mer om heving etter kjøpsloven her.

Heving etter forbrukerkjøpsloven

Hovedregelen om kjøpers hevingsrett etter forbrukerkjøpsloven finnes i lovens § 32:

§ 32. Heving

I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Det gjelder følgelig et lempeligere vilkår for å heve et båtkjøp ved forbrukerkjøp, sammenliknet med vanlige kjøp. Mangelen må ikke være uvesentlig. Det er likevel en høy terskel for å heve kjøpet, også ved forbrukerkjøp. Ikke enhver feil vil gi hevingsrett.

Det følger også av bestemmelsen at heving kan kreves i stedet for prisavslag. Du vil kunne kreve prisavslag dersom selgeren ikke har mulighet til å reparere mangelen eller levere en ny båt til deg – eller dersom dette tar urimelig lang tid. Hvis mangelen ikke er uvesentlig, vil du kunne heve kjøpet i stedet for å kreve prisavslag.

Du kan lese mer om heving etter forbrukerkjøpsloven her.

Hvordan gå frem med et krav om heving?

Før du kan heve båtkjøpet, må du reklamere. En reklamasjon er en melding til selgeren om at båten er mangelfull, og at du vil gjøre gjeldende krav som følge av dette. Du kan lese mer om reklamasjon på båtkjøp her.

Reklamasjonen må fremsettes rettidig – innen både den relative og den absolutte fristen. Det gjelder noe lengre reklamasjonsfrister ved forbrukerkjøp.

Ved vanlige kjøp etter kjøpsloven gjelder i tillegg et krav om spesiell reklamasjon dersom du ønsker å heve kjøpet. Spesiell reklamasjon innebærer at det ikke er tilstrekkelig å opplyse om mangelen – du må også spesifisere at du ønsker heving. Dette skal gi selgeren mulighet til å forberede seg og sin virksomhet på hevingskravet.

Når du hever et kjøp, er det du selv som har risikoen for at hevingen er rettmessig, og at mangelen er tilstrekkelig kvalifisert til å gi hevingsrett. Dersom hevingen ikke er rettmessig, for eksempel ved at mangelen er uvesentlig, kan du risikere å bli erstatningsansvarlig overfor selgeren.

Selgers hevingsrett

Det er ikke bare kjøper som har hevingsrett i et kontraktsforhold. Under visse omstendigheter har også selgeren rett til å heve kjøpet. Dette gjelder i situasjoner hvor (1) kjøper ikke betaler kjøpesummen, (2) kjøper ikke medvirker til kjøpet ved å yte nødvendig medvirkning, for eksempel ved å fullføre tilpasninger ved spesialbestillinger, eller (3) kjøper ikke medvirker til kjøpet ved å overta båten. Etter at kjøpesummen er betalt, kan selgeren ikke lenger heve kjøpet.

Har du spørsmål vedrørende heving av båtkjøpet?

Vi hører gjerne fra deg! Våre advokater har erfaring og kompetanse på området, og første vurdering av saken er gratis og uforpliktende. Send din henvendelse gjennom skjemaet under. Husk også at du har rettshjelpsdekning med båtforsikringen, som dekker mesteparten av advokatutgiftene.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.